Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Actualment l'Ajuntament de l'Espunyola no disposa de costos referents a les campanyes institucionals.