A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
05-02-2019 Resultat del procés selectiu per a cobrir una plaça de Secretari-Interventor Interí

Resultat del procés selectiu per a cobrir una plaça de Secretari-Interventor Interí, celebrat el dia 4 de febrer de 2019

 

ASPIRANTS PRESENTATS

PUNTUACIÓ OPOSICIÓ

PUNTUACIÓ

CONCURS

TOTAL

Oleguer Marin Belarts

NO APTE

 

NO APTE

Anna Sans March

11,00

7,50

18,50

Alexandra Rodriguez Jimenez

NO APTE

 

NO APTE

Jorge Lloret Garcia

13,90

5

18,90

Julen Barriola Muguerza

17,00

5,20

22,20

Mariona Comerma Guerrero

11,00

3

14

Sandra Reche Cantos

NO APTE

 

NO APTE

Xavier Masdeu Núñez

NO APTE

 

NO APTE

El Secretari en Funcions

 

Jerónimo Rivas Gómez

 

Picamoixons, 5 de febrer de 2019

No
25-01-2019 APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA SECRETARI/A INTERVENTOR/A

Procés selectiu per a la cobertura en regim de funcionari interí d'una plaça vacant de Secretari-Interventor

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS,  I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D’INICI DE LES PROVES

 

ANTECEDENTS

Decret de la Presidència de l'EMD de Picamoixons de data 23 d'octubre de 2018 d'aprovació de bases específiques i convocatòria de proves per a la cobertura en regim de funcionari interí d'una plaça vacant de Secretari-Interventor

Publicació segons bases en  BOPT núm. 219 de 15/11/2018

Publicació anunci DOG núm. 7758 de 29/11/2018

Període per a presentar  instàncies fins a data 19/12/2018

Decret de la Presidència d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos i nomenament del tribunal,  1/2019 de 7 de gener de 2019

 

FONAMENTS DE DRET

L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

Per tot això,

I en exercici de les competències d'aquesta Presidència de l'EMD

 

HE RESOLT:

Primer.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:

 

-Oleguer Marin Belarts                   DNI 3989.......

-Meritxell Saperas Blanch               DNI ........3433

-Anna Sans March                          DNI  7778.........

-Alexandra Rodriguez Jimenez      DNI .......2088

-Jorge Lloret Garcia                        DNI  3968.......

-Mª del Carme Segú Tondo            DNI .......9745

-Estefania Castro Martínez             DNI 3992........

-Laura Picó Reig                             DNI: 3968.......

Julen Barriola Muguerza                DNI 3989......

Mariona Comerma                         DNI .........3991

-Andrea Cervera Prieto                  DNI...........3677

-Ana Elena Alfageme Ruiz             DNI 3990.........

-Sandra Reche Cantos                   DNI 3973........

-Maria Fisco Compte                      DNI...........3045

-Xavier Ortega Codines                  DNI 4788..........

-Xavier Masdeu Núñez                   DNI...........1088

-Agustín Santafé Pomed                DNI 2515..........

-Victor Masia Pérez                        DNI........... 4785

 

Exclosos: cap.

 

Aprovar la llista d’aspirants que no han acreditat el nivell exigit de coneixement de català i que, per tant, hauran de realitzar la prova de català:

Agustín Santafé Pomed

 

Segon.-El tribunal qualificador es constituirà i l’aspirant Agustín Santafé Pomed que no ha acreditat el nivell exigit de coneixement del català haurà de realitzar prèviament el primer exercici de llengua catalana, per la qual cosa es convocat a les 8:30 hores del dia 4 de febrer de 2019, a la seu de l’EMD  de Picamoixons, situada a c. Sant Isidre, 3.

 

La resta dels aspirants admesos que sí han acreditat el nivell de català exigit són convocats a les 10 hores del dia 4 de febrer de 2019 per a la realització del segon exercici a les dependències del Local Social de Picamoixons, situat a la Plaça de Santa Úrsula s/n

 

Tercer.-Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

 

Quart.- Donar coneixement d'aquest acord al tauler d'anuncis de la corporació i a la plana web a efectes de publicitat.

