Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

1) Composició Ple: http://www.corberadellobregat.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=42

2) Composició i competències de la Junta de Govern Local : Per Decret de l’alcaldia núm. 2018/757 de 3 de maig, s’han nomenat els següents membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament:

Presidència: Montserrat Febrero i Piera

Vocals:

 • Albert Cañellas i Pagés

 • Antonio Moreno Ruiz

 • Jordi Anducas i Planas

 • Miracle Guerra i Sala

 • Pol Ejarque i Cortés

S'ha delegat en la Junta de Govern Local les atribucions següents, en substitució de les contingudes en qualsevol altra resolució anterior:

a) Les contractacions i concessions administratives sempre que el seu import no superior el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada. Aquesta  delegació compren tots els actes inherents a l’expedient com ara pròrrogues, rescats, resolucions, etc..., amb excepció d’aquells actes d’impuls de la contractació, que queden reservats a l’Alcaldia.    

Resten exclosos d’aquesta delegació aquells contractes que segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (o normativa que la substitueixi o esdevingui d’aplicació) tenen la consideració de menors.

b) Les concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com les alienacions de patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia.

c) Les cessions de béns patrimonials declarats béns no utilitzables i les cessions d'ús de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia.

d) L'acceptació de béns a títol lucratiu, de caràcter incondicional (article 31 del Decret 366/1988, de 17 d'octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals.) així com l’acceptació de la cessió obligatòria i gratuïta efectuada de manera anticipada de béns afectats per sistemes urbanístics pel planejament, de conformitat amb la normativa urbanística. La declaració de béns com a no utilitzables (article 13 del Decret 366/1988, de 17 d'octubre), amb excepció d’aquells actes d’impuls, quequeden reservats a l’Alcaldia.

 

e) L'aprovació dels projectes d’obres i de serveis, així com l’aprovació de la documentació tècnica referida a obres de conservació i de manteniment, reparacions menors o simples instal·lacions complementàries en els edificis municipals, als quals fa referència l'art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

f) La incoació i resolució d’expedients de subhasta pública de béns mobles i immobles quan per la seva quantia no siguin de competència del Ple municipal, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia.

g) L’aprovació inicial del planejament derivat dictat per al desenvolupament del planejament general, inclosa la suspensió de tramitacions i llicències, i les seves modificacions.

h) L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística del planejament previstos a l’article 119 del TRLUC i la seva modificació, així com els acords relatius al sistema d’actuació per expropiació i els relatius a la determinació i, en el seu cas, modificació del sistema d’actuació i/o modalitat.

i) L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i dels complementaris previstos en els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

j) La resolució dels recursos d’alçada contra acords de caràcter administratiu de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

k) L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple municipal, l’aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, quedant reservada a l’Alcaldia l’aprovació dels requisits tècnics per a participar en processos derivats de subvencions que tinguin per objecte el foment de l’ocupació.

l) L’aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades en relació amb matèries o àmbits d’actuació quan no estiguin legalment atribuïts al Ple i sempre que no comportin una despesa plurianual o altres obligacions que corresponguin al Ple i no hagin estat delegades.

m) La convocatòria de subvencions en concurrència competitiva, la resolució dels expedients de concessió de subvencions en totes les seves modalitats així com l’aprovació dels convenis reguladors de les subvencions de concessió directa.

 

Aquesta delegació no inclou la relativa a aquells actes d’impuls i/o de tràmit, els quals queden reservats a l’Alcaldia.

n) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica que atorguin a l'Ajuntament altres administracions públiques o persones físiques o jurídiques en les que es requereixi de forma expressa acord de l’òrgan competent, la competència de les quals no estigui atribuïda expressament al Ple municipal per les bases reguladores de les subvencions o per normativa sectorial.

o) La convocatòria de concurs i atorgament o denegació d’autoritzacions en el mercat de venda no sedentària. Les altres formes de finalització del procediment, com ara el desistiment o la renuncia, i aquells actes d’impuls de la tramitació dels expedients quedaran reservats a l’Alcaldia. De la finalització d’expedients per renuncia o desistiment es donarà compte a la Junta de Govern Local.

