Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
BORSA TÈCNIC MITJÀ D'ADMINSITRACIÓ GENERAL D'URGÈNCIA 04-04-2023 24-04-2023 Anunci conovcatòria i bases borsa de treball de tècnic mitjà d'administració general per urgència
Instància borsa TAG d'urgència
Anunci publicat al BOPT bases i convocatòria 06.04.23
Decret aprovació admesos i exclosos provisional borsa TAG
Decret aprovació admesos i exclosos DEFINITIU borsa TAG
Anunci resultats prova teòric-pràctic i data entrevistes
Anunci resultats concurs i entrevistes 15.05.23sig
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE 15-12-2022 CONCURS - OPOSICIÓ LABORAL FIX CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE
Anunci bases concurs oposició laboral publicades al DOGC 8817 de 21.12.22
Model sol·licitud procés concurs oposició règim laboral
Anunci bases publicades concurs oposició laboral al BOPT 14.12.22
Decret aprovació admesos i exclosos definitiu 1 plaça conserge concurs oposició laboral
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR, PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE 15-12-2022 23-03-2023 CONCURS-OPOSICIÓ FUNCIONARI DE CARRERA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR, PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE
Anunci bases concurs oposició funcionari publicades al DOGC 8817 de 21.12.22
Model sol·licitud procés concurs oposició règim funcionari
Decret d'alcaldia resolució recurs reposició DMMF
Bases esmenades sistema de concurs-oposició personal funcionari
Anunci bases publicades concurs oposició funcionaris al BOPT 14.12.22
Anunci publicat convocatòria concurs oposició funcionaris al BOE 30.12.22
Anunci esmena bases c-o funcionaris publicat BOPT 06.02.23
Anunci esmena bases concurs oposició funcionari publicades al DOGC 8851 de 09.02.23
Anunci esmena publicat convocatòria concurs oposició funcionaris al BOE 23.02.23
Anunci persones admeses i excloses provisional arquitecte tècnic
Anunci resultats proves teòric i pràctic plaça arquitecte tècnic 17.05.23
CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE 15-12-2022 Concurs. Torn Lliure Laboral Fix CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR, PERSONAL LABORAL FIX
Anunci bases concurs laboral publicades al DOGC 8817 de 21.12.22
Model sol·licitud procés concurs règim laboral
Anunci bases concurs laboral publicades al BOPT 14.12.22
Anunci decret aprov. admesos i exclosos provisional places 3 operaris treballs diversos 09.03.23
Anunci aprov. admesos i exclosos provisional plaça operari treballs diversos neteja 09.03.23
Anunci aprov. admesos i exclosos provisional plaça operari treballs diversos neteja jornada parcial 09.03.23
Anunci aprov. admesos i exclosos provisional plaça informàtic 09.03.23
Decret aprovació admesos i exclosos definitiu 1 plaça informàtic concurs laboral
Decret aprovació admesos i exclosos provisional 1 plaça tècnic aux. biblioteca concurs laboral
Decret aprovació admesos i exclosos definitiva 1 plaça tècnic aux. biblioteca concurs laboral
Certificat acord JGL resolució procés selectiu plaça informàtic
Certificat d'acord JGL resolució procés selectiu 3 places operaris treballs diversos 04.05.23
Certificat d'acord JGL resolució procés selectiu 1 plaça operari treballs diversos neteja jornada parcial 04.05.23
Certificat d'acord JGL resolució procés selectiu 1 plaÇa tècnic aux. biblioteca 11.05.23
TÈCNIC MIG D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 1 01-12-2022 CONCURS OPOSICIÓ LLIURE FUNCIONARI Bases Reguladores
Model instància
Decret estimació recurs reposició
Bases esmenades tècnic mig administració general
Anunci publicat BOP 19.10.2022
9- Anunci esmena publicat al BOPT 03.11.22
Anunci publicat al DOGC 10.11.22
