No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple Ple 2023/01

Data d'inici de la sessió 09-03-2023

Hora d'inici de la sessió 19h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 12.01.2023
2.Expedient 438/2023. Modificació de Crèdits núm. 3/2023
3.Expedient 488/2023. Modificació de Crèdits núm. 4/2023
4.Expedient 384/2023. PROPOSTA DE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES O PER LA COMPROVACIÓ D’ACTES O ACTUACIONS COMUNICADE EN MATÈRIA D’URBANISME.
5.Expedient 69/2023. Subvencions per Concurrència Competitiva - D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA REGULACIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.
6.Expedient 3220/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) Aprovació conveni Serveis Socials amb el Consell Comarcal del Tarragonès 2022-2025.
7.Expedient 2694/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) Aprovació conveni turisme Baix Gaià 2023-2026
8.Expedient 269/2023. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) Aprovació conveni amb Creu Roja per al servei de teleassistència domiciliària 2023
9.Expedient 272/2023. Administració Electrònica Aprovació acord corresponsabilitat en el tractament de dades personals del Registre Electrònic d'Apoderaments (Representa).
10.Expedient 533/2023. Grups Polítics. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS UNICAT-ERC-AM, JUNTS, EL CATLLAR-ECG, PSC-CP I MO1-TE PEL CATLLAR D'ADHESIÓ AL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 8 DE MARÇ DE 2023.

B) Activitat de control
11.Donar compte dels decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària, del núm. 10/2023 de 09.01.2023 al 510/2023 de 02.03.2023.
12.Donar compte de les actes de la JGL des de la 2023-0001, de data 12.01.23 a la 2023-004 de 23.02.2023.
13.Dació compte PMP 4rt trimestre - any 2022
14.Dació compte informe morositat anual exercici 2022
15.Informes de l’alcaldia.
C) Precs i preguntes
16.Precs i preguntes

PLE Ple 2022/11

Data d'inici de la sessió 12-01-2023

Hora d'inici de la sessió 19H

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Assumptes urgents
2.Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 10.11.2022
3.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària 15.12.2022
4.Expedient 3437/2022. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació) D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2023.
5.Expedient 3124/2022. Imposició i Ordenació de Tributos - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL F18. OF REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
6.Expedient 3392/2022. Aprovació del Calendari Fiscal
B) Activitat de control
7.Donar compte dels decrets d'alcaldia adoptats des del núm. 1532 del 7.11.2022 al núm.1819 del 30.12.2022 i del núm. 1 del 02.01.2023 al núm. 9 del 5.01.2023
8.Dació compte de les actes de la JGL des de la número 2022-0016 de data 10.11.2022 fins a la número 2022-0020 de data 30.12.2022
9.Dació compte PMP 3er trimestre - any 2022
10.Dació compte de l'informe resum de control intern del quart trimestre de 2022
11.Informes de l’alcaldia.
C) Precs i preguntes
12.Precs i preguntes

PLE Ple 2022/10

Data d'inici de la sessió 15-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19h.

Lloc Sala de Plans de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Expedient 3123/2022. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació) - Aprovació Pla Anual Normatiu 2023
2.Expedient 3112/2022. Modificació de Crèdits
3.Expedient 3281/2022. Nòmines - Aprovació increment retributiu addicional per a l'exercici 2022
4.Expedient 3092/2022. Elaboració i Aprovació del Pressupost
B) Activitat de control
C) Precs i preguntes

PLE Ple 2022/9

Data d'inici de la sessió 10-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Assumptes urgents

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Proposta aprovació definitiva Pla Parcial sector 40 del POUM, Llevant de Pau Casals

4. Expedient 2943/2022. Disposicions Normatives. Aprovació inicial Pla d'Igualtat d'oportunitats de Dones i Homes (intern) (2022-2026).

5. Expedient 2944/2022. Disposicions Normatives. Aprovació inicial Pla Local d'Igualtat de Gènere (extern) (2022-2026)

6. Expedient 3029/2022. Planificació i Ordenació de Personal. Aprovació de la modificació nú. 3 de la plantilla orgànica de personal de l'Ajuntament de l'any 2022.

7. Expedient 2924/2022. Modificació de Crèdits 7/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

8. Expedient 2813/2022. Tancament i Liquidació del Pressupost (Aprovació del Compte General 2021)

9. Expedient 3025/2022. Grups Polítics - Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu.

B) Activitat de control

10.Donar compte dels decrets d'alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària, del núm. 1181 de 08.09.2022 al núm.1531del 04.11.2022

11.Dació compte informe resum control intern tercer trimestre 2022

12.Dació compte de les Actes de la Junta de Govern Local

13.Informes de l’alcaldia.