Enllaç edicte 1/2018 No X:\Administracio\EXPEDIENTS\ANY 2018\1-2018 PLAÇA SECRETARI-INTERVENTOR EMD X:\Administracio\EXPEDIENTS\ANY 2018\1-2018 PLAÇA SECRETARI-INTERVENTOR EMD
10-01-2019 Llista Provisional Admesos i exclosos Plaça Secretari-Interventor No
15-06-2017 tràmits selecció conserges piscina municipal 2017

 

DECRET DE PRESIDÈNCIA

NÚMERO: 48/2017

 

 

 

Amb motiu de l´obertura de la piscina municipal durant l´estiu , es necessària la contractació  dues persones ambdues amb tasques  de manteniment i  conserge- taquiller.

 

El servei de piscina municipal es considera  essencial i temporal en els termes fixats en l'article 21. dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos generals de l'Estat per al 2016

Per les competències atribuïdes a la Presidència per l’art. 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

RESOLC:

 

PRIMER: Declarar com essencial el servei de la Piscina Municipal, per àmbit social i comunitari pel poble i  per tant es necessari contractar a dues persones amb caràcter de personal temporal.

 

SEGON: Aprovar les bases que regiran la selecció de personal temporal i obrir el període de presentació d’instàncies fins el dia 19  de maig , que segueixen.

 

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR MITJANÇANT CONCURS DUES PLACES DE CONSERGES DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A LA TEMPORADA D'ESTIU

 

 

1- Objecte de la convocatòria.- L’objecte d’aquesta convocatòria es portar a terme una selecció per cobrir dos llocs de treball de conserges mentre duri la temporada d’obertura de les piscines municipals , amb contracte d'obra o servei determinat.

 

Les funcions del lloc de treball seran:

 

- Control d’accés a la piscina, inclós cobrament del preu públic de les entrades individuals o comprovació del carnet d'abonat i la liquidació d’ingressos a la Tresoreria Municipal.

 

- Control del bon ús de les instal.lacions per part dels banyistes i del compliment de la normativa

- Atenció al públic.

- Control de la higiene de les instal.lacions, tant exteriors com interiors (vestuaris,

Lavabos, passadissos i escales d´accès).

- Control de l’aigua.

- Tallar la gespa i petits treballs de jardineria.

- Qualsevol altra feina que la junta de la pista-piscina consideri necessària.

- Liquidació d’ingressos a la Tresoreria Municipal.

 

 

Dedicació.- Les dues places de conserge tindran una dedicació diferent:

una plaça a temps complet i jornada partida  de dilluns a divendres

            una altra plaça a temps parcial (15 h) i jornada partida per als  dissabtes i diumenges .

 

L’aspirant que obtingui la puntuació major en el procés selectiu gaudirà de preferència en ordre a escollir el contracte laboral segons la seva dedicació.

 

Retribucions.- Les retribucions que corresponen a aquests llocs de treball, seràn:

 991,67 euros  de retribució bruta mensual, inclosa la prorrata de paga extra ,  en el contracte de dilluns a divendres

 402,02 euros de retribució bruta mensual, inclosa la prorrata de paga extra,  en el contracte de dissabtes i diumenges.

 

2-Requisits dels aspirants.- Per a poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits:

a) Ser espanyol/a, ciutadà/na de la Unió Europea o estranger/a amb residència legal a Espanya, en compliment de l’article 10 de la Llei orgànica 4/00, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la seva integració social, modificat per la Llei orgànica 8/00, de 22 de desembre.

b)Tenir complerts els 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de Graduat escolar, ESO o equivalent.

d)Acreditar coneixements de la llengua catalana, amb nivell A elemental o superior. En cas de no acreditar documentalment aquest coneixement es realitzarà una prova amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà d'apta o no apta.

e)els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o els que pel seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua espanyola hauran d'acreditar el seu  coneixement mitjançant l'aportació del Diploma de nivell Superior d'espanyol regulat  al RD 1137/2002 , de 31 de octubre , o del certificat d'aptitud d'espanyol per a  estrangers expedit por les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per òrgan oficial competent en territori espanyol. En cas de no acreditar documentalment aquest coneixement es realitzarà una prova amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà d'apta o no apta.

f)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

g)No patir malaltia o defectes físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

 

Totes les condicions que s'estableixen a les bases generals d'aquesta convocatòria s'ha de reunir en la data que finalitza el termini de presentació d'instàncies. Tanmateix la justificació documental del coneixement del català i espanyol es podrà presentar fins el moment anterior a la realització de la prova.

 

3- Procés selectiu. El procediment de selecció serà el de concurs.

