Trobaràs informació i enllaços de webs de referència en transparència

 

Qui ens avalua?

Síndic de Greuges actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament. És elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, i no depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. És l'òrgan que, amb la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya, ha de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets establerts per la llei de transparència de Catalunya, d’acord amb les funcions que tenen atribuïdes. Tanmateix, té l'encàrrec d’elaborar anualment i presentar al Parlament un Informe anual de transparència.

Transparencia Internacional España (TI) és una organització no governamental sense ànim de lucre, dedicada a promoure la transparència i combatre la corrupció, que congrega a la societat civil, el sector privat i els governs en una coalició global. Transparència Internacional realitza una avaluació del nivell de transparència d’administracions públiques i privades com  les diputacions provincials amb l’INDIP, les comunitats autònomes amb l’INCAU, etc. Podeu consultar els indicadors i resultats de les últimes avaluacions de l'INDIP en les pàgines INDIP 2015 i INDIP 2013.

Dyntra (Índex de Transparència Dinàmic) és una plataforma col·laborativa que té com a objectiu mesurar la informació pública de governs, administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents actors socials d'una manera dinàmica, eficient, transparent i oberta. Es pot consultar el Rànquing de transparència de les diputacions, que s'actualitza cada vegada que un ens modifica la informació disponible en la plataforma. 

MapaInfoparticipa és un producte de la  Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb investigadors i col·laboradors de tot l’Estat que genera un Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local. A partir de l’any 2015, aquestes avaluacions estan adaptades a les lleis de transparència. La Diputació de Tarragona ha obtingut el Segell Infoparticipa en les quatre avaluacions realitzades.

 
Altres referents

Portal de Catalunya és el portal de transparència del país, que incorpora els enllaços a les seus electròniques i/o portals de transparència de totes les administracions i entitats de Catalunya. És doncs el portal de portals. 

Transparència gencat és el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya en què es pot accedir a la informació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada.

Oficina Antifrau és una institució independent del govern que treballa –des de la més estricta neutralitat política- per enfortir la integritat del sector públic de Catalunya, mitjançant la prevenció de la corrupció i la investigació de conductes corruptes. Vetlla perquè l'actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb els valors d'integritat, honestedat, probitat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i objectivitat.

Portal de la Transparencia del Gobierno de España és el portal de transparència de l’Administració General de l’Estat en què es pot accedir a la informació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno és un organisme públic independent adscrit al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern d'Espanya. Està encarregat de resoldre les reclamacions dels sol·licitants d’informació pública, entre d’altres funcions com promoure la transparència. És, per tant, l’organisme equivalent de la GAIP a l’Estat.

La FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, va signar un conveni amb el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno amb l’objectiu de promoure i facilitar la implantació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És per això que realitza, anualment i des del 2016, un qüestionari per a conèixer el grau d'implantació d'aquesta llei.

El Municat de la Generalitat de Catalunya disposa, en la seva pàgina de transparència, d'un espai d'informació general on es pot localitzar la normativa, guies i informació d'interès de  transparència, així com una secció de preguntes freqüents.

El Consorci AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya), mitjançant el seu blog de Dades Obertes i Transparència, mostra informació rellevant i les últimes novetats relatives a l'aplicació de la llei de transparència. El Consorci AOC ofereix, a més, el servei de seu electrònica i portal de transparència per a les entitats obligades a disposar-ne.

TransparENT és un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona amb el suport de la Generalitat de Catalunya. És una eina d’autoavaluació de la transparència de la informació que publiquen, en la seva  pàgina web, les entitats sense ànim de lucre. Permet, a més, descarregar documents d’autoacreditació del nivell de transparència assolit.

La Fundación Compromiso y Transparencia  està constituïda per professionals de l’empresa, l’acadèmia i el sector no lucratiu. Té com a objectiu impulsar el bon govern, la transparència, el retiment de comptes i l'impacte social de les institucions. Des de la Fundació  s’elaboren diferents publicacions, s’organitzen fòrums de debat, cursos i tallers, i grups de treball.