p) La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions administratives prèvies a la via judicial que s'interposin contra actes definitius o de tràmit dictats per la Junta de Govern Local en l'exercici de les seves competències.

q) L’execució de resolucions judicials dictades en impugnació d’actes administratius de l’alcaldessa o la Junta de Govern Local.

r) L’aprovació del Pressupost anual de Tresoreria.

s) L’actualització i/o revisió de les rendes dels habitatges de protecció oficial de titularitat municipal.

t) En general qualsevol competència delegable atribuïda a l’Alcaldia per la legislació vigent, sempre que no hagi estat delegada expressament en un altre òrgan i que l’alcaldessa sotmeti a acord de la Junta de Govern Local.

3) Regidories delegades :

Per Decret d'Alcaldia 758/2018, de 3 de maig s'han determinat les àrees i s'han efectuat les delegacions de competències de l'Alcaldia en favor de tinents i tinentes d’alcaldessa i/o regidors i regidores, d'acord amb el següent detall:

1)  Àrees de gestió municipal següents:

 • Àrea d’Alcaldia

 • Àrea d’Atenció a la Ciutadania

 • Àrea de Benestar Social i Gent Gran

 • Àrea de Comunicació i Estratègia digital

 • Àrea de Cooperació i Solidaritat

 • Àrea de Cultura

 • Àrea de Desenvolupament Econòmic

 • Àrea d’Ensenyament

 • Àrea d’Esports

 • Àrea de Finances

 • Àrea d’Habitatge

 • Àrea de Joventut

 • Àrea de Medi Ambient

 • Àrea de Mobilitat

 • Àrea de Polítiques d’Igualtat

 • Àrea de Règim Interior

 • Àrea de Salut Pública

 • Àrea de Seguretat Ciutadana

 • Àrea de Serveis Públics

 • Àrea de Transparència i Participació Ciutadana

 • Àrea d’Urbanisme

 • Àrea de Via Pública

2) Àmbit d’actuació i/o funcions de cada una de les àrees determinades:

 • ÀREA D’ALCALDIA: sota la Presidència de l’alcaldessa, com a autoritat màxima del municipi, li correspon la gestió municipal i la representació tots els ciutadans i ciutadanes. Les seves funcions són les inherents a la condició de presidenta de la Corporació Municipal i es reparteix les competències municipals amb la Junta de Govern i el Ple, òrgans col·legiats de l’Ajuntament que presideix.

  Dirigeix i coordina la tasca de l’equip de govern municipal i té atorgades determinades potestats com ara dictar Bans, nomenar els/les tinents/es d’alcaldessa i delegar competències en els membres del govern municipal. A més, té la condició de cap de la Policia Local, presideix i convoca la Junta de Seguretat Local, i és responsable de tot el personal al servei de la Corporació.

 • ÀREA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA: té com a objectiu millorar la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament en els tres vessants de l’atenció: presencial, telefònica i en línia. Coordina i dirigeix l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) tenint cura d’agilitzar els tràmits administratius, millorant-ne la seva gestió i seguiment, assegurant l’adequada qualitat de l’atenció a les persones i fomentant que peticions i suggeriments siguin tinguts en compte.

 • ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN: dirigeix, coordina i gestiona els serveis socials de base que inclouen: l’atenció social individual i familiar, l’atenció a la infància i adolescència en risc, l’atenció social domiciliària per a les persones grans sense recursos suficients i que viuen soles i per a les persones amb dependència, i l’atenció a les persones immigrades en qüestions d’arrelament i inclusió social.

  Així mateix, organitza i gestiona les activitats de socialització i lleure de les persones grans del municipi i col·labora amb totes les entitats ciutadanes de gent gran, de persones discapacitades, d’afectats per malalties cròniques i degeneratives i les organitzacions que porten a terme activitats solidàries i d’ajut social, convocant i atorgant anualment les subvencions municipals i donant compliment als convenis específics existents.

  S’encarrega del manteniment i subministraments de l’equipament públic “Casal de les Magnòlies” i acull en les dependències municipals el banc d’aliments, promogut i gestionat per “Corbera Voluntària”, entitat amb la qual es coordinen els serveis socials de base. Convoca i lidera el Consell Sectorial de la Gent Gran.

