Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data publicació Enllaç
F29- Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari 07-08-2020 https://documents.elcatllar.cat/OF/2021/F29.pdf
F28-Ús espai autocaravanes 04-05-2016 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F28.pdf
F26- Preu públic per l'utilització del transport escolar 30-12-2015 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F26.pdf
F27 Taxa per l'ús dels espais municipals 23-07-2018 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F27.pdf
F25- Preu públic per bodes civils 30-12-2015 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F25.pdf
F24-Ordenança llicències activitats https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F24.pdf
F23- Taxa entrada vehicles voreres 05-12-2018 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F23.pdf
F22- Taxa per la llicències d'autotaxis i altres vehicles de lloguer 30-12-2011 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F22.pdf
F21 Taxa per la prestació del servei llar d'infants.pdf 19-05-2016 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F21.pdf
F20- IBI BASE 11-08-2021 https://documents.elcatllar.cat/OF/2021/F20.pdf
F12- Taxa per l'ús d'instal·lacions esportives 07-08-2020 https://documents.elcatllar.cat/OF/2021/F12.pdf
F19- IAE BASE 11-08-2021 https://documents.elcatllar.cat/OF/2021/F19.pdf
F17- Contribucions especials BASE 19-05-2016 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F16.pdf
F18- ICIO BASE 11-08-2021 https://documents.elcatllar.cat/OF/2021/F18.pdf
F15- IVTM BASE 30-12-2019 https://documents.elcatllar.cat/OF/2020/F15.pdf
F16-Plusvàlues BASE 19-05-2016 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F16.pdf
F14-Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics, o altres centres o llocs anàlegs 17-05-2017 https://documents.elcatllar.cat/OF/2021/F14.pdf
F13- Preu públic del transport de les persones afectades per disminucions físiques i psíquiques als centres ocupacionals 26-02-1996 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F13.pdf
F11-Taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament 15-09-2021 https://documents.elcatllar.cat/OF/2021/F11.15.09.2021.pdf
F09-Taxa pel subministrament d'aigua potable 25-10-2017 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F09.pdf
F10- Taxa escombraries 07-08-2020 https://documents.elcatllar.cat/OF/2021/F10.pdf
F08-Taxa de clavegueram 10-11-2016 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F08.pdf
F07-Taxa de cementiri municipal 07-08-2020 https://documents.elcatllar.cat/OF/2020/F7.pdf
F06- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa 07-08-2020 https://documents.elcatllar.cat/OF/2020/F6.pdf
F05-Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 01-01-2016 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F05.pdf
F04-Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, etc 10-06-2016 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F04.pdf
F03-Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues 10-06-2008 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F03.pdf
F02-Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques 10-10-2016 https://documents.elcatllar.cat/OF/2018/F02.pdf
F01-Taxa per expedició de doc. administratius 07-08-2020 https://documents.elcatllar.cat/OF/2020/F1.pdf