Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (en endavant LRSAL) ha efectuat una substanciosa reforma del nostre règim local bàsic, modificant a tal fi un conjunt de preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant LBRL) i de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

La reforma porta causa de l’article 135 de la Constitució, que en la nova redacció donada l’any 2011 consagra l’estabilitat pressupostària com a principi rector de l’actuació de totes les administracions públiques, i de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb l’objectiu d’assolir quatre objectius fonamentals: clarificar les competències municipals per evitar duplicitats amb les competències d’altres administracions, de manera que es faci efectiu el principi d’“una Administració, una competència”; racionalitzar l’estructura organitzativa de l’Administració local d’acord amb els principis d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera; garantir un control financer i pressupostari més rigorós; i afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades.

 

La LRBRL, en l’actualitat, efectua una classificació de les competències dels ens locals diferenciant-les entre competències pròpies i competències atribuïdes per delegació. A més, regula la possibilitat d’exercir competències diferents de les anteriors, denominades “impròpies”, però només en aquells casos en que no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal i no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb alta administració pública.

 

Les competències pròpies són aquelles que l’ens local exercirà en règim d’autonomia, pròpia responsabilitat i deguda coordinació amb les altres administracions públiques.

 

En aquest sentit, i tal com determina la LRBRL, els municipis exerceixen en tot cas competències, en els termes de la legislació estatal i de les comunitats autònomes, en les matèries enumerades per l’article 25.2 i han de prestar, per sí o associats, els serveis mínims que especifica l’article 26.

 

D’acord amb la Disposició Addicional 3a de LRSAL, Catalunya aplicarà aquesta llei, sens perjudici de la competència exclusiva en règim local assumida per l’article 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC). Per tant, en el marc de la normativa bàsica de la LRBRL, s’exigeix fer una integració de la LRBRL amb l’EAC i les lleis que el desenvolupen.

 

L’article 84 de l’EAC preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre un seguit de matèries (que pràcticament s’identificaven en allò que disposava l’antic article 25 de la LRBRL), en els termes que determinin les lleis.

 

Davant aquest escenari hem d’entendre que els ajuntaments podran exercir competències pròpies en les matèries contingudes en l’article 25.2 de la LRBRL i en l’article 84 de l’EAC (els quals podeu consultar als enllaços següents), sempre que la llei sectorial reguladora de la matèria en concret així ho determini. Si voleu consultar el contingut d'aquestes articles podeu clicar als enllaços següents:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4680/490110.pdf

 

En l’àmbit de l’Ajuntament, l’organització i la distribució d’aquestes competències pròpies es defineix a través del CARTIPÀS MUNICIPAL, entès com el conjunt de totes aquelles resolucions i acords que es produeixen a l’inici del mandat corporatiu per tal de determinar les mesures organitzatives pròpies, d’acord amb la normativa de règim local i amb el seu Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 

En aquest sentit, la normativa determina que en el termini dels 30 dies següents a la constitució de l’Ajuntament, s’haurà de convocar un Ple extraordinari per tal d’adoptar els acords relatius a:

 

 • La fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
 • La creació i composició de les comissions informatives permanents, i composició de la Comissió especial de Comptes.
 • El nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
 • La delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local i/o de l’Alcaldia.
 • El règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes i, si escau, del personal eventual.
 • La constitució dels grups polítics municipals

 

Igualment, es determina que s’haurà de donar compte en aquest Ple de les resolucions que hagi adoptat l’Alcaldia en relació a:

 

 • Determinació de les àrees de gestió de l’Ajuntament.
 • Nomenament de membres de la Junta de Govern Local
 • Nomenament de tinents i tinentes d’alcalde/essa
 • Delegació de competències en favor de la Junta de Govern Local
 • Delegació de competències de l’Alcaldia en favor de la Junta de Govern Local i/o en favor d’altres regidors o regidores.
 • Altres qüestions relatives a l’organització municipal, respecte de les quals la normativa atorga la competència a l’Alcaldia.

 

Amb independència de la possibilitat de consulta de forma individualitzada a cada un dels acords i resolucions adoptats, en funció del tema concret consultat, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha elaborat un document unificat que recull el Cartipàs Municipal vigent, amb la intenció d’oferir una visió global a la ciutadania sobre el funcionament municipal i que podeu consultar en aquesta pàgina.

 

Igualment podeu consultar el ROM vigent, si bé s’ha d’entendre aplicable només en aquells aspectes que no contradiguin la normativa bàsica sobre règim local vigent en aquestes moments.