Alta al Padró Municipal d’Habitants

Mitjançant aquest tràmit podreu donar-vos d’alta al Padró Municipal d’Habitants de l’ajuntament on residiu més temps durant l’any, i, en alguns casos, en nom de terceres persones.

En termini
Requisits previs
Residir en el domicili on us voleu empadronar.
Preu / Taxa
Tràmit gratuït.
Documentació a aportar

Les dades i documents necessaris per sol·licitar l’Alta al Padró Municipal d’Habitants són els que s’indiquen en el formulari habilitat.

Si realitzeu el tràmit per mitjans electrònics, l’Administració validarà aquestes dades a través del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat (excepte que us hi oposeu, cas en que haureu d’acompanyar els documents justificatius corresponents).

Amb caràcter general, cal acreditar:

 1. La identitat, mitjançant documents acreditatius de la identitat en vigor (no poden estar caducats):
 • DNI, Passaport, Permís de conducció (acreditant amb un altre document les dades obligatòries que no hi consten), NIE expedit per les autoritats espanyoles, Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió on consta un NIE, etc.
 • Les dades d’identitat de les persones menors de 14 anys que no disposin de document d’identitat, s’acredita amb el Llibre de Família o el Certificat de Naixement.
 1. El domicili de residència:
 • Títol de Propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre, etc.), contracte d’arrendament vigent acompanyat de l’últim rebut de lloguer.
 • Si es pretén empadronar a un domicili on ja hi constin empadronades altres persones caldrà aportar l’autorització per escrit d’una persona major d’edat que figuri empadronada al domicili.
 • En el cas d’empadronament en establiments col·lectius, caldrà que l’autoritzi la persona que ostenti la direcció del centre.
 1. La representació (si escau) de menors no emancipats, de persones incapacitades i també en cas de representacions voluntàries.
Per tal de consultar el llistat complert de dades i documents necessaris per a l’Alta al Padró Municipal d’Habitants, així com les excepcions o particularitats, podeu consultar la Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal
Descripció

Mitjançant aquest tràmit podreu donar-vos d’alta al Padró Municipal d’Habitants de l’ajuntament on residiu més temps durant l’any, i, en alguns casos, en nom de terceres persones.

Podeu fer l’alta per algun dels motius següents:

Per naixement: inscripcions al Padró Municipal d’Habitants de persones nascudes a Espanya que s’empadronen per primera vegada i el seu naixement consta inscrit al registre civil, en el termini d’un any des del seu naixement.

Per canvi de residència: inscripcions al Padró Municipal d’Habitants a conseqüència d’un canvi de municipi o país de residència.

Per omissió: inscripcions al Padró Municipal d’Habitants de persones que viuen al municipi habitualment i que no hi figuren inscrites.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Serveis interns
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l’any
Termini de sol·licitud
No n’hi ha
Mitjans de pagament
Tràmit gratuït.
Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Resolució de 29 d’abril de 2020, de la sotssecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Termini de Resolució
3 mesos
Silenci administratiu
Silenci positiu de l’art. 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el ciutadà quedarà empadronat al municipi a tots els efectes.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament dels Prats de Rei és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (pratsr@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Major, 1, 8281, Prats de Rei, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.