Anunci publicat al BOE 14.11.2022
Decret estimació recurs Sra. Carlota Poquet
Bases esmenades 2. Tècnic Mig Administració General
Anunci publicat DOGC 12.12
Anunci publicitat BOE 13.12.2022
Anunci admesos i exclosos provisional
Decret persones admeses i excloses definitiu
Anunci resultats prova llengua catalana i convocatòria exercici 3r i 4t 23.02.23
Anunci resultats prova llengua catalana i convocatòria exercici 3r i 4t 24.02.23.sign
Anunci resultats tercer exercici 01.03.23sig
Anunci resultat quart exercici TAG
Certificat acord JGL 30.03.23 convocatòria deserta
PROCÉS SELECCIÓ BORSA URGENT DE VIGILANTS MUNICIPALS 22-07-2022 10-08-2022 FUNCIONARI INTERÍ Decret admesos i exclosos DEFINITIU borsa vigilants.pdf
Bases_borsa_urgent_vigilants_publicades_al_BOPT_270722.pdf
Annex I. Sol·licitud
Annex II. Acreditació requisits
Decret admesos i exclosos Provisional borsa urgent vigilants municipals
Resultat valoració de mèrits 07.09
Certificat acord JGL aprovació borsa urgent vigilants mucipals
Anunci modificació ordre borsa vigilants 13.10
Convocatòria borsa personal brigada i/o neteja 08-06-2022 20-06-2022 CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS LABORAL TEMPORAL Bases borsa personal brigada i neteja
Compromís protecció de dades
Instància borsa brigada
Anunci publicitat BOPT 09.06.2022
Anunci publicitat BOPT 09.06.2022
Decret admesos i exclosos PROVISONAL 23.06.22
Resultats proves llengua catalana
CONVOCATÒRIA BORSA D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS 24-02-2022 05-03-2022 CONCURS OPOSICIÓ LLIURE LABORAL TEMPORAL Anunci publicat BOPT 23.02.2022
Instància específica
Bases procés selecció borsa Aux Adm
Admesos i exclosos PROVISIONAL borsa auxiliar administratiu
Decret admesos i exclosos DEFINITIU 27.04.2022
Anunci resultats prova llengua catalana
Anunci resultats segon exercici
Anunci resultat tercer exercici i data entrevistes
Resultats finals procés de selecció
Certificat JGL aprov. borsa 26.05.22
SELECCIÓ ADMINISTRATIU/VA CONTRACTE DE RELLEU I BORSA DE TREBALL 1 03-02-2022 13-02-2022 CONCURS OPOSICIÓ LLIURE RÈGIM LABORAL Estar inscrit com a demandant d'ocupació Bases personal administratiu contracte relleu i borsa de treball
Instància procés personal administratiu contracte de relleu
Anunci publicació BOPT bases procés administratiu relleu
Decret admesos i exclosos provisional administratiu contracte de relleu
Relació definitiva admesos-exclosos al procés de selecció
Resultat prova llengua castellana
Resultat prova llengua catalana
Anunci resultat prova escrita tipus test
Anunci resultats prova pràctica
Anunci resultats fase oposició
Anunci resultats entrevistes personals
Resultat concurs i final procés selectiu
Certificat JGL resultat final procés selecció persona administrativa relleu i borsa
Decret esmena borsa de treball contracte de relleu 24.05.22
BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS/ES DE MÚSIA 12-11-2021 13-03-2022 CONCURS OPOSICIÓ BASES PROCÉS BORSA PROFESSORS PROFESSORES MÚSICA
INSTÀNCIA ESPECÍFICA
Compromís protecció de dades
Anunci esmena bases borsa profess. música
Bases esmenades borsa profess. de música
ANUNCI PUBLICITAT BOPT ESMENA BASES BORSA PROF. MÚSICA
Decret admesos i exclosos provisional borsa prof. música
Resultats prova llengua catalana 06.04.2022
Hores entrevistes19.04.2022
Anunci resultats FINALS
Certificat aprovació borsa música JGL 05.05
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 2021 3 17-09-2021 BASES SELECCIÓ PERSONAL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 2021
Anunci publicat al BOPT aprovació Bases Projecte Garantia Juvenil 2021
Decret procés selecció garantia juvenil 2021
Anunci resultats final 29.09.2021
