Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament del Masnou, aprovada per decret d'Alcaldia de data 26 de març de 2015, on es regula la creació i règim regulador de la seu electrònica titularitat de l'Ajuntament del Masnou.