Els membres de la Corporació de la Diputació de Tarragona (diputats/ades) poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, parcial, o bé per assistències.

  • Els diputats/ades que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial tenen dret a percebre retribucions. 
  • Els diputats/ades en règim d'assistències tenen dret a percebre indemnitzacions per cada assistència a les reunions dels òrgans col·legiats de la Corporació que els correspongui, però no perceben retribucions. 

Tots els diputats/ades tenen dret a percebre indemnitzacions per raó del servei, dietes, per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

El règim retributiu de la Diputació de Tarragona no preveu indemnitzacions en cas de cessament del càrrec.

El Ple de la Corporació en data 16 de juliol de 2019 va adoptar els acords sobre règim de dedicació i establiment del tipus de retribució dels diputats/ades, que ha estat modificat per l’acord del Ple de 28 de febrer de 2020.

Quadre de les retribucions que reben els diputats/ades de la Diputació de Tarragona:

Relació de diputats Grup polític Relació de càrrecs Règim de dedicació Retribucions anuals brutes* Indemnització màxima anual bruta per assistències a òrgans
Noemí Llauradó i Sans ERC Presidenta exclusiva 81.388,95 € No aplica
Joaquim Nin Borrredà Junts Vicepresidència primera exclusiva 75.255,45 € No aplica
Meritxell Roigé Pedrola Junts Vicepresidència segona exclusiva 68.482,03 € No aplica
Adam Tomàs i Roiget ERC Vicepresidència tercera exclusiva 64.467,83 € No aplica
Eva Maria Mata i Sendra ERC Vicepresidència quarta exclusiva 64.467,83 € No aplica
Eduard Rovira i Gual ERC Presidència Organisme Autònom exclusiva 63.125,82 € No aplica
Francesc Barbero i Escrivà ERC Diputat delegat exclusiva 56.238,72 € No aplica
Jordi Cartanyà i Benet ERC Diputat delegat exclusiva 56.238,72 € No aplica
M. Teresa Mariné i Solé ERC Diputada delegada exclusiva 56.238,72 € No aplica
Marta Blanch Figueras Junts Diputada delegada exclusiva 56.238,72 € No aplica
Josep Forasté Casas ERC Diputat delegat parcial – 90 % 50.614,85 € No aplica
Carles Pellicer Punyed Junts Diputat delegat  assistències 10.106,01 € 10.106,01 €
Enric Adell i Moragrega ERC Presidència Comissió Informativa exclusiva 56.238,72 € No aplica
Silvia Puerto i Lleixà ERC Presidència Comissió Informativa parcial – 90 % 50.614,85 € No aplica
Marc Ayala Vallvey Junts Presidència Comissió Informativa exclusiva 56.238,72 € No aplica
Pere Granados Carrillo Junts Presidència Comissió Informativa assistències 27.904,07 € 27.904,07 €
Joan Josep Garcia Rodriguez Junts Presidència Comissió Informativa exclusiva 56.238,72 € No aplica
Josep Fèlix Ballesteros Casanova PSC-CP Presidència de Grup exclusiva 51.461,45 € No aplica
Camí Mendoza i Mercè ERC Portaveu de Grup assistències 27.689,31 € 27.689,31 €
Josep Masdeu Isern PSC-CP Portaveu de Grup exclusiva 51.461,45 € No aplica
Pere LLuís Huguet Tous Ciutadans Cs Portaveu de Grup parcial- 90 % 46.315,31 € No aplica
Maria Immaculada Costa Ramon PSC-CP  Secretaria de Grup exclusiva 42.892,31 € No aplica
Pere Segura Xatruch Junts Diputat assistències 40.900,88 € 40.900,88 €
Salvador Ferré Budesca PSC-CP Diputat parcial- 90 % 36.810,79 € No aplica
Ramon Ferré Solé PSC-CP Diputat assistències 31.134,48 € 31.134,48 €
Joan Castor Gonell Agramunt PSC-CP Diputat parcial- 90 % 36.810,79 € No aplica
Andreu Martín Martínez PSC-CP Diputat assistències 40.900,88 € 40.900,88 €

 

Retribucions anuals brutes *: imports que reben de la Diputació de Tarragona.

Els diputats en règim d'assistències rebran les següents retribucions brutes per les assistències als diferents òrgans col·legiats de la Diputació de Tarragona segons la taula següent, i amb els imports màxims anuals indicats de manera individualitzada per cadascun dels diputats en la taula anterior:

Òrgan col·legiat Retribució bruta per assistència
Assistència al Ple 555,55 €
Assistència a la Junta de Govern 462,96 €
Assistència a les Comissions Especials 462,96 €
Assistència als Consells dels OO.AA 462,96 €
Resta de Comissions Informatives  401,24 €

 

Despeses de viatge dels alts càrrecs:

 

Registre d'interessos dels membres de la Corporació mandat 2019-2023 (declaracions d'activitats i declaracions de béns)