 • ÀREA DE COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL: la seva funció és difondre la tasca municipal, complint amb l’obligació democràtica de transparència de la gestió pública envers la ciutadania. Per a dur a terme aquesta funció compta amb tres mitjans de comunicació municipal: la revista “L’Avançada”, l’emissora “Ràdio Corbera – 107FM” i la pàgina web “www.corberadellobregat.cat”.

  Així mateix, també realitzarà la gestió de les peticions d’informació dels mitjans de comunicació, així com la coordinació de totes les publicacions escrites i digitals generades per la resta d’àrees municipals. Convoca i lidera el Consell Municipal de Comunicació.

 • ÀREA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT: la seva funció és gestionar la part dels pressupostos municipals destinats a la cooperació internacional, proposant la seva aplicació a projectes desenvolupats per organitzacions d’àmbit institucional català o bé a projectes sorgits de la iniciativa d’entitats corberenques. Aquesta Àrea també proposarà al Ple l’enviament d’ajut econòmic i/o material en el cas de catàstrofes o conflictes bèl·lics a països estrangers.

 • ÀREA DE CULTURA: el seu objectiu és el foment de la cultura entre la ciutadania, planificant, programant i coordinant les activitats culturals i festives. Té cura d’organitzar i coordinar la realització de diverses festes i cites culturals arrelades al municipi, com ara les festes majors, la Nit de Reis i el Carnestoltes, entre altres. També fomenta la implicació de les diverses entitats, barris i urbanitzacions en les activitats culturals, mitjançant la Comissió de Festes. Junt amb el manteniment de les tradicions populars i la cura del patrimoni històric i cultural, aquesta Àrea porta a terme iniciatives culturals pròpies, amb una programació cultural de qualitat per al municipi.

  Gestiona la Sala d’Exposicions “Antic Hospital de Pelegrins” i la Biblioteca Municipal “Can Baró”, tenint cura del manteniment i subministraments dels edificis. Promou i realitza exposicions i activitats de promoció de la lectura entre la població, especialment entre infants i joves. Té adscrit el Servei de Normalització Lingüística.

  Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats que organitzin i desenvolupin projectes d’activitats culturals al municipi. Així mateix, s’encarrega de la gestió i seguiment dels convenis amb entitats culturals.

 • ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: treballant de forma transversal amb la resta d’àrees municipals, s’encarrega de la dinamització sòcioeconòmica del municipi, contribuint a la generació i manteniment dels sectors productius: empresarial, emprenedoria, serveis, comerç i turisme. Així mateix, s’encarrega de les polítiques actives d’ocupació, gestionant la borsa de treball municipal, en coordinació amb els serveis socials municipals, amb les borses de treball dels municipis de la comarca i d’entitats i organismes supramunicipals, i amb les empreses del municipi. També serà l’àrea encarregada de gestionar plans d’ocupació d’àmbit municipal subvencionats per entitats i organismes supramunicipals, duent a terme la selecció de personal per als plans ocupacionals conjuntament amb el departament de recursos humans.

  D’altra banda, desenvolupa activitats i iniciatives turístiques que donin a conèixer el municipi a través del seu patrimoni històric i natural i per la qualitat de l’oferta de serveis i establiments. Col·labora amb les associacions d’emprenedors i de comerciants i convoca i atorga els ajuts i subvencions municipals. Així mateix, assumeix les funcions en temes de consum, incloent dins els objectius de l’Àrea la defensa del consumidors, vetllant i informant sobre els seus drets i protegint els seus interessos.

 • ÀREA D’ENSENYAMENT: col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en aquesta matèria, per tal d’impulsar polítiques que contribueixin a la millora de la qualitat de l’ensenyament dins el municipi. Amb aquest objectiu, l’Àrea també participa activament en les tasques de planificació escolar, forma part dels Consells Escolars dels centres, convoca i lidera el Consell Escolar Municipal, i treballa conjuntament amb les Associacions de Pares i Mares. Amb els centres públics de secundària, organitza i gestiona el projecte de l’Aula Oberta.

  Dirigeix el personal propi que presta els seus serveis a les escoles públiques d’infantil i primària i s’encarrega del manteniment i subministraments dels edificis d’aquests centres que són de titularitat municipal. Així mateix, dirigeix i gestiona directament l’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” i l’Escola Municipal de Música “Lluís Soler i Ametller”. Anualment, aquesta Àrea convoca i atorga les subvencions destinades a les Associacions de Pares i Mares dels centres educatius del municipi.

 • ÀREA D’ESPORTS: promourà la pràctica de l’esport entre la ciutadania, col·laborant amb totes les entitats esportives del municipi i gestionant directament les activitats esportives municipals, amb l’objectiu de completar l’oferta esportiva a la població, amb especial atenció a col·lectius específics i a modalitats esportives no ofertes per les entitats. Convoca i lidera el Consell Municipal d’Esports.

  Serà la responsable del control, programació, gestió, manteniment i subministraments de totes les instal·lacions esportives de titularitat municipal. Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats esportives del municipi.

 • ÀREA DE FINANCES: s’encarrega de portar a terme la política pressupostària i de finançament, així com l’ordenació i la gestió fiscals. Coordina el programa d’inversions i l’elaboració dels pressupostos anuals. Té al seu càrrec les compres i subministraments i administra el patrimoni municipal. Dins d’aquesta Àrea hi ha els departaments de Comptabilitat i Intervenció, de Compres, així com la Tresoreria municipal.

  ÀREA D’HABITATGE: Porta a terme les polítiques d’habitatge i s’encarrega dels habitatges i locals de propietat municipal, així com del Registre Municipal de Sol·licitants d’Habitatge Públic. Gestiona i fa el manteniment del parc d’habitatges públics. Estableix i vetlla pel compliment de les mesures establertes per donar ús i promoure el lloguer social dels habitatges desocupats.

 • ÀREA DE JOVENTUT: dissenya, elabora i aplica el pla de joventut que revisa i actualitza de forma periòdica. El seu objectiu és la promoció de l’associacionisme i la participació del jovent en la vida ciutadana del municipi. Treballa transversalment amb la resta d’Àrees municipals, especialment amb Ensenyament, Via Pública i Habitatge, Cultura, Polítiques d’Igualtat i Desenvolupament Econòmic, per tal de garantir que el jovent es tingut en compte en l’establiment de les polítiques municipals genèriques.

  Gestiona el control, el manteniment i els subministraments de l’Hotel d’Entitats Ca La Badia, equipament cedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet i que alberga el Centre d’Esplai i La Penya del Corb.

 • ÀREA DE MEDI AMBIENT: promou la protecció del medi ambient i la sostenibilitat del territori. Té cura del patrimoni natural, especialment dels elements catalogats, de les lleres i zones de protecció del domini públic hidràulic (rieres i torrents), així com dels camins, vies rurals i itineraris. Gestiona l’establiment i manteniment de les franges de protecció d’incendis. Porta a terme campanyes de sensibilització mediambiental entre la població i s’encarrega del pla d’auto compostatge.

 • ÀREA DE MOBILITAT: s’encarrega de les polítiques de mobilitat del municipi, realitzant, actualitzant i portant a terme el Pla de Mobilitat Urbana. S’encarrega del transport públic interurbà i urbà. Quant al transport interurbà manté contacte amb l’Autoritat del Transport Metropolità per fer seguiment de la qualitat i millores. Del transport urbà s’encarrega de la planificació de línies i freqüències, així com del control i seguiment del concessionari del servei. Representa l’Ajuntament a l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).

  Té al seu càrrec l’aparcament públic del carrer La Pau, així com el sistema de regulació i funcionament de la zona blava i el control i seguiment de l’empresa concessionària.

 • ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT: redacta, actualitza i dóna compliment al pla d’igualtat. Organitza activitats en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i amb d’altres entitats que tinguin per objecte aconseguir un tracte igualitari per a col·lectius en risc de discriminació social.

  Té al seu càrrec el serveis de suport jurídic i atenció psicològica a persones en risc de maltractament i s’ocupa del manteniment i els subministraments del equipament de Polítiques d’Igualtat situat a la plaça Sant Antoni.

