Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

  • Les dades dels alts càrrecs les podeu consultar seguint els enllaços següents:

Perfil i dades de contacte dels càrrecs electes

Retribucions dels càrrecs electes

 

  • La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 14 d'octubre de 2019, va acordar nomenar el senyor Víctor Pérez Albacete, com a personal eventual de confiança o assessorament, de les Regidories de Policia Municipal, Protecció Civil i Protecció i Convivència Animal, amb un règim de dedicació ordinària i una retribució anual de 36.000€. +informació