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

Ple Ple 2022/7

Data d'inici de la sessió 14-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19h

Lloc Sala de Plens de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 14.07.2022

PLE Ple 2022/6

Data d'inici de la sessió 12-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19h.

Lloc Sala de Plens de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ordinària DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC DEL DIA 12 de maig de 2022, 19:00, A LA SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA.


A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 10 de març de 2022.
2. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de data 31 de març de 2022.
3. Proposta Ple aprovació recepció obres sector 24 del POUM, PP8, Parc de Llevant 1
4. Proposta aprovació inicial desafectació escoles velles
5. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 3/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
6. Proposta d’aprovació de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.
7. Proposta d’aprovació de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals.
8. Proposta d'aprovació conveni marc recollida d'animals abandonats, vius, ferits i morts del Catllar amb el CCT.
9. Proposta d'aprovació del conveni amb creu roja espanyola a Tarragona per al servei de teleassistència domiciliària.
10. Proposta d'aprovació del conveni turístic Baix Gaià amb l'ajuntament de Torredembarra i altres municipis que s'hi adhereixin.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
11. Donar compte dels decrets de l’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2022/272 al núm. 2022/652.
12. Informes de l’alcaldia.

13. Precs i preguntes.

Documents Decret convocatòria Ple ordinari 12.05.2022

PLE PLE 2022/5

Data d'inici de la sessió 31-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19H

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2022, A LES 19:00, A LA SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.1. Proposta aprovació pròrroga conveni Salut 2021 COVID
1.2. Proposta aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
1.3. Proposta aprovació bases concurs fotografia Calendari 2023
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
2.1 Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP, UNICAT-ERC-AM, JUNTSXCAT, EL CATLLAR-ECG , per acordar que s’iniciï l’expedient corresponent per a que la Biblioteca Municipal del Catllar porti de complement el nom d’en Josep Gironès.

Ple Ple 2022/2

Data d'inici de la sessió 10-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19h.

Lloc Sala de Plens de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Documents Ordre del dia sessió ordinària del Ple 10.03.2022
Decret convocatòria sessió ordinària del Ple de 10.03.2022

Ple PLE 2021/9

Data d'inici de la sessió 09-12-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2021, A LES 19.00 HORES, A LA SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.- Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2022, de les seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de personal de l’ajuntament.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
2.- Moció que presenten els grups municipals d’UNICAT-ERC, MO1-TE, JUNTS i ECG sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT.


El Catllar, a data de la signatura digital.

Ple PLE 2021/8

Data d'inici de la sessió 11-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19H

Lloc Sala de Plens de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2021, A LES 19.00 HORES A LA SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 13 de setembre de 2021.
2.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari en el seu Annex I: prestació del servei de subministrament d’aigua potable
per a l’any 2022.
3.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament. tarifes.
4.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de  clavegueram. Tarifes.
5.- Proposta d'aprovació del nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a subscriure amb la Diputació de Tarragona BASE Gestió
d'Ingressos i la Junta de Compensació de Masieta de Salort.
6.- Proposta d’acceptació de la d’acceptació de les donacions de fons bibliogràfics i d’un piano efectuades per Mn. Josep Gil i Ribas.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del número 2021/803 al 2021/1041.
2.- Informe de l’alcaldia.
3.- Precs i preguntes.
El Catllar, a data de la signatura digital.

Ple Ple 2021/7

Data d'inici de la sessió 09-09-2021

Hora d'inici de la sessió 19h

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2021, A LES 19.00 HORES.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juliol de 2021.
2.- Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2021 de designació de la persona candidata a la convocatòria de reconeixement del mèrit de serveis distingits que atorga el Consell Comarcal.
3.- Proposta d’aprovació del compte general del pressupost de 2020, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes.
4.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i  l’ajuntament sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l’àmbit de la guàrdia municipal.
5.- Proposta d’aprovació del nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a subscriure amb la Diputació de Tarragona base gestió d'ingressos i la junta de compensació de Manous II.
6.- Proposta d’aprovació del nou conveni de col·laboració entre el Servei Català del Trànsit i l’ajuntament sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions de normes de circulació en vies urbanes.
7.- Proposta d’aprovació de la sol·licitud al departament d’educació de la desafectació dels terrenys i edificis situats a l’Avinguda de Catalunya, número 3, antigues instal·lacions escolars.
8.- Proposta d’aprovació provisional de modificació de diverses ordenances fiscals.
9.- Proposta d’aprovació de l’autorització d’ocupació temporal de finques de titularitat municipal afectades per l’execució del Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340,tram: T-203
a N-340, terme municipal de Tarragona i el Catllar. 
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
10.- Moció que presenten els grups municipals de PSC-CP, UNICAT-ERCAM, JUNTS i el CATLLAR-ECG sobre la situació de les dones a l’Afganistan.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
11.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del número 2021/633 al 2021/802.
12.- Informe de l’alcaldia.
13.- Precs i preguntes.
 

Ple Ple 2021/6

Data d'inici de la sessió 15-07-2021

Hora d'inici de la sessió 19h.

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 15 DE JULIOL DE 2021, A LES 19.00 HORES.

A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 13 de maig de 2021.
2.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament. Tarifes.
3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 03/2021 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
4.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques.
5.- Proposta d'aprovació del conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària i el seu annex 8 relatiu a la redacció d'un treball tècnic de seguretat viària.
6.- Proposta de fixació del calendari de festes locals per a l’any 2022.
7.- Proposta d'aprovació inicial del reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal del centre d'entitats del carrer onze de setembre.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
8.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del número 2021/383 al 2021/632.
9.- Informe de l’alcaldia.
10.- Precs i preguntes.

 

Ple Ple 2021/5

Data d'inici de la sessió 13-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19h.

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 13 DE MAIG DE 2021, A LES 19.00 HORES.


A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 11 de març de 2021.
2. Proposta de resolució de les al·legacions presentades i d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament. Bonificacions potestatives.
3. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals F18, F19 I F20, per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi del Catllar.
4. Proposta de resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament regulador de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica.
5. Proposta d’adhesió a la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).
6. Proposta d'aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals.
7. Proposta de modificació de l'ús del glifosat al terme municipal.
8. Proposta de suspensió potestativa de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística i d'urbanització i projectes d'actuació específica, com també l'atorgament de llicències de parcel•lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, relatius a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) i les seves instal•lacions amb la finalitat d’estudiar la modificació del planejament municipal.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del número 2021/204 al 2021/383.


2. Informe de l’alcaldia.


3. Precs i preguntes.
 

PLE Ple 2021/4

Data d'inici de la sessió 11-03-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 11 DE MARÇ DE 2021, A LES 19.00 HORES, DE FORMA TELEMÀTICA.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 14 de gener de 2021, a la sessió extraordinària urgent de 20 de gener de 2021 i a la extraordinària d’11 de febrer de 2021.
2. Proposta d’aprovació de la instrucció de la contractació menor de l’ajuntament.
3. Proposta d’aprovació del pla anual de contractació 2021.
4. Proposta d’aprovació de la liquidació de l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’Institut Escola l’Agulla.
5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
6. Proposta de declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions o obres de rehabilitació del conjunt arquitectònic de la fàbrica.
7. Proposta d’aprovació de la modificació del conveni per a l'autorització d'ús de terrenys entre l'ajuntament del Catllar i Telefónica Servicios Móviles España SAU, subscrit amb data 2 d’octubre de 2000.
8. Proposta de regularització del règim retributiu i d’indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats dels membres de la corporació.
9. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2/2021 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

10. Moció que promouen els grups municipals del PSC i d’UNICAT-ERC, ECG i JUNTS amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones.
11. Moció que promou el grup municipal del PSC del Catllar, en defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic i en suport als Mossos d’esquadra.
12. Moció que promou el grup municipal del PSC del Catllar, de mesures per evitar talls de llum i baixades de tensió, i millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric.
13. Moció que promouen els grups municipals D’UNICAT-ERC, ECG i JUNTS de suport a l’amnistia.
14. Moció que promouen els grups municipals d’ UNICAT-ERC, ECG i JUNTS de suport a Pablo Hasél.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del número 2021/010 al 2021/203.
2. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2021/135, de 19 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2020.
3. Informe de l’alcaldia.
4. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia Sessió ordinària Ple 11.03.2021
Decret de convocatòria del Ple ordinari 11.03.2021

PLE Ple 2021/3

Data d'inici de la sessió 11-02-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 11 DE FEBRER DE 2021, A LES 19.00 HORES, DE FORMA TELEMÀTICA.
1. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts a autònoms i petites empreses, de menys de 15 treballadors, afectats per l’emergència sanitària del COVID-19.
2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament. bonificacions potestatives.
3. Proposta d’aprovació del Reglament regulador de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica i creació de la Comissió.
El Catllar, a data de la signatura digital.

Documents Ordre del dia Sessió Extraordinària del Ple de data 11.02.2021

PLE Ple 2021/2

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Urgent

Ordre del dia ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 20 DE GENER DE 2021, A LES 19.00 HORES, DE FORMA TELEMÀTICA.
1. Proposta de declaració d’urgència de la sessió.
2. Proposta de sorteig dels electors que han de formar part de les meses electorals que s’han de constituir amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Documents Convocatòria Ple extraordinari i urgent 20.01.2021

PLE PLE 2021/1

Data d'inici de la sessió 14-01-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc MITJANS TELEMÀTICS

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 14 DE GENER DE 2021, A LES 19.00 HORES, DE FORMA TELEMÀTICA.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 12 de novembre de 2020 i a la sessió extraordinària de 10 de desembre de 2020.
2. Proposta d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió amb l’ajuntament de Torredembarra per al desenvolupament del programa d’actuacions en l’àmbit turístic del Baix Gaià.
3. Proposta de resolució de l’encàrrec de gestió anterior i del conveni de la gestió informatitzada del padró d’habitants i aprovació del nou encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la
Diputació de Tarragona i del respectiu conveni regulador.
4. Proposta de reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials de l’empleat púbic de l’ajuntament Sr. J L S.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
5. Moció que promouen els grups municipals d’UNICAT-ERC-AM, EL CATLLAR-ECG i JUNTS per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del número 2020/983 al 2020/1177 i del número 2021/001 al 2021/010.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.

Documents Decret convocatòria Ple ordinari 14.01.2021

PLE PLE 2020/12

Data d'inici de la sessió 10-12-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2020, A LES SET DE LA TARDA (19.00 HORES), DE FORMA TELEMÀTICA.
1. Proposta de ratificació del Decret de l’Alcaldia 2020/1076, de 30 de novembre, de modificació del contracte i el conveni, per delegació i encàrrec de gestió, de la concessió de la prestació del servei de recollida de residus, neteja viària i gestió de deixalleries de diferents municipis del Tarragonès per ampliació del servei.
2. Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2021, de les seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de personal de l’ajuntament.


 

PLE PLE2020/11

Data d'inici de la sessió 12-11-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc A distància, per mitjans electrònics i telemàtics.

Tipus Ordinària

Ordre del dia

“A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020 i a les sessions extraordinària i urgent de data 30 de setembre de 2020 i extraordinària de 27 d’octubre de 2020.
2. Proposta d’aprovació inicial de les condicions del fraccionament o ajornament de deutes tributaris amb l’ajuntament.
3. Proposta d’aprovació del pla local de joventut del municipi del Catllar pel període 2020-2024.
4. Proposta d’aprovació de la creació d’una escola de música de titularitat local mitjançant conveni a establir amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5. Moció que promouen els grups municipals d’UNICAT-ERCAM, JUNTS, EL CATLLAR-ECG per a reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU.
6. Moció que promouen els grups municipals d’UNICAT-ERCAM, JUNTS, EL CATLLAR-ECG per declarar El Catllar, municipi feminista.
7. Moció que promouen els grups municipals d’UNICAT-ERCAM, JUNTS, EL CATLLAR-ECG de suport a l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada, Sr. Jordi Pesarrodona i a tots els represaliats.

8. Moció que promou el grup municipal del PSC-CP per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi.
9. Moció que promou el grup municipal del PSC-CP per exigir el compliment de finançament cap als ens locals per part del Govern de la Generalitat.
10. Moció que promou el grup municipal del PSC-CP a favor de la protecció del sistema sanitari d’atenció primària.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2020/752 a 2020/982.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.”

Documents Decret convocatòria Ple ordinari 12.11.2020

PLE PLE 2020/10

Data d'inici de la sessió 27-10-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc A distància per mitjans electrònics i telemàtics

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català del Trànsit i l’ajuntament sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions de normes de circulació en vies urbanes.
2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles. bonificacions potestatives.
3. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari en el seu Annex I: prestació del servei de subministrament d’aigua potable.
4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari en el seu Annex II: prestació del servei de llar d’infants. bonificacions potestatives.
modificació tarifària.
5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament. Bonificacions potestatives.
6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. Modificació tarifària.

Documents Convocatòria Ple extraordinari 27.10.2020

PLE PLE2020/9

Data d'inici de la sessió 30-09-2020

Hora d'inici de la sessió 18:30

Lloc Sala Polivalent del Centre Cultural

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2020, A DOS QUARTS DE SET DE LA TARDA (18.30 HORES), A LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CULTURAL.

1. Proposta de declaració d’urgència de la sessió.

2. Moció que presenten els grups municipals d’UNICAT-ERC-AM i JUNTS de rebuig a la decisió del tribunal suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

PLE PLE2020/8

Data d'inici de la sessió 17-09-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Polivalent del Centre Cultural

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2020, A LES 19.00 HORES, A LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CULTURAL.


A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 9 de juliol de 2020.
2. Proposta d’aprovació del Compte General del pressupost de 2019, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes.
3. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 8/2020 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
4. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’ajuntament sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions de normes de circulació en vies
urbanes i delegació de competències.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2020/585 a 2020/751.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.


 

PLE PLE2020/7

Data d'inici de la sessió 09-07-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Polivalent Centre Cultural

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 9 DE JULIOL DE 2020, A LES 19.00 HORES, A LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CULTURAL.

A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 14 de maig de 2020, a la sessió extraordinària de data 11 de juny de 2020 i a la sessió extraordinària i urgent de data 18 de juny de 2020.
2. Proposta de fixació del calendari de festes locals per a l’any 2021 .


B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2020/413 a 2020/584.
2. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2020/459, de 25 de maig de 2020, de nova composició de la Junta de Govern Local.
3. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2020/460, de 25 de maig de 2020, de nomenament de tinents d’alcalde de l’ajuntament.
4. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2020/462, de 25 de maig de 2020, relatiu a l’organització política i administrativa de la corporació i delegació general d’atribucions de direcció i gestió de serveis als
regidors i regidora.
5. Informe de l’alcaldia.
6. Precs i preguntes.

PLE PLE2020/6

Data d'inici de la sessió 18-06-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA POLIVALENT DEL CENTRE CULTURAL

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 18 DE JUNY DE 2020, A LES SET DE LA TARDA (19.00 HORES), A LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CULTURAL HABILITADA A L’EFECTE.

1. Proposta de declaració d’urgència de la sessió.
2. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 06/2020 del pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
3. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 07/2020 del pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

PLE PLE2020/5

Data d'inici de la sessió 11-06-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 11 DE JUNY DE 2020, A LES SET DE LA TARDA (19.00 HORES), A LA SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA.
1. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 05/2020 del pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
2. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques.
3. Proposta d’aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió d’ajuts econòmics municipals d’urgència social en l’àmbit de l’habitatge i altres.
4. Proposta d’aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió d’ajuts a autònoms i petites empreses, de menys de 15 treballadors, afectats per l’emergència sanitària del COVID-19.

PLE PLE2020/4

Data d'inici de la sessió 14-05-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA POLIVALENT DEL CENTRE CULTURAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 12 de març de 2020.
2. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 3/2020 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
3. Proposta d’aprovació provisional de modificació de diverses ordenances fiscals.
4. Proposta d’aprovació provisional de de les bases específiques per a la concessió d’ajuts econòmics municipals d’urgència social en l’àmbit de l’habitatge i altres.
5. Proposta d’aprovació del pla anual de contractació 2020.
6. Proposta d’aprovació de l’acta de preus contradictoris número 9 i consegüent modificació del contracte de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’agulla que presenten la direcció facultativa i l’adjudicatària VORACYS, SL.


A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
7. Moció que presenten els grups municipals de UNICAT-ERCAM, JUNTS i EL CATLLAR-ECG i PSC-CP relativa a la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat Financera.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2020/280 a 2020/412.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.
 

PLE PLE2020/3

Data d'inici de la sessió 12-03-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 16 de gener de 2020 i a les sessió extraordinària de data 20 de febrer de 2020.
2. Proposta de nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguin competència del Ple.
3. Proposta d'adequació del règim retributiu i d’indemnitzacions de les regidories de l’ajuntament.
4. Proposta de d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2/2020 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
5. Proposta d’aprovació definitiva del projecte d’expropiació per taxació conjunta dels béns i drets afectats inclosos en l’àmbit del “projecte de finalització de la xarxa de clavegueram de la urbanització Pins Manous del Catllar en tal que addenda al projecte d’urbanització del sector 22 del POUM.
6. Proposta d’aprovació de les actes de preus contradictoris 1 a 8 i consegüent modificació del contracte de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’agulla que presenten la direcció facultativa i l’adjudicatària VORACYS, SL.
7. Proposta de resolució de les al·legacions presentades i d’aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre radicades al municipi que tinguin per objecte la cura, protecció i control d’animals domèstics abandonats i el benestar animal.
8. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació amb el Terme Municipal dels Pallaresos.
9. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació amb el Terme Municipal de Vespella de Gaià.

10. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació amb el Terme Municipal de La Nou de Gaià.
11. Proposta de designació de la persona candidata a la convocatòria de reconeixement del mèrit de serveis distingits que atorga el Consell Comarcal.


A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
12. Moció que promouen els grups municipals del PSC-CP, UNICATERCAM, JUNTS I EL CATLLAR-ECG a favor de l’impuls del pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça.
13. Moció que promou el grup municipal del PSC-CP per una automoció 4.0 que consolidi la competitivitat i l’ocupació del sector de l’automoció a Catalunya.
14. Moció que presenten els grups municipals D’UNICAT-ERC-AM, JUNTS PEL CATLLAR, EN COMU GUANYEM, MO1-TE I PSC-CP a l’ajuntament del Catllar per a la commemoració del dia internacional de les dones.
15. Moció presentada pels grups municipals d’UNICAT-ERC-AM, JUNTS PEL CATLLAR i EN COMU GUANYEM EL CATLLAR sobre l’adopció de mesures urgents davant la crisis migratòria en la frontera Turco-Grega.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2020/021 a 2020/279.
2. Donar compte del decret de l’alcaldia 2020/238, de 27 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2019.
3. Informe de l’alcaldia.
4. Precs i preguntes.

PLE PLE2020/2

Data d'inici de la sessió 20-02-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 20 DE FEBRER DE
2020, A LES SET DE LA TARDA (19.00 HORES), A LA SALA DE
PLENS DE LA CASA DE LA VILA.
1. Proposta de presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra.
Montserrat Mestre Anguera.
2. Proposta d’aprovació del Compte General del Pressupost de
l’exercici de 2018, informat favorablement per la Comissió Especial
de Comptes.
3. Proposta d’aprovació del Pressupost municipal per a l’any 2020, de
les seves Bases d’Execució i de la Plantilla Orgànica de Personal de
l’Ajuntament.

PLE PLE2020/1

Data d'inici de la sessió 16-01-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 14 de novembre de 2019 i a la sessió extraordinària urgent de data 23 de desembre de 2020.
2. Proposta de ratificació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, de control inherent a la presa de raó en comptabilitat sobre els drets i ingressos adoptat pel Ple de l’ajuntament de data 5 de juliol de 2018 i de sol·licitud d’assistència per implementar el model de funció interventora.
3. Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2020 d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla.
4. Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2020 d’aprovació de la primera certificació de l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla que presenta l’adjudicatària VORACYS, SL i de delegació del’aprovació de la resta de certificacions d’obra a favor de l’alcaldia.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
5. Moció que presenten els grups municipals de D'UNICAT-ERCAM, MO1-TE, JUNTS I EL CATLLAR-ECG de rebuig a la Resolució de la Junta Electoral Central respecte el M H President de la generalitat quim torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2019/960 al 2019/1110 i 2020/001 a 2020/020.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.

PLE PLE2019/20

Data d'inici de la sessió 23-12-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Urgent

Ordre del dia 1. Proposta de declaració d’urgència de la sessió.
2. Proposta d’aprovació de la moció que presenten els grups municipals d’ERC – UNITS PEL CATLLAR, JUNTS PEL CATLLAR, MOU1-TE PEL CATLLAR i ECG EL CATLLAR, per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques.
3. Proposta d’aprovació de la moció que presenten els grups municipals de JUNTS PEL CATLLAR, ERC- UNICAT, MOU1- TE PEL CATLLAR i ECG EL CATLLAR, contra la sentència del TSJC al MHP Quim Torra.

PLE PLE2019/19

Data d'inici de la sessió 14-11-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 12 de setembre de 2019 i a les sessions extraordinària urgent de data 16 d’octubre de 2019 i extraordinària de 17 d’octubre de 2019.
2. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ús de les
instal·lacions esportives municipals.
3. Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre radicades al municipi que tinguin per objecte la cura, protecció i control d’animals domèstics abandonats i el benestar animal.

4. Proposta d’adjudicació de la contractació de les obres incloses en el projecte d’execució d’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla.
5. Proposta d’informe favorable per al reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials de l’empleada municipal C P G.
6. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i l’ajuntament sobre lescomunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l’àmbit dels vigilants municipals.
7. Proposta de resolució de les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual número 6 del POUM relativa al repartiment dels costos que comporta l’execució d’infraestructures comunes i retrocessió de l’expedient a la fase d’aprovació inicial.
8. Proposta de nomenament del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar del Centre de Formació d’Adults Pau Casals del Centre Penitenciari Mas d’Enric.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del número 2019/690 al número 2019/959.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.

PLE PLE2019/17

Data d'inici de la sessió 17-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DELA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 09/2019 del pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals.
3. Proposta d’aprovació de la relació classificada de les empreses presentades en el procediment de contractació de les obres incloses en el projecte d’execució d’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla.
4. Proposta de sorteig dels electors que han de formar part de les meses electorals que s’han de constituir el proper dia 10 de novembre de 2019 amb motiu de les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat.

PLE PLE2019/18

Data d'inici de la sessió 16-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Urgent

Ordre del dia 1. Proposta de declaració d’urgència de la sessió.
2. Proposta d’aprovació de la moció que presenten els grups municipals d'UNICAT-ERC-AM, MO1-TE, JUNTS i el
CATLLAR-ECG de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

PLE PLE2019/16

Data d'inici de la sessió 12-09-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a les sessions extraordinàries de data 15 de juny de 2019, de constitució de la Corporació resultant de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 i de data 4 de juliol de 2019, extraordinària d’organització i a la sessió ordinària de data 11 de juliol de 2019.
2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM número 8 “ la fàbrica” per modificar les condicions d´ús de la clau 21, subclaus 21FNN, 21FNV, 21FC, 21M, 21FCE, 21FC, 21FCH, 21FC, promoguda per l’ajuntament.
3. Proposta d’aprovació de l’inici dels estudis de diagnosi per a la millora de la cohesió social i la vertebració territorial del municipi.
4. Proposta d’aprovació del protocol per a l’ús compartit dels vestidors i dependències comunes on calgui garantir la privacitat dels i les agents de la guàrdia municipal.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
5. Moció que presenten els grups municipals MO1-TE PEL CATLLAR, JUNTS i UNICAT-ERC-AM de l’ajuntament del catllar, de reivindicació del referèndum de l’1 d’octubre de 2017B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del número 2019/533 al número 2019/689.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.

PLE PLE2019/15

Data d'inici de la sessió 11-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a les sessions extraordinàries de data 15 de juny de 2019, de constitució de la Corporació resultant de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 i de data 4 de juliol de 2019, extraordinària d’organització.
2. Proposta d’aprovació de la rectificació de xifra de població del municipi referida a 1 de gener de 2019, aprovada mitjançant acord del ple de data 7 de febrer de 2019.
3. Proposta d’aprovació del conveni de cooperació educativa a establir amb la Universitat Rovira i Virgili per al desenvolupament de programes de pràctiques externes.
4. Proposta d’adequació del règim retributiu de dedicacions dels membres de la corporació.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2019/330 al 2019/532.2. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2019/532, de data 5 de juliol de 2019, de designació de designació dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de competències de
l’alcaldia en la mateixa.
3. Informe de l’alcaldia.
4. Precs i preguntes.

PLE PLE2019/14

Data d'inici de la sessió 04-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de l’ajuntament.
2. Proposta de nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguin competència del ple.
3. Proposta de determinació del nombre de membres de la corporació que tindran dedicació a l’ajuntament i el seu règim, així com les indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats.4. Proposta de designació dels regidors/es que integraran la Comissió Especial de Comptes en representació dels diferents grups.
5. Proposta de creació de la Junta de Govern Local i delegació de competències del ple en la mateixa
6. Proposta de determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.
B) CONTROL SOBRE ELS QUE CAL DONAR COMPTE.

1. Donar compte del decret de l’alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde.
2. Donar compte del decret de l’alcaldia d’organització políticoadministrativa de l’ajuntament i delegació de competències de l’alcalde.
3. Donar compte de la constitució dels Grups Polítics Municipals.

ple PLE2019/13

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Proposta de constitució de la Mesa d’Edat.
2. Proposta de constitució de la Corporació.
3. Proposta d’elecció de l’Alcalde de l’Ajuntament.
4. Donar compte de l’Acta d’Arqueig de la comptabilitat i de la comprovació de l’inventari general de béns i drets que integren el patrimoni de l’Ajuntament.

PLE PLE2019/12

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 9 de maig de 2019.
2. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de data 23 de maig de 2019.

PLE PLE2019/11

Data d'inici de la sessió 23-05-2019

Hora d'inici de la sessió 17:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 7/2019 mitjançant suplement de crèdits.
2. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 8/2019 mitjançant crèdits extraordinaris.
3. Proposta de fixació del calendari de festes locals de l’any 2020.
4. Proposta d’aprovació del plec de condicions que ha de regir el procediment obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació de l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla i inici del procediment de contractació.
5. Proposta d’aprovació inicial del projecte d'expropiació per taxació conjunta dels béns i drets afectats inclosos en l'àmbit del “Projecte de finalització de la xarxa de clavegueram de la urbanització Pins Manous (III) del Catllar” en tant que addenda al Projecte d’urbanització del Sector 22 del POUM.

PLE PLE2019/10

Data d'inici de la sessió 09-05-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 11 d'abril de 2019.
2. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de data 30 d'abril de 2019.
3. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a establir amb la Fundació Castell del Catllar relatiu a la gestió del castell i demés patrimoni adscrit a la fundació.
4. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a establir amb la Fundació Castell del Catllar relatiu a la gestió econòmica derivada de la gestió del castell i demés patrimoni adscrit a la fundació.
5. Proposta d’aprovació de l’acord marc entre la Fàbrica De La Transició SCCL, l’Associació Mediambiental La Sínia i l’Ajuntament per a la custòdia de diversos espais de l’entorn natural de la fàbrica del Catllar.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2019/275 al 2019/329.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.

PLE PLE2019/9

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta de sorteig dels electors que han de formar part de les meses electorals que s’han de constituir el proper dia 26 de maig de 2019 amb motiu de les Eleccions Municipals

PLE PLE2019/8

Data d'inici de la sessió 11-04-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 7 de febrer de 2019.
2. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de data 28 de febrer de 2019.
3. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 7 de març de 2019.
4. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de data 21 de març de 2019.
5. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària urgent de data 2 d’abril de 2019.
6. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 6/2019 mitjançant crèdits extraordinaris.
7. Proposta d’aprovació del pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat durant l'any 2020 en els termes de l’art.
23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

8. Moció dels grups municipals del PSC, UNICAT, PDECAT, ERC i IC-V de suport al cos de la Guàrdia municipal.
9. Moció dels grups municipals del PSC, UNICAT, PDECAT, ERC i IC-V pel restabliment de la memòria històrica dels exiliats i exiliades de la Guerra Civil Espanyola.
10. Moció dels grups municipals d’UNICAT, PDECAT, ERC i ICV per impulsar la seguretat dels municipis catalans.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2019/164 al 2019/274 2. Donar compte del decret de l’alcaldia 2019/195, de 14 de març de 2019, d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2018.
3. Donar compte del decret de l’alcaldia 2019/225, de 18 de març de 2019, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini per període 2020-2022.
4. Informe de l’alcaldia.
5. Precs i preguntes.

PLE PLE2019/7

Data d'inici de la sessió 02-04-2019

Hora d'inici de la sessió 16:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Urgent

Ordre del dia 1. Proposta de declaració d’urgència de la sessió.
2. Proposta de sorteig dels electors que han de formar part de les meses electorals que s’han de constituir el proper dia 28 d’abril de 2019

PLE PLE2019/6

Data d'inici de la sessió 02-04-2019

Hora d'inici de la sessió 16:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Proposta de Sorteig dels electors que han de formar part de les meses electorals que s’han de constituir el proper dia 28 d’abril de 2019.

PLE PLE2019/5

Data d'inici de la sessió 21-03-2019

Hora d'inici de la sessió 16:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 3/2019 mitjançant suplement de crèdits.
2. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 4/2019 mitjançant suplement de crèdits.
3. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 5/2019 mitjançant crèdits extraordinaris.

PLE PLE2019/4

Data d'inici de la sessió 07-03-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 7 de febrer de 2019.
2. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de data 28 de febrer de 2019.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

3. Moció dels grups municipals del PSC, UNICAT, PDECAT, ERC i IC-V de l'ajuntament del Catllar amb motiu del dia 8 de març, dia internacional dels drets de les dones.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels decrets de l’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2019/058 al núm. 2019/163.
2. Informes de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.

PLE PLE2019/3

Data d'inici de la sessió 28-02-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2019, de les seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de personal de l’ajuntament.
2. Proposta d’aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral i l’acord de condicions laborals del personal funcionari reguladors de les condicions de treball dels empleats de l’ajuntament.
3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del servei de la guàrdia municipal de l’ajuntament.
4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del reglament regulador de les bases del barem dels fons social.
 

PLE PLE2019/2

Data d'inici de la sessió 07-02-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 10 de gener de 2019.
2. Proposta d’aprovació de la xifra de població del municipi referida a 1 de gener de 2019, xifrada en 4.475 habitants (2.153 dones i 2.322 homes).
3. Proposta d’aprovació de l’increment retributiu del personal al servei del sector públic per a l’exercici 2019.
4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del nomenclàtor de vies municipals.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
5. Moció del grup municipal del PSC per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels decrets de l’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2019/3 al núm. 2019/57.
2. Informes de l’alcaldia

PLE PLE2019/1

Data d'inici de la sessió 10-01-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de 13 de desembre de 2018.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
2. Moció que presenten els grups municipals del PSC, UNICAT, PDeCAT, ERC i IC-V sobre la situació de la pagesia i el sector agrari al Camp de Tarragona. unió de pagesos de Catalunya.
3. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la revisió del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària del núm. 2018/451 al 2018/540 i del 2019/001 al 2019/002.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.