  ÀREA DE RÈGIM INTERIOR: dissenya, proposa i executa polítiques organitzatives i de personal que permetin l'optimització dels recursos humans de l’Ajuntament per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis a la ciutadania. S’ocupa de les qüestions relacionades amb la seguretat i salut en el treball i en l’eradicació de conductes d’assetjament laboral, integrant la Comissió que s’encarrega d’aquest tema. Manté interlocució amb el comitè d’empresa i dóna suport a l’Alcaldia en les negociacions i acords.

  S’ocupa del manteniment i subministraments de les dependències municipals dels serveis centrals i de les dependències i/o equipaments no adscrits a cap Àrea. També s’ocupa del subministrament general de materials i equipaments. Té al seu càrrec l’inventari municipal i la gestió de l’arxiu municipal.

 • ÀREA DE SALUT PÚBLICA: té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones  promovent activitats saludables entre la població i vetllant per les condicions de salubritat de l’entorn. S’encarrega de les qüestions relatives a la tinença d’animals de companyia i del seu cens. Porta a terme el control de plagues i de salubritat de les instal·lacions públiques. S’encarrega també del control sanitari d’establiments i activitats. Les seves activitats les realitza en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya i d’acord amb les seves directrius.

  L’Àrea de Salut Pública col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en matèria de sanitat i salut pública, per tal millorar la qualitat de l’atenció sanitària i dels equipaments del municipi.

 • ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA: té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania, mitjançant l’actuació de la Policia Local. En l’àmbit del trànsit i la circulació, l’objectiu de l’Àrea és assegurar la lliure circulació de les persones, ordenant i regulat el trànsit de vehicles i vianants, així com l’estacionament a la via pública, amb la implantació de la corresponent senyalització vial.

  Fa funcions de policia administrativa, desenvolupant les actuacions necessàries per comprovar l’adequació de les activitats a les ordenances municipals i a la resta de reglaments. I, en l’àmbit de la seguretat ciutadana pròpiament dita, l’Àrea promou les intervencions preventives adreçades a evitar la comissió d’actes delictius, i quan s’han produït, col·labora amb els altres Cossos de Seguretat per a les oportunes investigacions i detencions. L’Àrea assumeix la funció assistencial de prestar atenció especial a persones en situació de desemparament: menors, gent gran, víctimes d’accident o de delictes.

  Té encomanades també les funcions de protecció civil en els casos de catàstrofes i emergències. Supervisa els plans d’autoprotecció dels edificis públics i activa els plans d’autoprotecció per als esdeveniments populars. Gestiona el Cos de Bombers Voluntaris i representa el municipi dins l’Agrupació de Defensa Forestal Massís de l’Ordal, assumint les tasques corresponents. S’ocupa del manteniment i subministraments de la Prefectura de Policia i del Quarter dels Bombers Voluntaris.

 • ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS: Porta a terme la neteja i conservació de la xarxa del clavegueram municipal, la gestió i manteniment del sistema d’enllumenat públic i gestiona la recollida de residus en l’àmbit domèstic, comercial i industrial (rebuig, orgànica, paper i vidre, recollida d’andròmines i voluminosos, recollida de poda i restes vegetals), així com la neteja viària de carrers, parcs i places. S’encarrega del Pla de Prevenció de Residus, de la seva difusió i de la conscienciació de la ciutadania envers aquest tema.

  Gestiona i fa el seguiment de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable. Té al seu càrrec la gestió dels equipaments de Deixalleria Municipal i Cementiri Municipal, així com el control i seguiment de la qualitat en la prestació dels serveis. Coordina i col·labora amb les empreses proveïdores de serveis i subministraments públics no municipals (gas, electricitat i telefonia) pel que fa a la seva implantació al municipi i a la qualitat dels serveis, gestionant i traslladant les incidències i queixes de la ciutadania.

 • ÀREA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: des d’aquesta Àrea es porta a terme l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin la seva participació en els assumptes públics (art. 2 de la Llei 19/2014 de transparència).

  En concret s’encarrega de promoure la protecció i la defensa dels drets polítics de la ciutadania; l’atenció directa a la ciutadania en les matèries que l’afecten en la seva relació amb l’Ajuntament en particular i amb la resta d’institucions en general; facilitar l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els serveis públics promoguts per l’Ajuntament per tal d’afavorir la participació ciutadana i el control democràtic de l’acció de govern; fomentar la presència activa de la ciutadania en el procés d’elaboració, d’execució i d’avaluació de les polítiques públiques; col·laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment de la capacitat ciutadana per a se subjecte actiu en els afers col·lectius; activar i crear els consells de participació sectorials de ciutadania i vetllar pel compliment d ela Llei de transparència.

