Exercici del dret d'accés

Exercici del dret de supressió

Exercici del dret d'oposició

Exercici del dret de rectificació

Ecercici del dret a la limitació del tractament