La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l´organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l´alcalde o alcaldessa i els portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.

La Junta de Portaveus es crea amb la finalitat que sigui el fòrum adient per al debat entre les diferents forces polítiques representades, de les qüestions de caràcter municipal que hagin de ser sotmeses a la consideració de qualsevol òrgan o siguin rellevants per a la vida municipal.

A la sessió de constitució de la Junta de Portaveus, s´establirà el règim de sessions corresponents, i es considerarà el fet que haurà de reunir-se, en tot cas, amb anterioritat a la data en què s´hagi de convocar la sessió plenària ordinària.

La Junta de Portaveus està formada per tots els portaveus, titulars o suplents, dels grups municipals, i serà presidida pel o per la portaveu designat o designada per l´alcalde o alcaldessa, llevat dels casos en què hi assisteixi l´alcalde o alcaldessa, que serà qui la presidirà.

Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus seran convocades pel president o presidenta de la Junta de Portaveus, mitjançant citació efectuada per la secretària de l¡alcaldia, que no li caldrà cap formalitat i que podrà emprar sistemes informàtics o telemàtics. El ROM estableix que la Junta de Portaveus s´ha de reunir sempre amb anterioritat a la data de celebració de la sessió plenària ordinària, és una vegada al més. No obstant, en l´actualitat es reuneix amb freqüència setmanal, excepció feta de la setmana següent a la celebració de la sessió plenària ordinària. 

Les sessions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter públic i allò que s´hi tracti romandrà, ordinàriament, subjecte a l´obligació de reserva per part dels qui en formin part.

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.

Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i el personal de la corporació que el president de la Junta de Portaveus consideri convenient, per informar sobre assumptes concrets.

En són els seus membres:

Per part del Grup Municipal del PSC, el sr. Eduard Sanz

Per part del Grup Municipal Republicà, el sr. Roger Martinez

Per part del Grup Municipal Ciudadanos,  la sra. Gemma García 

Per part del Grup Municipal d'Esplugues en Comú Podem, el sr. Jordi Pérez 

Per part del Grup Municipal Popular, el sr. Marcos Sánchez