 • ÀREA D’URBANISME: s’encarrega de l’ordenament, transformació i conservació del sòl, incloent el subsòl i el vol. Promou i estableix el planejament urbanístic del municipi i vetlla per la legalitat urbanística, aplicant, si escau, mesures de disciplina. Atorga les llicències urbanístiques, les llicències d’obres i les llicències per a l’establiment d’activitats econòmiques, vetllant pel seu compliment. Fa propostes de regulació normativa en relació als diferents usos i activitats i impulsa la creació i/o modificació de les ordenances sobre urbanisme i construcció.

  Representa l’Ajuntament a les Juntes de Compensació, les Associacions Administratives de Cooperació, les Associacions de Propietaris i les Associacions de Veïns de les urbanitzacions, així com a d’altres entitats urbanístiques col·laboradores de l’Administració.

 • ÀREA DE VIA PÚBLICA: s’ocupa de mantenir en bones condicions d’ús tot allò que es troba a la via pública i a l’espai públic en general. Conserva i millora el mobiliari urbà i el dels parcs infantils. Manté voreres, calçades, senyalització vial i gestió de guals. Manté els parcs i zones verdes, vetllant per l’adequada reposició, poda i conservació d’arbrat viari.

  Projecta i gestiona obres a la via pública, redactant els projectes tècnics i dirigint l’execució de les obres públiques de reforma i millora dels carrers, places, parcs urbans i de l’espai públic del municipi.

  3) S'ha efectuat  a favor dels regidors i les regidores que a continuació es detallen les delegacions generals i particulars de competències en relació a les atribucions de proposta, impuls, gestió i resolució dels assumptes corresponents a les respectives àrees des gestió i amb les facultats que s'indiquen a títol merament enunciatiu en la present resolució, amb el benentès d’entendre reservades a l’Alcaldia totes aquelles àrees o matèries respecte de les quals no s’efectua una delegació específica:

 • Albert Cañellas i Pagés: Àrea d’Ensenyament, Àrea d’Habitatge i Àrea de Joventut.

 • Jordi Anducas i Planas: Àrea de Finances i Àrea de Cultura

 • Xavier Miquel i Pons: Àrea de Serveis Públics i Àrea de Medi Ambient.

 • Mercè Rocas i Rubió: Àrea de Seguretat Ciutadana, Àrea de Mobilitat i Àrea de Via Pública.

 • Pol Ejarque i Cortés: Àrea de Comunicació i estratègia digital, Àrea de Desenvolupament econòmic i Àrea de Règim interior.

 • Miracle Guerra i Sala: Àrea de Polítiques d’Igualtat i Àrea de Salut Pública.

 • Arturo Martínez Laporta: Àrea de Benestar Social i Gent Gran

 • Antonio Moreno Ruiz: Àrea d’Esports i Àrea de Cooperació i Solidaritat.

  4) Les atribucions delegades corresponents a les diferents àrees de gestió comprendran la coordinació i l’exercici de les facultats recollides a continuació, sempre que no estiguin delegades o corresponguin a un altre òrgan:

  I.- EN GENERAL:

 • L’exercici de les competències delegades en relació a les matèries assignades, la direcció, coordinació i gestió de l'àrea corresponent i dels serveis inclosos en l'àrea corresponent.

 • La incoació, impuls i instrucció dels expedients que corresponguin a l’àrea delegada.

 • La competència per a la signatura dels escrits, oficis, propostes, i d'altres documents necessaris per la gestió de tots els actes relacionats amb les matèries delegades.

 • Dictar els actes definitius que determinin la finalització dels procediments quan la delegació abasti la competència resolutòria. Aquesta facultat inclou, en el seu cas, aprovar les liquidacions d'impostos, taxes i preus públics que la resolució comporti, així com l’aplicació de les bonificació i exempcions de les quotes conforme determini la corresponent ordenança fiscal. Igualment, inclou la facultat d’aprovar, fins a la seva fase d’autorització i disposició, les despeses que se’n derivin dels expedients. Excepcionalment, i per als expedients relatius a la pobresa energètica o els relatius a urgència social, aquesta facultat d’aprovació de despesa s’estendrà fins a la fase de reconeixement de l’obligació.

