Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

L'organització de la Diputació de Tarragona es regeix pels acords plenaris i decrets de Presidència que per a cada corporació s'adopten a fi de definir l'organització del cartipàs corporatiu i, amb caràcter general, per les disposicions contingudes a la normativa aplicable: Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Els acords d'organització per a la Corporació s'inclouen en el cartipàs corresponent.

La Diputació de Tarragona no disposa de reglament orgànic propi.