Llicència de primera ocupació

Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d'un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, si la primera ocupació i utilització de l'edifici és parcial.
En termini
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals.
Documentació a aportar
  • Llicència primera ocupació
  • Fotocòpia de la llicència d’obres
  • Certificat final d’obra i habitabilitat
  • Justificant d’haver sol·licitat l’alta de l’impost sobre béns de naturalesa urbana (model 900D)
  • Per aquells edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació que estableix l’article 6 del decret 116/2000 i 117/2000, de 20 de març, sobre infraestructures comunes en els edificis, certificat final de l’enginyer de telecomunicacions visat.    
Descripció
Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d'un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, si la primera ocupació i utilització de l'edifici és parcial.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament.
Àrea tramitadora
Serveis al territori.
Qui el pot demanar
El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada. 
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Mitjans de pagament
Segons ordenances fiscals.
Impresos del tràmit
Llicència primera ocupació.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Folgueroles és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (folgueroles@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Verdaguer, 2 - Can Dachs, 8519, Folgueroles, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 06/02/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.