El registre d'activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments responsabilitat del Consorci Administració Oberta de Catalunya i inclou, per a cada tractament, la informació següent:

  • Responsable del tractament
  • Delegat de protecció de dades
  • Finalitats del tractament
  • Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals
  • Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals
  • Transferències internacionals de dades
  • Terminis previstos de supressió de les dades
  • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Per a tots els tractaments, tant el Responsable com el Delegat de protecció de dades són comuns: 

  • Responsable del tractament: Direcció del Consorci Administració Oberta de Catalunya Adreça: C/Tànger, 98 baixos 22@, 08018 Barcelona A/e: rpd@aoc.cat
  • Delegat de protecció de dades: Adreça: C/Tànger, 98 baixos 22@, 08018 Barcelona A/e: dpd@aoc.cat Telèfon: 93 2722500

Activitats de formació i divulgació

Blogs i alertes

Gestió de persones usuàries del servei de suport

Persones usuàries de serveis del Consorci AOC

Subscriptors col·lectius de certificats

Gestió de sol·licituds de dret d'habeas data

Òrgans de govern

Registre d'entrada i sortida de documents

Estudiants en pràctiques del Consorci AOC

Salut

Provisió i selecció de llocs de treball

Control d'accés

Personal del Consorci AOC

Persones físiques certificades

Formació personal del Consorci AOC

Proveïdors

Subvencions

Queixes i suggeriments

Sol·licituds d'accés a la informació pública

Creació i millora de serveis AOC