Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

Les competències de l’Ajuntament, són determinades  principalment per la  “Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local” d’àmbit estatal , que estableix al seu article 25:

El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes les següents matèries:

a) Urbanisme; planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni Històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

c) Abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

e) Avaluació i informe de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit social.

i) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementiris i activitats funeràries.

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació dels temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participar en la vigilància dels compliment de la escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació primària o d’educació especial.

ny) Promoció al seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

A més a més segons l’Article 26 de la mateixa Llei de Bases de Règim Local pel volum de la seva població L’Ajuntament de l'Espunyola haurà de donar els serveis següents: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastiment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.

Les competències poden ser ampliades amb l’article 27 i 30 de la Llei de Bases de Règim Local.