Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Data Títol Descripció Documents
2019 AUDITORIA DE COMPTES 2019 AUDITORIA DE COMPTES 2019 AUDITORIA DE COMPTES
2018 AUDITORIA DE COMPTES 2018 AUDITORIA DE COMPTES 2018 AUDITORIA DE COMPTES
2018 Auditoria informe acompliment efectiu art 32 LCSP

FIGUERES DE SERVEIS,SA

4.2.3. Auditories de comptes

Gestió econòmica

Obligació legal Article: 11.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC).