Llicència urbanística

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme les obres que vulgueu realitzar.
En termini
Preu / Taxa
Depenent del tipus d'obra a realitzar, cal consultar ordenança fiscal núm. 5 i la núm. 8  
Documentació a aportar

-Model normalitzat: Sol·licitud de llicència urbanística

-Model normalitzat: Declaració cost real execució material obres

Depenent del tipus d’obra a realitzar, caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació complementària següent:

 •       Llicència d'obres

  1. Projecte bàsic o executiu. (capacitat màxima 50 MB)
  2. Full d’assumpció de direcció de l’obra.
  3. Full d’assumpció de direcció d’execució de l’obra.
  4. Programa de control de qualitat.
  5. Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge
  6. Si l’obra requereix ocupar la via pública o la instal•lació de grues torre, caldrà obtenir simultàniament la preceptiva llicència.
  7. Quan s’hagi finalitzat l’obra, si s’escau, s’ha de presentar el certificat emès per la Direcció General de Radiodifusió i Telecomunicació.
  8. Declaració d’acceptació i d’estar donat d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora, la instal·ladora, etc.

 • Llicència de divisió horitzontal

  1.Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
  2.Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
  3.Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  4.Proforma del document públic o privat del qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
  Tota la documentació s'ha de presentar per duplicat i signada.

 • Llicència de parcel·lació

  1.Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
  2.Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol.liciti.
  3.Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
  4.Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
  5.Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  6.Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.

 • Instal·lació de grues o d’aparells elevadors

  1. Projecte que incorpori el plànol d’emplaçament, la ocupació i la senyalització de la grua.
  2. Justificant del GR-1 del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
  Una vegada s’hagi instal·lat la grua i abans de posar-la en funcionament caldrà presentar:
  1. Justificant del GR-2 de l’autorització d’instal·lacions de la grua o de l’aparell elevador, emès per l’Entitat d’Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya.

 • Llicència d’obres amb responsabilitat tècnica

  1. Memòria descriptiva de l’obra a realitzar.
  2. Amidaments i pressupost d’execució material de l’obra.
  3. Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
  4. Full d’assumpció de direcció de l’obra.
  5. Plànols (d’emplaçament i de l’obra a realitzar)
  6. Declaració d’acceptació i d’estar donat d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora, de la instal·ladora, etc.

 • Llicència d’obres amb responsabilitat exclusiva del/de la sol•licitant

  1. Document o croquis que descrigui i detalli de manera escrita i/o gràfica les obres que se sol·liciten, amb indicació de l’extensió, del pressupost i de la situació.

Descripció

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme les obres que vulgueu realitzar.

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter, els actes següents:

 1. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys
 2. Les parcel.lacions urbanístiques
 3. La construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 4. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
 5. El canvi dels edificis a un ús residencial.
 6. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 7. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 8. La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d'alçària.
 9. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
 10. L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 11. La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
 12. Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
 13. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 14. La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonía o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes publiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaración responsable que s'hi estableix.

També están subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter:

 1. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística
 2. Els usos i les obres provisionals.
 3. Els actes relacionats a l'article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Serveis al territori
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica promotora de les obres i en el cas de la parcel·lació el propietari d’una finca o immoble, en qualsevol moment, però sempre abans d’iniciar les obres o actuacions. 
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Mitjans de pagament
Segons ordenances fiscals.
Termini de Resolució
Les llicències d’obres amb responsabilitat del/de la promotor/a i les de parcel·lació i divisió horitzontal, es resoldran en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
Les llicències d’obres amb projecte d’edificació i amb responsabilitat tècnica, es resoldran en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la presentació de la sol·icitud.
La manca de resolució en els terminis indicats comporta que la llicència s’entengui atorgada per silenci positiu. 
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Folgueroles és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (folgueroles@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Verdaguer, 2 - Can Dachs, 8519, Folgueroles, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 17/02/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.