Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels diputats de la corporació. També hi ha les seves dades de contacte, les seves retribucions, així com declaracions d'activitats, patrimonials i interessos. 

A més, el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Tarragona estableix els principis ètics que han de guiar la seva actuació i les normes de conducta que se’n deriven.

Els grups d'interès que vulguin actuar davant de la Diputació de Tarragona estàn obligats a inscriure’s en el Registre dels grups d'interès de Catalunya del Departament de Justícia.