 

a) Prova de coneixement de català de nivell A elemental: Les persones que no hagin acreditat documentalment el coneixement de la llengua catalana de nivell A elemental o superior, hauran de realitzar una prova específica la qual tindrà caràcter eliminatori. La qualificació d’aquesta prova serà apte/a o no apte/a, i serà necessària la qualificació d’apte/a per aprovar.

 

b) Prova de coneixement d'espanyol: Les persones que no hagin acreditat documentalment el coneixement de la llengua espanyola, hauran de realitzar una prova específica la qual tindrà caràcter eliminatori. La qualificació d’aquesta prova serà apte/a o no apte/a, i serà necessària la qualificació d’apte/a per aprovar.

 

Per a la realització i avaluació de les proves de coneixement de llengua catalana i espanyola el tribunal comptarà amb l'assessorament d'un tècnic en la matèria.

 

4-Valoració de mèrits aportats pel candidats.

 

Els mèrits es valoraran d'acord amb els conceptes següents:

 

Experiència professional

 

-Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'instal·lacions esportives, realitzant tasques de control de recepció, manteniment  general i control d'instal·lacions esportives i piscines d'ús públic,a raó de 0,75 punts per any treballat, fins un màxim 2 punts.

 

-Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'edificis  del sector públic realitzant tasques de control de recepció i manteniment a raó de 0,50 punts per any treballat, fins un màxim 1,50 punts.

 

--Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'edificis privats a raó de 0,25 punts per any treballat, fins un màxim d'1 punt.

 

No es tindran en compte els treballs i les practiques realitzades que siguin necessàries per a l'obtenció dels títol oficials.

 

Acreditació:

 

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps i regim de dedicació.

L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

 

L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom o s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps i el regim de dedicació.

També es podrà acreditar mitjançant fotocòpia dels contractes de treball.

 

 

Formació

 

1-Titulació de formació reglada superior a l'exigida, relacionada amb el lloc a cobrir, fins un màxim de 0,50 punts:

 

-Titulació de primer grau i/o mòduls professionals de grau superior d'especialitats relacionades amb el lloc de treball, a raó de 0,50 punts.

-Titulació de Formació Professional de grau superior i/o mòduls professionals de grau mig d'especialitats relacionades amb el lloc de treball, a raó de 0,25 punts.

 

No es valorarà la formació quan s'hagi presentat com a requisit per accedir al procés de selecció.

 

2-Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball, fins un màxim de 1,50 punts.

 

-Pel curs d'operador de piscines públiques: 1 punt 

-Per altres cursos (prevenció de riscos laborals, manteniment d'instal·lacions , primers auxilis etc)

       De durada fins a 30 hores: 0,10 punt per curs.

       De  durada superior a 30 hores: 0,20 punts per curs.

 

Acreditació: Fotocopia del títol o certificació del curs. En el cas que al certificat del curs no aparegui la duració del mateix, es donarà la puntuació mínima.

 

 

5.-Entrevista personal:

El tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb els/les aspirants per valorar l’adequació a les condicions específiques de les places objecte de la convocatòria. La puntuació màxima que es podrà atorgar per la prova serà de 3 punts.

 

 

6- Presentació d’instàncies. Les instàncies es presentaran al Registre General de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons de 9 a 12hores  i aniran adreçades al Sr. President

 

El termini de presentació d'instàncies acaba el 19 de maig  a  les 12 hores.

 

La instància anirà acompanyada de la següent documentació:

 

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat, o del document equivalent dels països de la Unió Europea, o del NIE pels estrangers no comunitaris.

b) Fotocòpia de la titulació exigida.

d) Currículum acadèmic i professional.

e) Fotocopia acreditativa de l'experiència professional i la Formació.

 

Les fotocòpies hauran d'estar compulsades per notari o be s'hauran de presentar al Registre de l'EMD de Picamoixons juntament amb els originals per a la seva compulsa pel personal del Registre.

 

7-Temporalizació del procés selectiu

 

Una vegada tancat el termini de presentació d'instàncies s'aprovarà pel President la llista provisional de candidats admesos i exclosos, que es publicarà al taulell d'anuncis de l'EMD de Picamoixons. Dels candidats exclosos s'indicarà el motiu de la exclusió, donat un termini de 10 dies hàbils per a la subsanació o reclamació. Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva d'admesos.

