Devolució de fiances per obres

Mitjançant aquest tràmit podeu sol·licitar la devolució de la fiança dipositada en un expedient de llicència d’obres.

Aquesta quantitat pot ser la garantia de: i) la urbanització, que no s’han malmès les infraestructures o, ii) la correcta gestió dels residus de la construcció i la demolició.
En termini
Requisits previs
Haver gestionat correctament els residus i finalitzat l’obra corresponent.
Preu / Taxa
Tràmit gratuït.
Documentació a aportar

Cal aportar la documentació següent:

  • Certificació del facultatiu director que acrediti la finalització de les obres.
  • En el seu cas, justificació documental de la correcta gestió dels residus.
Descripció

Mitjançant aquest tràmit podeu sol·licitar la devolució de la fiança dipositada en un expedient de llicència d’obres.

Aquesta quantitat pot ser la garantia de: i) la urbanització, que no s’han malmès les infraestructures o, ii) la correcta gestió dels residus de la construcció i la demolició.
Organisme competent / Responsable
Ens davant el qual heu sol·licitat llicència d’obres.
Àrea tramitadora
Serveis al territori
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l’any
Termini de sol·licitud
Un cop finalitzada l’obra
Mitjans de pagament
No se’n deriven.
Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.
  • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
  • Ordenances municipals.
Termini de Resolució
No n’hi ha
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa del silenci administratiu
No aplica
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament dels Prats de Rei és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (pratsr@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Major, 1, 8281, Prats de Rei, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.