Accedir al Registre activitats de tractament – PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA

Compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Versió vigent a partir de 25 de maig de 2018.  

Aprovació Decret/Acord de 82/2018 de data 23 de maig de 2018

Feu clic per accedir al RAT complert