L´Alcaldessa serà la presidenta nata de cada comissió, però la Presidència efectiva, per delegació, serà la següent:

. Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert: Alcaldessa, sra. Pilar Diaz     
. Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat: 1r. tinent d'Alcaldia, sr. Eduard Sanz    
. Comissió Informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 2a. tinenta d'Alcaldia, sra. Sara Forgas 

Cada Grup Municipal podrà designar un suplent per cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l´Alcaldessa i de l´esmentat escrit es donarà compte al Ple.

L´Alcaldessa podrà, en qualsevol moment, exercir les funcions que li són pròpies i presidir, en conseqüència, qualsevol de les sessions de les comissions informatives creades.

Les Comissions Informatives Permanents celebraran sessions ordinàries amb periodicitat mensual, en els dies i hores que s´estableixin en la primera sessió que celebrin, i les seves funcions i règim de funcionament s´ajustaran al que disposin les normes reglamentàries. Amb caràcter ordinari les Comissions Informatives es reuneixen la setmana anterior a la de celebració del Ple municipal, que  ordinàriament és el tercer dimecres de mes, seguint la següent pauta:

Permanents: Són 3, amb aquests noms i composició:

1) Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat (dijous, a les 19 hores)

La composició d´aquesta comissió és la següent:

. Presidència, per delegació, al 1r. tinent d´Alcaldia, sr. Eduard Sanz

A més, en seran membres 9 regidors o regidores:
. 4 nomenats/des pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP): Sra. Montse Zamora, sr. Oliver Peña, sr. Manuel Pozo i sr. Javier Giménez
· 2 nomenades pel Grup Municipal Republicà (GMR): sra. Marta Alarcón, sr. Joan Carles Sillero
· 1 nomenada pel Grupo Municipal Ciudadanos (Cs): sra. Gemma García
· 1 nomenat pel Grup Municipal Esplugues En Comú Podem (ECP): sr. Jordi Pérez
· 1 nomenat pel Grup Municipal Popular (PP): sr. Marcos Sánchez

Les competències d´aquesta comissió son les següents.

2) Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert (dimecres, a les 19 hores)

La composició d'aquesta comissió es la següent:
. Presidència, en la Alcaldesa, Sra. Pilar Díaz  

A més, serán membres 9 regidors o regidores:
. 4 nomenats/ades pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP): sra. Montse Zamora, sr. Oliver Peña, sr. Manuel Pozo, sr. Javier Giménez.
· 2 nomenats pel Grup Municipal Republicà (GMR): sr. Joan Carles Sillero, Roger Martínez.
· 1 nomenat pel Grup Municipal Ciudadanos (Cs): sra. Diego Rodriguez 
· 1 nomenada pel Grup Municipal Esplugues en Comú Podem (ECP): sra. Dolores Castro
· 1 nomenat pel Grup Municipal Popular (PP): sr. Marcos Sánchez
 

Les competències d'aquesta comissió son les següents

3) Comissió Informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania (dimarts, a les 19 hores)

La composició d´aquesta comissió és la següent:

. Presidència, per delegació, de la 2a tinenta d'Alcaldia sra. Sara Forgas

A més, en seran membres 9 regidors o regidores:
.  4 nomenades pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP): sra. Maribel Aguilera, sra. Montse Pérez, sr. Joan Marin, sra. Claudia Acebrón.
·  2 nomenades pel Grup Municipal Republicà (GMR): sra. Marta Alarcón, Roger Martínez
·  1 nomenat pel Grupo Municipal Ciudadanos (Cs): sr. Diego Rodriguez 
·  1 nomenada pel Grup Municipal Esplugues En Comú Podem (ECP): sra. Dolores Castro
·  1 nomenat pel Grup Municipal Popular (PP): sr. Marcos Sánchez

Les competències d´aquesta comissió son les següents

A més, hi ha la Comissió Especial de Comptes:
Li correspon l´examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació, i que tindrà la següent composició:
a) L´Alcaldessa-presidenta de l´Ajuntament, que ostentarà la Presidència de la comissió, Sra. Pilar Díaz
b) 9 regidors o regidores:

. 4 nomenats/des pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PC): sra. Montse Zamora, sr. Oliver Peña, sr. Manuel Pozo, sr. Javier Gimenez.
· 2 nomenats pel Grup Municipal Republicà (GMR): Sr. Oriol Torras, sr. Joan Carles Sillero
· 1 nomenat pel Grupo Municipal Ciudadanos (Cs): sr. Diego Rodríguez 
· 1 nomenat pel Grup Municipal Esplugues en comú Podem (ECP): sr. Jordi Pérez
· 1 nomenat pel Grup Municipal Popular (PP) : sr. Marcos Sánchez

Cada Grup Municipal podrà designar un suplent per cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l´Alcaldessa i de l´esmentat escrit es donarà compte al Ple.

c) La Comissió Especial de Comptes celebrarà les sessions que resultin necessàries per donar compliment a les seves competències, prèvia la convocatòria de la Presidència, i ajustarà el seu funcionament a les normes reglamentàries vigents.