Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Reglament sobre Protecció de la Legalitat urbanística 15-05-2014 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662186&language=ca_ES
Reglament de la Llei d'Urbanisme 24-07-2006 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402274&language=ca_ES&searchId=5304114&mode=single
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme 05-08-2010 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=546114&language=ca_ES
Reglament pel qual s'aprova es regula el Procediment d'Elaboració, Tramitació i Aprovació dels Plans Territorials Parcials 22-07-2005 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=374247&language=ca_ES
Llei de Mesures Fiscals i Administratives 31-12-2002 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=292461&language=ca_ES
Llei de Política Territorial 30-11-1983 https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=15808&language=ca_ES
Llei per la qual s'aprova el Pla Territorial de Catalunya 31-03-1995 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=120969&language=ca_ES
Reglament de Valoracions de la Llei de Sòl 09-11-2011 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17629
Reglament de Gestió Urbanística 31-01-1979 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-2886
Reglament de Disciplina Urbanística 18-09-1978 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-23852
Reglament de Planejament 15-09-1978 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-23729
Text Refòs de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana 31-10-2015 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
Text Refòs de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana 16-06-1976 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1976-11506
Podeu consultar tota la normativa en matèria d'urbanisme a través del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. També podeu consultar les ordenances i reglaments aprovats per l'Ajuntament que afecten aquesta matèria.