 

Amb la llista definitiva d'admesos es fixarà el dia de la realització de les proves de català i espanyol, la composició del tribunal, i la data de la reunió del tribunal per a la valoració dels mèrits i realització de l'entrevista.

 

8-Tribunal qualificador

 

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.

El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:

 

PRESIDENT:

-  Un membre de la plantilla d'una entitat local que desenvolupi feines relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

VOCALS: 

- Un membre de la plantilla d'una entitat local, que desenvolupi feines relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

- El Secretari de l’EMD de Picamoixons

 

SECRETARI:  El Secretari de l’EMD de Picamoixons.

 

La designació nominal dels membres del tribunal, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova  la llista definitiva. d’admesos i exclosos.

 

9-Proposta de contractació. Acabada la qualificació del concurs, el Tribunal publicarà al taulell d'anuncis de l'EMD de Picamoixons la puntuació dels aspirants de major a menor, i proposarà a la presidència la contractació dels dos aspirant que hagin obtingut la puntuació més alta.

 

Els aspirants que no siguin contractats, passaran a constituir una borsa de treball que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes o renuncies que es puguin produir durant la present temporada de piscina

 

 

 

 

 

 

TERCER: Donar publicitat de l’inici del procés mitjançant informació pública a les cartelleres i a la web municipal        

 

 

El President,                                                                       El Secretari en funcions,

 

 

 

 

Francesc Rull Ferré                                                                      Jerónimo Rivas Gomez

 

Picamoixons, 26 d´abril 2017

 

 

 

 

 

 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIS DUES PLACES DE CONSERGES DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A LA TEMPORADA D'ESTIU

 

 

De conformitat amb les bases aprovades per Resolució de la Presidència de 26 d'abril de 2017, s'acorda:

 

 

 

1.-Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos següents:

 

Admesos:

 

-Aida Dalit Recasens

-Joan Rauet Munté

-José Hernandez Molina

-Raül Ruiz Valencia

 

Exclosos:

 

-Melodia Hochbergre Moya: Falta DNI, falta justificar títol de Graduat Escolar, ESO o equivalent.

-Anna Suñé Urbistondo: Falta DNI

 

 

 

2.-Que el següents aspirants hauran de realitzar la prova de català atès que no acrediten documentalment la titulació del nivell A elemental o superior. Tanmateix podran presentar la documentació fins al moment de la realització de la prova.

 

-Aida Dalit Recasens

-Joan Rauet Munté

-José Hernandez Molina

 

3.-Que el següents aspirants exclosos provisionalment hauran de realitzar la prova de català en el cas que finalment siguin admesos al procés selectiu, atès que no acrediten la titulació del nivell A elemental o superior.

 

- Melodia Hochbergre Moya

 

 

4-Que els següents aspirants, no presenten amb la seva documentació justificació dels següents mèrits, i que per tant, no se'ls podran valorar si no la presenten:

 

- Melodia Hochbergre Moya: Carnet de socorrista aquàtic, primers auxilis

-Aida Dalit Recasens: recepcionista Hotel Can Galvany

-Raül Ruiz València: No justifica la duració del contracte amb Cover Crop SL

José Hernàndez Molina: no justifica experiència professional en l'Ajuntament d'Aiguamúrcia (cal certificat).

 

 

4.-Donar publicitat al tauló d'anuncis de l'EMD de Picamoixons, per tal que en el termini de   10 dies hàbil es puguin fer les subsanacions o reclamacions adients. No acredita la experiència amb l'Ajuntament de Vilabella (cal certificat)

 

 

El President                                                                                El Secretari en funcions

Francesc Rull                                                                             Jerónimo Rivas Gómez

 

 

 

Picamoixons, 23 de maig de 2017.

 

 

 

 

 

 

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIS DUES PLACES DE CONSERGES DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A LA TEMPORADA D'ESTIU

 

Havent transcorregut en termini d'exposició pública de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció per proveir dues places de conserges de la piscina municipal per a la temporada d'estiu

 

Vistes les subsanacions o reclamacions presentades pels aspirants provisionalment exclosos.

 

De conformitat amb les bases aprovades per Resolució de la Presidència de 26 d'abril de 2017, s'acorda:

 

1.-Aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos següents:

 

Admesos:

 

-Aida Dalit Recasens

-Joan Rauet Munté

-José Hernandez Molina

-Raül Ruiz Valencia

- Anna Suñé Urbistondo

 

Exclosos:

 

-Melodia Hochbergre Moya: Falta DNI, falta justificar títol de Graduat Escolar, ESO o equivalent.

