Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Des de l’Ajuntament d’Espot es gestionen les liquidacions de:

  • Llicències d’obres

  • Ocupació de la via pública

  • Cànon de l’aigua

Els impostos i taxes gestionats directament per l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs locals (https://seuelectronica.oagrtl.cat/contingutPublic/mostrarContingut/37), són:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • Impost de bens immobles (IBI) rústica i Urbana

  • Impost activitats econòmiques

  • Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbanes (Plusvàlua)

Taxa gestionada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà (https://www.pallarssobira.cat/):

  • Taxa per la recollida d’escombreries