Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

Aquest conjunt de dades inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i/o despeses del Pressupost de l’ens, consolidat amb els seus organismes autònoms.

0 Registres carregats

De conformitat amb l’article 191 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el contingut referent als pressupostos de les entitats locals, es presenta la liquidació del pressupost de la Diputació de Tarragona.

D’acord amb l’article 93 del RD 500/90, la liquidació ha de posar de manifest:

  • Respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions, els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, els obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
  • Respecte al pressupost d’ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i la recaptació neta.

Com a conseqüència de la liquidació del pressupost s’hauran de determinar:

  • Els drets pendents de cobrament al final de l’exercici
  • Les obligacions pendents de pagament al final de l’exercici
  • El resultat pressupostari de l’exercici
  • Els romanents de crèdit
  • El romanent de tresoreria

Informe d'Intervenció de la liquidació i aprovació

L’article 191.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix que l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l’ens local, previ informe de la Intervenció. En virtut d’aquest article s’emet el present informe.

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Informe d'Intervenció de la liquidació Diputació de Tarragona [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Informe d'Intervenció de la liquidació Patronat de Turisme [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Informe d'Intervenció de la liquidació BASE - Gestió d'Ingressos [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Aprovació de la liquidació Diputació de Tarragona [PDF] [PDF] [PDF]        
Aprovació de la liquidació Patronat de Turisme [PDF] [PDF] [PDF]        
Aprovació de la liquidació BASE - Gestió d'Ingressos [PDF] [PDF] [PDF]        

 

Destí del superàvit

Seguiment de les Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de Tarragona D'acord amb el que estableix el punt 6 de la disposició addicional setzena del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'hisendes locals, es publica l'informe emès per la intervenció de fons respecte del grau de compliment dels requisits establerts en aquesta mateixa disposició addicional sobre les inversions que s'hagin qualificat com a financerament sostenibles en compliment del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Destí del superàvit [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]