Tauler d'edictes i anuncis Disponible a: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4308250006

A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
13-03-2018 Edicte publicitat aprov. relació aspirants nomenament Tribunal i assenyalament data proves conv. 2018

AJUNTAMENT DEL MASROIG

 

 

EDICTE

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció convocat per a la provisió interina 2018, pel sistema de concurs oposició, de la plaça de Secretària Intervenció de l’Agrupació de Municipis del Masroig i Bellmunt del Priorat, i conforme a la Base 6a de les aprovades per a la convocatòria, l’Alcaldia ha dictat Resolució de data 13 de març de 2018, per la qual :

 

Primer.- S’aprova la relació de persones aspirants presentades i admeses al procés de selecció 2018, integrada per les següents :

 

Persones aspirants admeses :

 

Cognoms i nom

DNI

 

39895030 N

 

47627792 J

 

39873393 H

 

46450188 D

 

39688761 F

 

48002208 N

 

39470166 G

 

38801555 A

 

37323962 E

 

47883457 X

 

39903441 M

 

Persones aspirants excloses : 

 

Cognoms i nom

DNI

Motiu d’exclusió

-------------------------------

-------------------------

 

 

 

En no haver-hi persones aspirants excloses provisionalment, la relació té caràcter definitiu.

 

Segon .-  Es declara que totes les persones aspirants presentades i admeses al procés de selecció han acreditat documentalment estar en possessió del nivell de coneixement de llengua catalana exigit a la convocatòria.

 

Tercer .-  Es nomena el Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves de selecció i valoració de mèrits, que integren les següents persones :

 

PRESIDÈNCIA : Sr. Joan Plana Sola, Tècnic de la Generalitat, com a titular, i Sr. Xavier Fabregas Minguillón, Tècnic de la Generalitat, com a suplent.

 

VOCAL 1ra : Sra. Elena Gisbert Ejarque, Secretària Interventora SAM Diputació, com a titular, i Sra. María del Carmen Vuelta Santín, Secretària Interventora SAM Diputació, com a suplent.

 

VOCAL 2n : Sr. Josep Guinovart Mallafré, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sr. José Arjona Cruz, Secretari Interventor SAM Diputació, com a suplent.

 

VOCAL 3r : Sr. Vicenç Vaya Morte, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sra. María del Carmen Cuenca Medina, Secretària Interventora SAM Diputació, com a suplent.

 

VOCAL 4r i SECRETARI :  Francisco José Pueyo Gracia, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sr. José Miguel Jiménez Castillejo-Arriazu, Secretari Interventor SAM Diputació, com a suplent.

 

Els membres del Tribunal podran ser recusats, en qualsevol moment del procés de selecció, pels motius i en la forma establertes a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Quart .-  S’assenyalen les 9.00 hores del proper 23 de març de 2018, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del Masroig, Passeig del Progres, núm. 1, per a la constitució del Tribunal i inici de les seves actuacions.

 

Cinquè .-  Es disposa la citació, per a les 9.30 hores del proper 23 de març de 2018, a la seu del Tribunal, de les persones aspirants presentades i admeses a la selecció.

 

 

La qual cosa es fa pública en compliment de l’esmentada Base 6a i als efectes de l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

 

El Masroig, 13 de març de 2018.

 

L’Alcalde,

Sr. Ferran Masip i Bargalló.

24-03-2018 No AJUNTAMENT EL MASROIG
13-03-2018 Edicte publicitat aprov. relació aspirants nomenament Tribunal i assenyalament data proves conv. 2018

AJUNTAMENT DEL MASROIG

 

 

EDICTE

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció convocat per a la provisió interina 2018, pel sistema de concurs oposició, de la plaça de Secretària Intervenció de l’Agrupació de Municipis del Masroig i Bellmunt del Priorat, i conforme a la Base 6a de les aprovades per a la convocatòria, l’Alcaldia ha dictat Resolució de data 13 de març de 2018, per la qual :

 

Primer.- S’aprova la relació de persones aspirants presentades i admeses al procés de selecció 2018, integrada per les següents :

 

Persones aspirants admeses :

 

Cognoms i nom

DNI

 

39895030 N

 

47627792 J

 

39873393 H

 

46450188 D

 

39688761 F

 

48002208 N

 

39470166 G

 

38801555 A

 

37323962 E

 

47883457 X

 

Persones aspirants excloses : 

 

Cognoms i nom

DNI

Motiu d’exclusió

-------------------------------

-------------------------

 

 

 

En no haver-hi persones aspirants excloses provisionalment, la relació té caràcter definitiu.

 

Segon .-  Es declara que totes les persones aspirants presentades i admeses al procés de selecció han acreditat documentalment estar en possessió del nivell de coneixement de llengua catalana exigit a la convocatòria.

 

Tercer .-  Es nomena el Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves de selecció i valoració de mèrits, que integren les següents persones :

 

PRESIDÈNCIA : Sr. Joan Plana Sola, Tècnic de la Generalitat, com a titular, i Sr. Xavier Fabregas Minguillón, Tècnic de la Generalitat, com a suplent.

 

VOCAL 1ra : Sra. Elena Gisbert Ejarque, Secretària Interventora SAM Diputació, com a titular, i Sra. María del Carmen Vuelta Santín, Secretària Interventora SAM Diputació, com a suplent.

 

VOCAL 2n : Sr. Josep Guinovart Mallafré, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sr. José Arjona Cruz, Secretari Interventor SAM Diputació, com a suplent.

 

VOCAL 3r : Sr. Vicenç Vaya Morte, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sra. María del Carmen Cuenca Medina, Secretària Interventora SAM Diputació, com a suplent.

 

VOCAL 4r i SECRETARI :  Francisco José Pueyo Gracia, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sr. José Miguel Jiménez Castillejo-Arriazu, Secretari Interventor SAM Diputació, com a suplent.

 

Els membres del Tribunal podran ser recusats, en qualsevol moment del procés de selecció, pels motius i en la forma establertes a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Quart .-  S’assenyalen les 9.00 hores del proper 23 de març de 2018, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del Masroig, Passeig del Progres, núm. 1, per a la constitució del Tribunal i inici de les seves actuacions.

 

Cinquè .-  Es disposa la citació, per a les 9.30 hores del proper 23 de març de 2018, a la seu del Tribunal, de les persones aspirants presentades i admeses a la selecció.

 

 

La qual cosa es fa pública en compliment de l’esmentada Base 6a i als efectes de l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

 

El Masroig, 13 de març de 2018.

 

L’Alcalde,

 

Sr. Ferran Masip i Bargalló.

23-03-2018 No AJUNTAMENT EL MASROIG