DECRET D’ALCALDIA
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 13 de maig de 2021, adoptat amb el quòrum de la majoria absoluta, es va aprovar definitivament el Reglament regulador de la comissió sectorial de serveis socials, igualtat i promoció econòmica, el text definitiu del qual ha estat publicat als Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 21 de maig de 2021, amb CVE 2021-04715 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8423, de 2 de juny de
2021, amb CVE-DOGC-A-21146049-2021.
Transcorregut el termini indicat a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local per a l’entrada en vigor del Reglament regulador de la Comissió sectorial. Havent esta aprovada la constitució de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de febrer de 2021.
L’article 85.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que el Ple celebrarà les seves sessions a la Casa Consistorial, llevat dels supòsits de força major en què, a través de la convocatòria o d'una resolució de l'alcalde dictada prèviament i notificada a tots els membres de la Corporació, podrà habilitar-un altre edifici o local a aquest efecte. En tot cas, es farà constar en acta aquesta circumstància. Considerant que la declaració de pandèmia continua essent una situació excepcional que permet l’aplicació de l’article 85 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, a dalt referit.
Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra “c” del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en quant a la convocatòria i presidència de les sessions dels òrgans col•legiats municipals i d’acord amb l’article 6 del Reglament, en quant a les funcions de la presidència de la Comissió.
En conseqüència resolc:
Primer.- Convocar sessió ordinària de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica que tindrà lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament el proper dijous dia 30 de setembre de 2021, a les set de la tarda (19.00 h) en primera convocatòria, o a les vuit de la tarda (20.00 h) en segona convocatòria.
Segon.- Fixar el següent ordre del dia:
Part Informativa:
Informació general que hagi de ser coneguda pels seus membres.
Part decisòria:
1.- Aprovació de l’acta anterior de data 16 de setembre de 2021. 

2.- Proposta de debat i concreció d'actuacions del Pla d'igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes.
3.- Valoració de la implementació de serveis de teleassistència.
4.- Valoració de la possibilitat de crear la figura de l’agent cívic.
5.- Proposta d’estudi de distribució dels fons de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, per al compliment del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere per a l'exercici 2021.
6.- Torn obert de paraules.
Tercer.- Publicar la present convocatòria a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, d’acord amb l’article 11.6 del Reglament regulador de la Comissió.
Quart.- Declarar que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.