Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
Resolució de la Presidència núm 3891 de 12 de juliol de 2022 Consulta prèvia relativa a la tramitació d’una ordenança fiscal per l’aprovació de la taxa de drets d’examen en processos selectius de la Diputació de Lleida Per resolució de la Presidència núm. 3891, de 12 de juliol de 2022 s’ha resolt incoar l'expedient d'imposició i ordenació de la taxa per dret d'examen en les proves selectives convocades per la Diputació de Lleida, que s’emetin els informes jurídics i econòmics corresponents per la tramitació de l’aprovació d’aquesta ordenança, que
s’elabori la proposta d’ordenança fiscal a aprovar i que es publiqui a la Seu electrònica de la Diputació de Lleida i al Portal de Transparència la Consulta Prèvia per a recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives sobre l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per drets d’examen de la Diputació de Lleida.
CONSULTA PUBLICA PRÈVIA AL TRAMIT D’APROVACIO DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE LLEIDA