Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
37 conjunts de dades trobats
Categoria: Sector Públic
07/08/2022

Es publica la informació detallada del registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té com a funció:

• Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics... Mostra més

07/08/2022

Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.

07/08/2022

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara mancomunitats. consorcis, associacions, fundacions, etc.

07/08/2022

Aquest conjunt de dades disposa de la informació general sobre ens els locals disponible a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

07/08/2022

Dades de contractes de Catalunya informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

07/08/2022

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

07/08/2022

Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics del món local (amb origen CIDO de Diputació de Barcelona), que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació del... Mostra més

07/08/2022

Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens. En aquest conjunt de dades es recullen les normes aprovades pels ens locals i, -en el cas de les normes que hagin esta... Mostra més

07/08/2022

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l’ens local, amb l’... Mostra més

07/08/2022

Conjunt de dades que mostra informació sobre l'activitat de cada ens públic català segons l'ús dels diferents serveis i solucions que posa a disposició l'AOC. Els recursos associats a aquest conjunt de dades es troben subdividits en diferents anys, així com una visió global del usos.