En aquest conjunt de dades trobareu els pressupost anual de la Diputació de Tarragona des de l’any 2007, desglossat per àrees i unitats organitzatives. La informació permet conèixer el pressupost inicial, el pressupost final i les modificacions de crèdit per a cadascuna de les àrees i unitats de l’organització al llarg dels anys, així com fer comparatives entre 2 anys seleccionats.