En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:
El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament. 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto M. Carme Basora i Ventura

M. Carme Basora i Ventura

Junts

Veure fitxa
Foto Josep Vallès i Español

Josep Vallès i Español

Junts

Veure fitxa
Foto Gemma Solé i Solé

Gemma Solé i Solé

Junts

Veure fitxa
Foto Pere Guerrero i Martín

Pere Guerrero i Martín

Junts

Veure fitxa
Foto Virgínia Bisay i Martorell

Virgínia Bisay i Martorell

Junts

Veure fitxa
Foto Marta Olivenza i Prunera

Marta Olivenza i Prunera

Junts

Veure fitxa
Foto Josep Palau i Reig

Josep Palau i Reig

Junts

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions informatives i òrgans de seguiment de la gestió del govern tenen com a funció l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l'aprovació del ple de l'ajuntament, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats. D'aquesta manera, les comissions informatives actuen com a òrgan consultiu del ple.

Aquestes comissions informatives han d'existir necessàriament en municipis de més de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. En la resta, només quan ho disposi el seu reglament orgànic i així ho acordi el ple de l'ajuntament.

Comissió especial de Comptes

És obligatòria a tots els municipis, ja que són les encarregades de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació:

Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants del Ple de la corporació, essent representats proporcionalment en la Comissió, a partir de la seva proporció de representativitat en el mateix Ple de l'ajuntament.

Les seves competències s'entendran sens perjudici de les que correspongui al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. Sol ser una Comissió auditora dels pressupostos i comptes econòmics de l'entitat local.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto M. Carme Basora i Ventura

M. Carme Basora i Ventura

Junts

Veure fitxa
Foto Gemma Solé i Solé

Gemma Solé i Solé

Junts

Veure fitxa
Foto Pere Guerrero i Martín

Pere Guerrero i Martín

Junts

Veure fitxa
Foto Josep Palau i Reig

Josep Palau i Reig

Junts

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Equip de govern

Carme Basora Ventura

 • Alcaldessa.­
 • Junts per El Rourell
 • Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques

Josep Valles Español

 • 1r tinent d’alcalde.
 • Junts per El Rourell
 • Regidoria de Cultura i Seguretat­.

Gemma Solé Solé

 • 2a tinenta d'alcalde.
 • Junts per El Rourell.
 • Regidoria de Festes i Comunicació.

Pedro Guerrero Martí

 • Regidor.
 • Junts per El Rourell.
 • Regidoria d'Agricultura, Camins i Serveis.­

Virginia Bisay Martorell

 • Regidora.
 • Junts per El Rourell
 • Regidoria de Sanitat i Serveis Socials.­

Marta Olivenza Prunera

 • Regidora
 • Junts per El Rourell
 • Regidoria d'Ensenyament i Esports.

Josep Papau Reig

 • Regidor
 • Junts per El Rourell
 • Regidoria de Turisme i Medi Ambient.
Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha