No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Explicació del tràmit/servei:

D’acord amb l’article 13 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, teniu dret a sol·licitar a la Paeria l’accés a continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de la Paeria de Cervera que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions.

S’estableixen determinats límits al dret d’accés (art. 14 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern):

El dret d’accés es pot limitar quan accedir a la informació suposi un perjudici per a:

a) La seguretat nacional.

b) La defensa.

c) Les relacions exteriors.

 d) La seguretat pública.

e) La prevenció, la investigació i la sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.

f) La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.

g) Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.

h) Els interessos econòmics i comercials.

i) La política econòmica i monetària.

j) El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.

k) La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.

l) La protecció del medi ambient.

L’aplicació dels límits ha de ser justificada i proporcionada al seu objecte i finalitat de protecció i ha d’atendre les circumstàncies del cas concret, especialment la concurrència d’un interès públic o privat superior que justifiqui l’accés.

D’altra banda, es protegeix el dret fonamental de protecció de dades de caràcter personal (art. 15 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

D’aquesta manera, si la informació sol·licitada conté dades especialment protegides (dades de caràcter personal que revelin la ideologia, l’afiliació sindical, la religió i les creences), l’accés únicament es pot autoritzar en cas que es tingui el consentiment exprés i per escrit de l’afectat, llevat que l’afectat hagi fet manifestament públiques les dades abans que se sol·licités l’accés.

Si la informació inclou dades especialment protegides, o dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor, l’accés només es pot autoritzar en cas que es tingui el consentiment exprés de l’afectat o si aquell està emparat per una norma amb rang de llei.

Amb caràcter general, i llevat que en el cas concret prevalgui la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits sobre l’interès públic en la divulgació que ho impedeixi, es concedeix l’accés a informació que contingui dades merament identificatives relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’òrgan.

Quan la informació sol·licitada no contingui dades especialment protegides, la Paeria ha de concedir l’accés prèvia ponderació suficientment raonada de l’interès públic en la divulgació de la informació i els drets dels afectats les dades dels quals apareguin en la informació sol·licitada, en particular el seu dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

Per tal de dur a terme aquesta ponderació, la Paeria ha de prendre particularment en consideració els criteris següents:

a)    El menor perjudici als afectats derivat del transcurs dels terminis que estableix l’article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

b)    La justificació pels sol·licitants de la seva petició en l’exercici d’un dret o el fet que tinguin la condició d’investigadors i motivin l’accés en fins històrics, científics o estadístics.

c)    El menor perjudici dels drets dels afectats en cas que els documents únicament continguin dades de caràcter merament identificatiu d’aquells.

d)    dLa garantia més gran dels drets dels afectats en cas que les dades contingudes en el document puguin afectar-ne la intimitat o la seguretat, o es refereixin a menors d’edat.

No és aplicable el que estableixen els apartats anteriors si l’accés s’efectua prèvia dissociació de les dades de caràcter personal de manera que s’impedeixi la identificació de les persones afectades.

La normativa de protecció de dades personals és aplicable al tractament posterior de les obtingudes a través de l’exercici del dret d’accés.

En els casos en què l’aplicació d’algun dels límits enumerats  no afecti la totalitat de la informació, s’ha de concedir l’accés parcial prèvia omissió de la informació afectada pel límit llevat que d’això resulti una informació distorsionada o que no tingui sentit. En aquest cas, s’ha d’indicar al sol·licitant quina part de la informació ha estat omesa.

S’han d’inadmetre a tràmit, mitjançant resolució motivada, les sol·licituds:

a) Que es refereixin a informació que estigui en curs d’elaboració o de publicació general.

b) Referides a informació que tingui caràcter auxiliar o de suport com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.

c) Relatives a informació per a la divulgació de la qual sigui necessària una acció prèvia de reelaboració.

d) Adreçades a un òrgan que no disposi de la informació quan es desconegui el competent. e) Que siguin manifestament repetitives o tinguin un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència d’aquesta Llei.

En el cas en què s’inadmeti la sol·licitud perquè hi concorre la causa que preveu la lletra d) de l’apartat anterior, l’òrgan que acordi la inadmissió ha d’indicar en la resolució l’òrgan que, segons el seu parer, és competent per tenir coneixement de la sol·licitud.

Si la sol·licitud es refereix a informació que no estigui en poder del subjecte al qual s’adreça, aquest l’ha de remetre al competent, si el coneix, i ha d’informar d’aquesta circumstància el sol·licitant.

Quan la sol·licitud no identifiqui de manera suficient la informació, s’ha de demanar al sol·licitant que la concreti en un termini de deu dies, amb indicació que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit, així com la suspensió del termini per dictar resolució.

Si la informació sol·licitada pot afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, se’ls ha de concedir un termini de quinze dies perquè puguin fer les al·legacions que considerin oportunes. El sol·licitant ha de ser informat d’aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que s’hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a la seva presentació.

Quan la informació objecte de la sol·licitud, encara que estigui en poder del subjecte al qual s’adreça, hagi estat elaborada o generada en la seva integritat o part principal per un altre, s’ha de remetre la sol·licitud a aquest perquè decideixi sobre l’accés.

Normativa

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en vigor a partir de 31 de juny de 2015).

• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Preu

L’accés a la informació és gratuit. No obstant això, l’expedició de còpies pot donar lloc a l’exigència d’exaccions en els termes previstos a l’Ordenança fiscal núm. 6 relativa a l’expedició de documents administratius (0.12 € fotocòpia).

Com s’ha de sol·licitar? Quina documentació s’ha de presentar?

El procediment per a l’exercici del dret d’accés s’inicia amb la presentació de la sol·licitud corresponent, que s’ha d’adreçar al paer en cap.

 

Tramitació online