En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

L´article 9.1.m) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que "La informació relativa a l´organització institucional i l´estructura administrativa que l´Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d´incloure:

m) Les resolucions dictades per l´òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim d´incompatibilitats dels alts càrrecs, amb la forma i les condicions que es determinin per reglament
."

En aquest apartat es publicarà la relació de les resolucions d´incompatibilitat dictades pels òrgans competents que afecten a càrrecs electes :

.  Nom i cognom:
.  Càrrec:
.  Descripció:
.  Resolució:
.  Data resolució: