DECRET D’ALCALDIA
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 13 de maig de 2021, adoptat amb el quòrum de la majoria absoluta, es va aprovar definitivament el Reglament regulador de la comissió sectorial de serveis socials, igualtat i promoció econòmica, el text definitiu del qual ha estat publicat als Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 21 de maig de 2021, amb CVE 2021- 04715 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8423, de 2 de juny de 2021, amb CVE-DOGC-A-21146049-2021.
Transcorregut el termini indicat a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local per a l’entrada en vigor del Reglament regulador de la Comissió sectorial.
Havent esta aprovada la constitució de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de febrer de 2021.
Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra “c” del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en quant a la convocatòria i
presidència de les sessions dels òrgans col•legiats municipals i d’acord amb l’article 6 del Reglament, en quant a les funcions de la presidència de la Comissió.
En conseqüència resolc:
Primer.- Convocar sessió ordinària de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica que tindrà lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament el proper dijous dia 2 de juny de 2022, a les set de la tarda (19.00 h) en primera convocatòria, o a les vuit de la tarda (20.00 h) en segona convocatòria.
Segon.- Fixar el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
1.1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 7 d’abril de 2022.

1.2.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària urgent de data 21 d’abril de 2022.
2. Part Informativa:
2.1.- Informació general que hagi de ser coneguda pels seus membres.
3. Part decisòria:
3.1.- Proposta Xarxa Tecla servei de Benestar emocional i salut comunitària i nutricionista
3.2.- Promoció Conveni Servei Teleassistència
3.3.- Vídeo 17 de maig LGTBI
3.4.- Actes final de curs escolar violència de gènere.
3.5.- Estat dels Plans d'Igualtat intern i extern.
3.6.- Torn obert de paraules.
Tercer.- Publicar la present convocatòria a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, d’acord amb l’article 11.6 del Reglament regulador de la Comissió.
Quart.- Declarar que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
El Catllar, a data de la signatura electrònica.
Dono fe i prenc raó d'acord amb l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març.
La secretària interventora

_____________________________________________________________________________________________

 

DECRET D’ALCALDIA

Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 13 de maig de 2021, adoptat amb el quòrum de la majoria absoluta, es va aprovar definitivament el Reglament regulador de la comissió sectorial de serveis socials, igualtat i promoció econòmica, el text definitiu del qual ha estat publicat als Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 21 de maig de 2021, amb CVE 2021- 04715 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8423, de 2 de juny de 2021, amb CVE-DOGC-A-21146049-2021.
Transcorregut el termini indicat a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local per a l’entrada en vigor del Reglament regulador de la Comissió sectorial. 
Havent esta aprovada la constitució de la Comissió Sectorial de Serveis
Socials, Igualtat i Promoció econòmica mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de febrer de 2021.
L’article 85.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que el Ple celebrarà les seves sessions a la Casa Consistorial, llevat dels supòsits de força major en què, a través de la convocatòria o d'una resolució de l'alcalde dictada prèviament i notificada a tots els membres de la Corporació, podrà habilitar-un altre edifici o local a aquest efecte. En tot cas, es farà constar en acta aquesta circumstància.
Considerant que la declaració de pandèmia continua essent una situació excepcional que permet l’aplicació de l’article 85 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a dalt referit.


Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra “c” del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en quant a la convocatòria i presidència de les sessions dels òrgans col•legiats municipals i d’acord amb l’article 6 del Reglament, en quant a les funcions de la presidència de la Comissió.


En conseqüència resolc:
Primer.- Convocar sessió extraordinària urgent de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica que tindrà lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament el proper dijous dia 21 d’abril de 2022, a les set de la tarda (19.00 h) en primera convocatòria, o a les vuit de la tarda (20.00 h) en segona convocatòria.
Segon.- Fixar el següent ordre del dia:
1.- Proposta d’apreciació i ratificació de la urgència de la sessió.
2.- Conveni del servei de teleassistència.
3.- Propostes d’accions de violència de gènere.
Tercer.- Publicar la present convocatòria a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, d’acord amb l’article 11.6 del Reglament regulador de la Comissió.
Quart.- Declarar que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
El Catllar, a data de la signatura digital.
Dono fe i prenc raó d'acord amb l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març.
La secretària interventora