 

 

2.-Que el següents aspirants hauran de realitzar la prova de català atès que no acrediten documentalment la titulació del nivell A elemental o superior. Tanmateix podran presentar la documentació fins al moment de la realització de la prova.

 

-Aida Dalit Recasens

-José Hernandez Molina

 

 

3-El tribunal qualificador estarà format per les següents persones:

 

President: - David Segarra, Director de Recursos del Patronat d'esports de Valls

 

Vocals:

-Jerónimo Rivas Gómez, Secretari de l’EMD de Picamoixons, que també actua com a secretari del tribunal.

-Jordi Tarragó, auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Valls

 

 

 

El tribunal es reunirà el dia 19 de juny a  les 13,30  hores a la seu de l'EMD de Picamoixons

 

 

4.-Donar publicitat al tauló d'anuncis de l'EMD de Picamoixons.

 

 

El President                                                                                 El Secretari en funcions

Francesc Rull Ferré                                                                     Jerónimo Rivas Gómez

 

 

 

Picamoixons, 15 de juny de 2017.                                       

 

 

No
30-06-2017 BOP. aprovació inicial Projecte planta primera ca l´Orga

 

EMD PICAMOIXONS

ANUNCI

 

Aprovació inicial del projecte planta primera de ca l´orga

 

Vist el projecte bàsic i executiu de la planta primera de Ca l'Orga redactat per  Olga López Domenech amb un pressupost de 178.629,17 € IVA inclòs.

 

Atès que aquest edifici esta inscrit al Catàleg del Patrimoni Cultural Català amb el número de registre 1610, com a Bé Cultural d'Interès Local

 

Atès que el Pla General de Valls estableix al seu article I.V.3. l'obligació de sol·licitar informe favorable de la Comissió Territorial del patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en forma prèvia a la concessió de cap llicència de canvi d’ús, reforma, ampliació o enderrocament dels edificis inclosos en el Catàleg.

 

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’art. 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva.

 

S´acorda

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de la planta primera de Ca l'Orga amb un pressupost de 178.629,17 € IVA inclòs.

 

SEGON.- Sotmetre el projecte a informació publica per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de l’EMD, demanant informe.

 

De no produir-se cap reclamació en l'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva, i en aquest cas es publicarà l'acord al BOPT i al tauler d'anuncis de la Corporació.

 

TERCER.-Sol·licitar informe favorable de la Comissió Territorial del patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

 

Picamoixons,  30 de maig de 2017

Jeronimo Rivas Gómez , Secretari en funcions

No
03-07-2017 aprovació inicial de la memòria tècnica auditoria energètica enllumenat exterior de Picamoixons

EMD PICAMOIXONS

ANUNCI

 

Aprovació de la memòria tècnica referent a la auditoria energètica de l’enllumenat exterior del municipi de Picamoixons

 

Vist el projecte redactat per  Anton Escarré  amb un pressupost de 76.245,61 € IVA inclòs.

 

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’art. 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva.

 

S´acorda sotmetre el projecte a informació publica per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de l’EMD

 

De no produir-se cap reclamació en l'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva, i en aquest cas es publicarà l'acord al BOPT i al tauler d'anuncis de la Corporació.

 

 

 

Picamoixons,  27 de juny de 2017

 Francesc Rull Ferré, President

No
29-06-2017 Aprovació inicial bases de rehabilitació de faaçanes

Anunci
EMD Picamoixons

 

 

 

La junta de veïns de 25 de maig de aprovar inicialment  les bases de subvencions de rehabilitació de façanes amb l´objecte establir el marc general de les condicions per regular l’atorgament de subvencions destinades a l’arranjament i/o rehabilitació d’edificis i façanes a Picamoixons

 

 

 

 Les  bases es sotmetran a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació de les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i també a través del tauler d'anuncis municipal.

Transcorregut el termini d'exposició de vint dies hàbils ja esmentats, de no presentar-se al·legacions o suggeriments, esdevindran aprovades definitivament.

