Pots consultar la informació relativa a les declaracions d'activitats i béns  dels alts càrrecs de la corporació 2019-2023.

Relació de diputats

Declaració d'activitats (pressa de possessió)

Declaració de béns  (pressa de possessió)

Variacions
ERC      
Noemí Llauradó i Sans 02/07/2019 02/07/2019  
Enric Adell i Moragrega 02/07/2019 02/07/2019 activitats 16/09/2019
M. Teresa Mariné i Solé 02/07/2019 02/07/2019  
Eva Maria Mata i Sendra 02/07/2019 02/07/2019  
Camí Mendoza i Mercè 02/07/2019 02/07/2019 activitats 15/03/2022
Silvia Puerto i Lleixà 02/07/2019 02/07/2019  
Eduard Rovira i Gual 02/07/2019 02/07/2019  
Josep Forasté Casas 23/07/2020 23/07/2020  
Miquel Subirats Garriga 30/07/2021 30/07/2021  
Carme Ferrer Cervelló 30/07/2021 30/07/2021  
Carlos Brull i Fornt 30/07/2021 30/07/2021  
Jordi Cartanyà i Benet 02/07/2019 02/07/2019 Cessament efectiu 02/07/2021 decl. activitats, decl béns
Francesc Barbero i Escrivà 02/07/2019 02/07/2019 Cessament efectiu 02/07/2021 decl. activitats, decl béns
Adam Tomàs i Roiget 02/07/2019 02/07/2019 Cessament efectiu 02/07/2021 decl. activitats, decl béns
Pau Ricomà i Vallhonrat 02/07/2019 02/07/2019

Cessament efectiu 26/06/2020 decl. activitats, decl béns

Junts      
Pere Granados Carrillo 02/07/2019 02/07/2019 béns 22/10/2019
Carles Pellicer Punyed 02/07/2019 02/07/2019  
Joaquim Nin Borrredà 02/07/2019 02/07/2019  
Marc Ayala Vallvey 02/07/2019 02/07/2019  
Marta Blanch Figueras 02/07/2019 02/07/2019  
Joan Josep Garcia Rodriguez 02/07/2019 02/07/2019  
Pere Segura Xatruch 02/07/2019 02/07/2019  
Meritxell Roigé Pedrola 25/10/2019 25/10/2019  
Marc Rovira Miró 27/05/2022 27/05/2022  
PSC-CP      
Josep Fèlix Ballesteros Casanova 02/07/2019 02/07/2019  
Salvador Ferré Budesca 02/07/2019 02/07/2019 activitats 09/07/2019
Josep Masdeu Isern 02/07/2019 02/07/2019  
Maria Immaculada Costa Ramon 02/07/2019 02/07/2019  
Ramon Ferré Solé 02/07/2019 02/07/2019 béns 02/08/2019
Joan Castor Gonell Agramunt 02/07/2019 02/07/2019  
Andreu Martín Martínez 02/07/2019 02/07/2019  
Ciutadans C's      
Pere Lluís Huguet Tous 26/02/2021 26/02/2021  
Rubén Viñuales Elías 02/07/2019 02/07/2019 Cessament efectiu 29/01/2021
 

Registre d’interessos

Els representants locals formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

També han de formular declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats.

Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pel ple, es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet.

Aquestes declaracions s'inscriuen en els següents registres que conformen el Registre d'Interessos i que tenen caràcter públic:

 • La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s'inscriu en el Registre d'Activitats constituït en la Diputació de Tarragona.
 • La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriu en el Registre de Béns Patrimonials de la Diputació de Tarragona.

El registre d'interessos està sota la responsabilitat directa del president de la corporació i la seva gestió i custòdia correspon a la Secretaria General de la Diputació de Tarragona.

Les persones interessades en l’accés a les dades del registre d’interessos han d’emplenar una sol·licitud general i dirigir-la al president de la corporació, i presentar-la a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’accés i el tractament de les dades es realitza d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Formularis Registre d'Interessos:

- Registre activitats (descarrega pdf)

- Registre béns (descarrega pdf)

 

Registre especial de béns patrimonials

Els representants locals, que en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb qui tinguessin relació econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets patrimonials davant del secretari o la secretària de la Diputació Provincial.
Aquestes declaracions s'inscriuen en el Registre Especial de Béns Patrimonials, creat a aquests efectes a la Diputació de Tarragona.

En aquest supòsit, els declarants aportaran al secretari o secretària de la seva respectiva entitat una certificació, lliurada pel funcionari encarregat del Registre, simple i succinta, acreditativa d'haver emplenat les seves declaracions, i que aquestes estan inscrites en el Registre Especial d'Interessos a què es refereix el paràgraf anterior.

 

Normativa vigent aplicable

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: article 75.7 i disposició addicional 15a
 • Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril : article 163;
 • Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre: articles 30 a 32 i disposició transitòria primera;
 • Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els Ajuntaments i la seguretat dels Regidors;
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals;
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
 • Llei 19/2013, de 9 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.


Més informació sobre el Registre d’interessos a: secretaria.general@dipta.cat