Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d’actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l’estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). Aquest tràmit ho facilita.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.
Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar
Documentació complementària que considereu pertinent.
Descripció
La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d’actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (p.ex. estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.).
Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Qui el pot demanar
La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n’hi ha.
Normativa
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de Resolució
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la queixa, suggeriment o proposta hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa del silenci administratiu
    Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

Activitat de tractament: “ Queixes i suggeriments”

Responsable del Tractament: Direcció-Gerència del Consorci Administració Oberta de Catalunya

Dades de contacte del DPD: C/Tànger, 98 baixos 22@, 08018 Barcelona A/e: dpd@aoc.cat Telèfon: 93 2722500

Finalitat del Tractament: Portar a terme la gestió de queixes i suggeriments presentats en relació a l’actuació del Consorci AOC

Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Consorci AOC C/Tànger 98, 22@ 08018 Barcelona o mitjançant la seva seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/consorciaoc/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si bé amb  caràcter previ a la presentació de dita reclamació, de conformitat amb l’establert a l’article 37 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us podeu dirigir al delegat de protecció de dades del Consorci .

Informació Addicional: Podeu obtenir informació addicional sobre protecció de dades consultant el Registre de l’Activitat del Tractament “ Queixes i suggeriments” de la seu electrònica del Consorci AOC https://www.seu-e.cat/documents/31307/0/RAT+-+Queixes+i+suggeriments/6e2ab213-9407-40ac-80b7-d30c2abb8956

Actualitzat el 30/06/2022

Ciutadans, autònoms i empreses

Perfil del contractant Perfil del contractant

Punt central de la informació contractual dels ens públics de Catalunya que ofereix un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada licitador

 

Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
idCAT Mòbil idCAT Mòbil

Voleu identificar-vos amb un sistema d'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil?