Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

D´acord amb el Títol V de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  el Ple de l´Ajuntament en sessió ordinària de data 16 de març de 2016 va aprovar el Codi de Bon Govern de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2020 va aprovar un annex al Codi de Bon Govern en l'acord de Ple relatiu a la "Regulació de la gestió, desti i justificació de les dotacions econòmiques als grups polítics de la Corporació"

 

Bongovern@esplugues.cat és el canal de comunicació que permet a qualsevol persona o grup d´interès comunicar dubtes, queixes, suggeriments, possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides en el Codi de Bon Govern a la Comissió de seguiment del Codi de Bon Govern