Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Podeu consultar la informació de l'Inventari de bens mobles de valor històric i artístic en els següents documents extrets de l'Inventari general del patrimoni.