En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

PLE MUNICIPAL

El Ple és un òrgan municipal constituït per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcalde. Es reuneix com a mínim un cop al mes en sessió pública. Té facultats polítiques, normatives, econòmiques i institucionals. Controla i fiscalitza l’actuació de l’alcalde/essa, pot nomenar-lo o substituir-lo mitjançant una moció de censura.

La composició del ple és la següent:

Grup Municipal Socialista (9 regidors/es)
Grup Municipal ERC (5 regidors/es)
Grup Municipal Ciutadans (3 regidors/es)

Grup Municipal de Guanyem Cerdanyola (3 regidors/es)

Grup Municipal En Comú Podem Cerdanyola (3 regidors/es)

Grup Municipal Junts x Cerdanyola (1 regidor)
Grup Municipal del Partit Popular (1 regidor)

Competències:

-Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
-Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
-Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
-Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
-Crear i regular òrgans complementaris.
-Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
-Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l'alcaldessa o la Junta de Govern Local.
-Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
-Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
-Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
-Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
-Exercir accions administratives i judicials.
-Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. Alienar el patrimoni.
-Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari:
El Ple ordinari té lloc el darrer dijous de mes a les 19h de la tarda.

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i també exerceix les competències delegades aprovades en la Resolució d'Alcaldia núm. 2642 de data 15 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local es composa pels regidors i les regidores següents:

  • Josefa Rivera Dueñas (1a Tinenta d'Alcaldia -PSC)

  • Víctor Francos Díaz (2n Tinent d'Alcaldia -PSC)

  • Javier Sánchez Miras (3r Tinent d'Alcaldia -PSC)

  • Carme Arché Ametller (4a Tinenta d'Alcaldia -PSC)

  • Gloria Urbano Jiménez (5a Tinenta d'Alcaldia-PSC)

  • David González (Regidor delegat-PSC)

  • Eulàlia Mimó Viader (Regidora delegada-PSC)

  • Óscar Pons Cárceles (Regidor delegat-PSC)

A les sessions de la Junta de Govern Local, que es celebren cada divendres, també hi podran assistir amb dret a veu però sense dret a vot una persona representant de cada grup municipal que no formi part de la Junta de Govern Local.

 

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS

Les Comissions informatives es preveuen com òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del Ple municipal. La determinació del nombre i denominació de les Comissions informatives així com les seves modificacions, correspon al Ple municipal.

Les Comissions informatives permanents estan integrades pel President o Presidenta i tres regidors/es representants de cada grup municipal- o un regidor en el cas que el regidor/a que integra el grup municipal només sigui un o una o bé sigui un regidor/a no adscrit - i que el nombre de les citades comissions informatives permanents serà igual per cada grup municipal i s'aplicarà el sistema de vot ponderat  . Es determina que el nombre de membres de les comissions informatives permanents serà igual per cada grup municipal i s'aplicarà el sistema de vot ponderat.

D'acord amb l'acord del ple de 10/07/2019 s'han constituit les comissions informatives permanents i el calendari de les sessions ordinàries següents:

Comissió Informativa de Cohesió Social i Ciutadania: els dimarts de la setmana anterior a la celebració del ple ordinari,  a l'hora que fixi la Presidència respectiva.

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat: els dimecres de la setmana anterior a la celebració del ple ordinari,  a l'hora que fixi la Presidència respectiva.

Comissió Informativa d'Alcaldia-Presidència, Economia i Serveis Generals: els dijous de la setmana anterior a la celebració del ple ordinari,  a l'hora que fixi la Presidència respectiva.

Comissió Especial de Comptes: amb la periodicitat determinada en l'article 212.2 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.