 

 

 

 

 

 

Picamoixons,  30 de maig  de 2017

 

No
20-06-2017 Selecció conserges piscina 2017

Decret 48/2017 de bases reguladores del procès  26 abril 2017

llistat provisional admesos exclosos 23 maig 2017

llistat definitiu admesos i exclosos 15 juny 2017

acta del procès selectiu 19 de juny de 2017

Membres del tribunal:

 

 

President: - David Segarra, Director de Recursos del Patronat d'esports de Valls

 

Vocals:

-Jerónimo Rivas Gómez, Secretari de l’EMD de Picamoixons, que també actua com a secretari del tribunal.

-Jordi Tarragó, auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Valls

 

 

 

Data de constitució del tribunal: 19 de juny de 2017 a la seu de l'EMD de Picamoixons

 

 

Aspirants admesos d’acord amb la resolució de la Presidència  de 15 de juny de 2017:

 

-Aida Dalit Recasens

-Joan Rauet Munté

-José Hernandez Molina

-Raül Ruiz Valencia

- Anna Suñé Urbistondo

 

 

Aspirants presentats a la realització de les proves:

 

-Aida Dalit Recasens

-José Hernandez Molina

-Raül Ruiz Valencia

- Anna Suñé Urbistondo

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES

 

Prova de coneixements de la Llengua Catalana

 

 

 

Tots els aspirants presentats acrediten documentalment els coneixements de nivell de suficiència de català, excepte el Sr. José Hernandez Molina, al qual realitza la prova de català amb el resultat de No apte, per la qual cosa no continua en el procés.

 

 

Valoració de mèrits aportats I entrevista.

 

D’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria es procedeix a la puntuació dels mèrits acreditats, i a la realització de la entrevista amb el següent resultat:

 

 

 

NOM

EXPERIENCIA

FORMACIÓ

ENTREVISTA

TOTAL

Aida Dalit

0

0

2'50

2,50

Raíl Ruiz

0,05

0

2,50

2,55

Anna Suñé

0,14

0

2,50

2,64

 

 

 

A la vista dels resultats, el tribunal acorda:

 

-Proposar a la Presidència de L'EMD de Picamoixons que es contracti a:

 

1-Anna Suñé Urbistondo

2-Raül Ruiz Valencia

    

 

com a conserges de la piscina municipal de Picamoixons durant la temporada d'estiu.

 

La primera persona gaudirà de preferència en ordre a escollir el contracte laboral segons la seva dedicació: dilluns a divendres o dissabtes i diumenges.

 

-Que per l'ordre de puntuació obtingut, la resta d'aspirants s'inclouran en una borsa de treball que l'EMD de Picamoixons podrà utilitzar per totes aquelles baixes o renuncies que es puguin produir.

 

 

- Notificar-ho als interessats.

 

 

 

Contra aquesta proposta es pot interposar recurs d’alçada davant del President de L'EMD de Picamoixons en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà que es faci pública, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.

 

 

 

 

 

 

El President del Tribunal

David Segarra

 

 

 

 

 

 

 

Vocal                                                                          Vocal i Secretari

 

 

 

 

Jordi Tarragó                                                             Jerónimo Rivas Gómez

 

 

 

Decret 71/2017 de proposta de contractació

ANTECEDENTS

 

Per decret 48/2017 s´aproven les bases que han de regir el procès de selecció de personal per a conserge taquiller. i es declarava el servei de piscina municipal com a    essencial i temporal atenent els termes fixats en l'article 21. dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos generals de l'Estat per al 2016 .

 

 

Del procés de selecció resulta la contractació  de la sra Anna Suñé Urbistondo    , en contracte de dilluns a divendres, i del sr Raul Ruiz Valencia , per als dissabtes i diumenges.

.

 

Fonaments de dret:

 

Per les competències atribuïdes a la Presidència per l’art. 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

 

   RESOLC :

 

PRIMER:    Acordar la contractació de la  sr Anna Suñé Urbistondo    amb data d´alta 22 de juny de 2017, per a l´horari de dilluns a divendres

SEGON:  :  Acordar la contractació del sr Raul Ruiz valencia, en horari de cap de setmana , amb data d´alta  22 de juny de 2017

TERCER:  Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a la gestoria per a la tramitació

 

 

 

El President,                                                                       El secretari en funcions

 

 

Francesc Rull Ferré                                                                      Jerónimo Rivas Gómez

 

 

 

 

 

Picamoixons, 20 de juny de 2017

 

No