Informació corresponent al mandat municipal 2023-2027.

Segons acord del Ple Municipal del 5.7.23, s'aprova la creació i composició de les Comissions  següents:

- Comissions Informatives Permanents:

1. Territori i Ciutat Sostenible

2. Govern Intern i Ciutat innovadora

3. Cicles de Vida i Ciutat de Drets

 

a) Competències:

1. Comissió Informativa de Territori i Ciutat Sostenible:

Correspon a aquesta comissió l’exercici de les funcions d’estudi i informe previ, quants assumptes, competència de l’Àmbit d’acció de govern de Territori i Ciutat Sostenible, han de ser sotmesos a l’aprovació del Ple Municipal; així com el seguiment de la gestió d’aquestes competències en els termes assenyalats a l’article 20.1c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció establerta per la Llei 11/99, de 21 d’abril.

2. Comissió Informativa de Govern Intern i Ciutat innovadora:

Correspon a aquesta comissió l’exercici de les funcions d’estudi i informe previ, en quants assumptes competència de l’Alcaldia i de l’Àmbit d’acció de govern de Govern intern i Ciutat innovadora han de ser sotmesos a l’aprovació del Ple Municipal; així com el seguiment de la gestió d'aquestes competències, en els termes assenyalats en l’article 20.1c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció establerta per la Llei 11/99, de 21 d’abril.

3. Comissió Informativa de Cicles de Vida i Ciutat de Drets:

Correspon a aquesta comissió l’exercici de les funcions d’estudi i informe previ, en quants assumptes competència dels Àmbits d’acció de govern de Ciutadania i Ciutat de Drets, i de Cicles de Vida i Ciutat Saludable han de ser sotmesos a l’aprovació del Ple Municipal; així com el seguiment de la gestió d’aquestes competències, en els termes assenyalats en l’article 20.1c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció establerta per la Llei 11/99, de 21 d’abril.

b) Composició:

1) Cadascuna  de  les  tres  Comissions  Informatives  Permanents  estarà formada per deu membres en total, inclosa la presidència de la Comissió.

La distribució per grups municipals serà la següent:

PSC: 5 membres

GMR: 1 membre

GMP: 1 membre

ECP: 1 membre

Junts: 1 membre

Vox: 1 membre

2) L’alcaldessa serà la presidenta nata de cada comissió. No obstant, podrà delegar l’exercici de la presidència de les comissions que estimi oportú en les regidores o regidors que consideri oportú.

3) Cada grup municipal podrà designar membres titulars, en el nombre que en cada cas correspongui, així com la suplència de cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit de portaveu de cada grup, dirigit a l’alcaldessa i de l’esmentat escrit es donarà compte al Ple.

4) L’alcaldessa podrà, en qualsevol moment, exercir les funcions que li són pròpies i presidir, en conseqüència, qualsevol de les sessions de les comissions informatives creades.

c) Vot:

El vot serà ponderat, de forma que es mantingui en tot moment la proporcionalitat representativa que correspon a cada força política en el Ple de l’Ajuntament.

d) Règim de sessions i funcionament:

Les Comissions Informatives Permanents celebraran sessions ordinàries amb periodicitat mensual, en els dies i hores que s’estableixin en la primera sessió que celebrin, i les seves funcions i règim de funcionament s’ajustaran al que disposin les normes reglamentàries.

 

- Comissió Especial de Comptes, a la qual li correspon l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació.

a) Composició:

La Comissió Especial de Comptes estarà formada per deu membres en total, inclosa la presidència de la Comissió que correspondrà a l’alcaldessa–presidenta de l’Ajuntament.

La distribució per grups municipals serà la següent:

PSC: 5 membres

GMR: 1 membre

GMP: 1 membre

ECP: 1 membre

Junts: 1 membre

Vox: 1 membre

Cada grup municipal podrà designar la suplència de cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l’alcaldessa i de l’esmentat escrit es donarà compte al Ple.

b) Vot:

El vot serà ponderat, de forma que es mantingui en tot moment la proporcionalitat representativa que correspon a cada força política en el Ple de l’Ajuntament.

c) Règim de sessions i funcionament:

La Comissió Especial de Comptes celebrarà les sessions que resultin necessàries per donar compliment a les seves competències, prèvia la convocatòria de la Presidència, i ajustarà el seu funcionament a les normes reglamentàries vigents.