 • La resolució dels recursos administratius i de les reclamacions administratives prèvies que s'interposin contra actes de tràmit i/o definitius, en els casos en que tinguin delegades les competències resolutòries.

 • s acords de revocació d'actes i la rectificació d'errades, en els termes i supòsits previstos en l'article 105 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, en els casos en que tinguin delegades les competències resolutòries.

 • La presidència de les meses de contractació en les licitacions dels contractes corresponents a la seva àrea.

 • Proposar i gestionar tota classe de contractes, concessions i convenis, i en concret el control, l’impuls i la supervisió de l'execució.

 • direcció i coordinació del personal adscrit als serveis integrats en cada àrea, llevat de les facultats en matèria de recursos humans que corresponguin a un altra àrea o a la Junta de Govern Local.

  10.La proposta, tramitació i seguiment de les subvencions i convenis, sense perjudici de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local.

  11. La responsabilitat derivada de l'aplicació i compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal en les matèries de la seva àrea.

 • II.- EN PARTICULAR

Es deleguen competències resolutòries de manera particular en les àrees i pels assumptes que s’especifiquen en cada una d’elles:

A) ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

 • La formulació, proposta i resolució d’atorgament de prestacions d’urgència social.

 • La tramitació, proposta i resolució de les beques de menjador escolar així com de la resta d’expedients de concessió d’ajuts en matèria de benestar social i pobresa energètica.

B) ÀREA D’HABITATGE

- La tramitació i resolució dels expedients vinculats al Registre municipal de sol·licitants d’habitatge públic. Aquesta delegació inclou tots aquells tràmits relatius a la inscripció, concessió, desistiment, renuncia i qualsevol altra circumstància relacionada amb aquest àmbit. Així mateix inclourà tots aquells actes administratius inherents a la gestió ordinària dels habitatges, com ara lloguers, devolució de fiances i similars. Resta exclosa de la delegació la facultat de revisió i actualització de les rendes.

C) ÀREA DE MOBILITAT

 • La gestió, tramitació i resolució dels expedients d’alienació de vehicles abandonats.

 • Les autoritzacions per al tancament provisional de determinades vies urbanes, com a conseqüència d’actes o espectacles que no estiguin organitzats per l’Ajuntament.

D) ÀREA DE SALUT PÚBLICA

 • La gestió del cens municipal d'animals de companyia, les tasques d'inspecció i vigilància i la recollida, recuperació i acolliment d'animals abandonats.

 • La concessió de llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

 • La tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions de la normativa en matèria de seguretat alimentària i animals domèstics de companyia,així com l'adopció de mesures provisionals o cautelars, en el seu cas.

E) ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

 • La tramitació dels expedients en relació a la venda de material pirotècnic, de conformitat amb la normativa vigent.

 • La tramitació i resolució dels expedients sancionadors per l’incompliment de les ordenances i reglaments municipals i de la Llei d’ordenació del trànsit de vehicles, inclosa l’adopció de mesures cautelars en matèria d'infracció de trànsit i la proposta a l’administració competent de la retirada del permís de conduir com a conseqüència d’una infracció.

F) ÀREA DE VIA PÚBLICA

 • La tramitació i resolució dels expedients relatius a l’obertura de rases i instal·lació de canalitzacions a la via pública i/o domini públic.

 • L’autorització, resolució i extinció de les llicències d’ocupació de la via pública, per a usos i ocupacions que no impliquin ús privatiu.

 • L’autorització, resolució i extinció de les llicències d’ocupació temporal de la via pública i dels espais públics que comportin ús privatiu i no estiguin sotmeses a concessió o licitació pública.

 • a concessió, denegació i modificació de llicències d’entrada i sortida de vehicles.

 • La concessió, denegació i modificació de les autoritzacions relatives a reserves d’estacionament.

Els decrets de l'Alcaldia 758 i 759 de 3 de maig de 2018 es troben publicats en aquest portal a l'apartat d'informació institucional/competències i funcions.