BORSA PEONS DE BRIGADA MUNICIPAL 11-08-2021 01-03-2022 Bases borsa peons brigada municipal
Model instància borsa peó brigada municipal
Compromís protecció de dades
Decret Admesos i exclosos provisional
Anunci esmena bases peó brigada 03.02.2022
Anunci publicació BOPT esmena bases peó brigada 09.02.2022
Decret admesos i exclosos Provisional borsa peó brigada
Decret DEFINITIU admesos i exclosos
Resultats prova de llengua castellana 31.03.2022
Resultats prova llengua catalana 31.03.2022
Resultats proves 01.04.2022
Resultats FINALS proves 01.04.2022
Certificat JGL aprovació borsa peó brigada
Vacant Llar d'avis municipal 22-06-2021 Anunci urgent de feina
Vacant al cos de la guàrdia municipal i borsa de treball 1 30-03-2021 28-04-2021 2020/2020 Concurs oposició lliure Funcionari de carrera Bases plaça vacant i borsa de treball guàrdia municipal
Instància específica guàrdia municipal
Compromís protecció de dades
Anunci publicat al DOGC el 08.04.2021
Anunci publicitat BOPT 30.03.2021
Decret admesos i exclosos provisional
Decret admesos i exclosos definitiu 14.05.2021
Anunci resultats prova de llengua catalana
Anunci dates proves 20.05
Anunci resultat proves 25.05.2021
Anunci resultats proves 27.05.2021
Anunci resultats 5è ex. i fase oposició 03.06.2021
Anunci resultats mèrits i finals provisionals 11.06.2021
Anunci citació prova mèdica
DECRET NOMENAMENT OES
Decret constitució borsa borsa de treball GM
Borsa de treball bidell/conserge dels edificis i instal·lacions municipals i/o operari a la piscina municipal 23-03-2021 23-04-2021 Concurs oposició lliure Bases borsa de treball lloc bidell, conserge i operari de piscina
INSTÀNCIA BORSA BIDELL
Compromís procés selectiu
Bases ESMENADES bidell conserge operari piscina municipal
Anunci BOPT esmena bases
Decret admesos i exclosos provisional
Decret admesos i exclosos definitiu
Decret esmena prova llengua castellana
Anunci resultats prova llengua catalana. Data i hora entrevistes
Anunci lloc entrevistes 09.06.2021
Anunci resultats concurs oposició bidell 09.06.2021
Certificat JGL aprovació borsa i ordre 17.06.21
Operari de la brigada municipal, oficial de 2ª 1 05-11-2020 12-01-2021 concurs oposició lliure Laboral Anunci convocatòria plaça oficial 2ª brigada municipal, personal laboral
Model instància plaça Of.2ª brigada
Anunci publicació al DOGC de 05.11.2020 convocatòria plaça oficial 2ª brigada municipal, personal laboral
Anunci BOPT esmena bases convocatòria oficial de 2a de la brigada municipal
Anunci DOGC esmena bases convocatòria oficial de 2a brigada municipal
Decret admesos i exclosos provisional
Anunci publicitat BOPT 30.03.2021
Anunci resultats prova català 14.04.2021
Anunci resultats prova teòrica 14.04.2021
Anunci resultats prova pràctica 20.04
Anunci resultats finals 20.04.2021
Borsa de personal de neteja 13-08-2020 e2020.1161 Concurs oposició Laboral Subgrup de funció AP A les bases de la convocatòria Anunci al BOPT 26.08.20
Model instància personal de neteja
Decret admesos i exclosos provisional borsa de personal de neteja
Anunci resultats prova de llengua catalana
Anunci dia i hora de les entrevistes
Anunci resultats proves llengua castellana
Anunci resultats entrevista 12.11.2020
Anunci resultats finals borsa
Convocatòria de procés de selecció per a la provisió per concurs oposició lliure de la plaça d'arquitecte, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Catllar 1 23-06-2020 e2020.809 Concurs oposició lliure Funcionari de carrera Subgrup de funció A1 A les bases de la convocatòria Model instància convocatòria arquitecte
Anunci convocatòria DOGC 07.07.2020
Anunci publicat al BOPT 23.06.2020
Bases convocatòria arquitecte
BASES ESMENADES CONVOCATÒRIA SELECCIÓ PLAÇA ARQUITECTE
