En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

Recursos relacionats:

1) Concurs per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de l'organització i realització del IV congrés Recuwatt (en curs)

- Plec de clàusules administratives particulars

- Plec de clàusules tècniques

2) Concurs pel servei de monitoratge, el programa de visites guiades i realització de tallers didàctics per a grups organitzats del marc escolar i altres col·lectius, al Centre  Integral de Valorització de Residus del Maresme (adjudicat l'any 2012)

- Plec de clàusules econòmic-administratives particulars

- Plec de clàusules tècniques particulars

Per a més documentació del concurs, seguiu el següent enllaç: http://www.plantabrossa-maresme.com/infocaps.php?id=7861

3) Concurs d'assistència tècnica pel seguiment i control de l'explotació de la nova planta de resta i de les millores de la planta de recuperació energètica del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (adjudicat l'any 2012 i finalitzat l'any 2014)

- Plec de condicions econòmic-administratives particulars

- Plec de condicions tècniques particulars

Per a més documentació del concurs, seguiu el següent enllaç: http://www.plantabrossa-maresme.com/infocaps.php?id=7859

4) Concurs per la concessió d'obra pública per a l'ampliació, adequació i explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (adjudicat l'any 2007)

- Plec de clàusules econòmic-administratives particulars

- Plec de condicions tècniques particulars

Per a més documentació del concurs, seguiu el següent enllaç: http://www.plantabrossa-maresme.com/infocaps.php?id=1113