ANUNCI ESMENA BASES I CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA D'ARQUITECTE
Anunci publicació esmenes al DOGC 14.08.2020
Decret admesos i exclosos provisional 11.11.2020
Anunci resultats prova de llengua catalana
Anunci resultat prova teòric i revisió examen
Anunci resultats prova teòric pràctica i valoració de mèrits
Anunci resultats finals i revisió examen
Anunci esmena resultats finals i revisió
Concurs-oposició lliure plaça de secretaria intervenció de l’Ajuntament del Catllar (tarragonès). 1 26-08-2019 Concurs-oposició lliure Nomenament de caracter interí Subgrup de Funció A1 A les bases de la convocatòria BOPT 30/08/2019. DOGC 02/09/2019. Resultats finals procés secretaria intervenció per interinatge
Publicació al BOPT Bases procés de selecció plaça secretaria intervenció
Publicació al DOGC Bases procés de selecció plaça secretaria intervenció
Decret relació provisional de persones aspirants admeses i excloses
BOPT 08.11.2019. Decret admesos i exclosos provisional secretaria intervenció
Decret admesos i exclosos definitiu
Resultats prova teòrica pràctica
Borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: piano i trompeta 10-07-2019 Concurs oposició lliure Laboral temporal A les bases de la convocatòria A les bases de la convocatòria Bases borsa de treball professors de musica
Acord JGL esmena profesors musica
Relació provisional aspirants admeses i excloses borsa de treball de professors de música
Resultats finals borsa professors de música
Procés selectiu d’un lloc de treball d’agutzil, en règim funcionari de carrera, i mitjançant promoció interna 1 26-04-2019 Concursoposició Funcionari de carrera Posseir el títol de graduat escolar, o ESO, formació professional de primer grau i cicles formatius de grau mig o equivalent. A les bases de la convocatòria 24-07-2019 Primera planta de l'Ajuntament BOPT 26/04/2019; DOGC 24/05/2019 Bases que regiran la selecció, mitjançant concursoposició, torn promoció interna, d’un lloc de treball d’agutzil, en règim funcionari de l’Ajuntament del Catllar
Publicacio BOPT 26.04.2019
Publicació DOGC 24.05.2019
Decret admesos i exclosos provisional agutzil 03.07.19
Resultats prova de català 24.07.2019
Resultats finals concurs oposició agutzil
Convocatòria cap de la Brigada d’obres i serveis 1 14-06-2019 Concurs-oposició lliure Règim laboral fix Grup de classificació C2 (títol de graduat escolar o ESO, FP I i cicles formatius de grau mig, o equivalent) A les bases Obert BOPT bases convocatòria 13/06/2019. BOPT nou termini 16/08/2019. DOGC nou termini 27/08/2019 Declaració deserta de la convocatòria
Model d’instància específic cap de la brigada
Publicació DOGC 09.07.2019
Anunci publicat al BOPT de NOU termini
Anunci publicat al DOGC de NOU termini
Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses
Anunci resultats català i dates proves següents
Anunci resultats de la prova de coneixements
BORSA DE TREBALL PER LA LLAR D'AVIS MUNICIPAL AMB CARÀCTER TEMPORAL I RÈGIM LABORAL 06-03-2019 BASES BORSA LLAR D'AVIS.pdf
Model instància BORSA LLAR D'AVIS.pdf
Anunci rectificació borsa llar d'avis.pdf
Decret admesos i exclosos borsa llar d'avis.pdf
Decret admesos i exclosos DEFINITIU llar d'avis.pdf
Anunci resultats prova català borsa llar d'avis.pdf
Anunci entrevsites borsa llar d'avis.pdf
Anunci resultats finals borsa llar d'avis 13.05.19
BORSA DE TREBALL PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMB CARÀTER TEMPORAL I RÈGIM LABORAL 06-03-2019 2019/345 BASES BORSA BIBLIOTECA.pdf
Model instància BORSA BIBLIOTECA.pdf
Anunci rectificació borsa biblioteca.pdf
Decret admesos i exclosos borsa biblioteca.pdf
Decret admesos i exclosos DEFINITIUS biblioteca.pdf
Anunci resultats prova castellà borsa biblioteca.pdf
Anunci resultats prova català borsa biblioteca.pdf
Anunci entrevsites borsa biblioteca.pdf
Anunci resultats finals borsa biblioteca 15.05.19
Concurs oposició lliure per cobrir, amb caracter interí, la plaça de secretaria intervenció 1 09-01-2019 Decret admesos i exclosos secretaria intervencio.pdf
BASES SECRETARIA INTERVENCIÓ INTERNITATGE.pdf
Decret admesos i exclosos DEFINITIU secretaria intervencio.pdf
Anunci rectificació bases secretaria 12.04.19.pdf
Anunci resultats català secretaria 12 abril 2019, signat.pdf
Aunci resultats prova teòric-pràctica secretaria 12 abril 2019, signat.pdf
CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE GESTIÓ 27-08-2018 2018.031(588) CONCURS OPOSICIO 3- Bases tècnic mig.pdf
7- Model instància tècnic mig.pdf
DOGC TECNIC.pdf
Decret admesos i exclosos provisional
Resolució recursos.pdf
Convocatòria concurs-oposició auxiliars administratius i borsa de treball 4 22-08-2018 2018.030(586) concurs-oposicio lliure Auxiliars administratius 2- Bases aux. administratiu.pdf
7- Model instància aux. administratiu.pdf
Model decl. jurada.pdf
DOGC AUX.pdf
admesos i exclosos.pdf
Llista definitiva admesos - exclosos.pdf
Resultats prova català.pdf
Anunci rectificació d'errada.pdf
RESULTAT CONEIXEMENTS TEÒRICS.pdf
MODEL EXÀMEN CONEIXEMENTS TEÒRICS.pdf
Resolucio recursos.pdf
CORRECCIONS PROVA CONEIXEMENTS.pdf
Resultats prova pràctica i data entrevista (2).pdf
ESMENA NOTES PROVA PRÀCTICA.pdf
RESULTATS FINALS.pdf
PUNTUACIÓ FINAL AUX. ADMINISTRATIUS.pdf
BORSA TREBALL PROFESSORS DE MÚSICA 06-08-2018 2018.029(573) CONCURS LABORAL 1- Bases juliol 2018.pdf
0-ANUNCI BOP.pdf
Llista admesos i exclosos i data examen.pdf
8-Resultats prova català.pdf
10- Resultats concurs.pdf
12- Data entrevista.pdf
RESULTAT ENTREVISTA.pdf
RESULTAT FINAL.pdf
Convocatòria de 4 places d'administratiu mitjançant promoció interna 4 13-06-2018 2018.020(381) Promoció interna Administratiu C1 2- Bases promo interna.pdf
12- Anunci publicat al DOGC 13.06.18.pdf
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS.pdf
PROVA CATALA.pdf
concurs.pdf
Practic.pdf
Teoric.pdf
Resultat final.pdf
BORSA DE TREBALL DEL SERVEI DE VIGILANTS I/O AGUTZIL 06-07-2018 2018/006(145) Concurs-oposició caràcter temporal i règim funcionari interi ANUNCI 6-7-18.pdf
BASES REGULADORES 6-7-18.pdf
14- Bases esmenades.pdf
Decret admesos i exclosos.pdf
29- Decret Esmena Admesos.pdf
30- Data proves.pdf
Resultat prova català.pdf
Resultat exercici coneixements.pdf
Resultat prova pràctica.pdf
Resultats finals.pdf
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL D'ADMINISTRATIU, INFORMADOR GUIA DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DELS CASTELLS DEL BAIX GAIÀ A JORNADA PARCIAL 1 27-11-2017 2- Bases definitives.pdf
11- Instància model.pdf
13- Annex 2 Formulari per al·legació de mèrits.pdf
25- Edicte admesos i exclosos castell.pdf
Anunci prova de català.pdf
Anunci resultats prova 3 coneix. teòrics.pdf
Anunci resultats prova 4 coneix. pràctics (1).pdf
Anunci 6 resultat mèrits.pdf
Anunci 7 resultat entrevista..pdf
Anunci 8 resultats finals.pdf
Vigilant i/o agutzil 19-12-2016 2017/0005(187) Concurs-Oposició Lliure Funcionari interí Certificat Escolar Veure Bases 1- Anunci.pdf
2- Bases.pdf
3- Modificació Bases prova física.pdf
4- Anunci admesos i exclosos .pdf
5- Modificació membres tribunal.pdf
6- Resolució admesos i exclosos definitius.pdf
7- Anunci resultats prova català i dates examen psicotècnic i entrevista.pdf
8- Anunci resultats psicotècnic i data prova de coneixaments i pràctica.pdf
Anunci resultats concurs.pdf
Anunci resultats proves fisiques.pdf
Anunci resultats finals.pdf
ACORD JGL EXTINCIÓ BORSA.pdf