No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

Grup polític Portaveu Web Indemnitzacions Documents Més informació Prioritat
Partit Socialista de Catalunya (PSC) David González Chanca Web

Grup Municipal Socialista

1
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Helena Solà i Tàrraga Web

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

2
Ciutadans (C's) Sonia Rodríguez Ruiz Web

Grup Municipal de Ciutadans

3
Guanyem Cerdanyola (GuanyemC) Ivan González Galdeano Web

Grup Municipal de Guanyem Cerdanyola

4
En Comú Podem Cerdanyola (eCPC) Pilar Adell Gutiérrez Web

Grup Municipal En Comú Podem Cerdanyola

5
Junts x Cerdanyola (JxC) Joan Sánchez Braut Web

Grup Municipal de Junts x Cerdanyola

6
Partit Popular (PP) Manuel Buenaño García Web

Grup Municipal Popular

7

►Els grups polítics municipals constituïts a l'inici de la legislatura perceben mensualment els imports que s'assenyalen a continuació:

  • 111,44 € (bruts mensuals) per cada regidor/a electe
  • 477,61 € (bruts mensuals) per cada grup municipal

►Els membres de la Corporació que desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les quals es percebran en catorze mensualitats, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a la mensualitats de juny i desembre:

  • Alcalde/essa: 59.301,40 € bruts anuals
  • Regidors/es delegats/es: 49.315,51 € bruts anuals

►Els membres de la Corporació que desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació parcial, les quals es percebran en catorze mensualitats, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a la mensualitats de juny i desembre.

Regidors-es delegats/es :

Dedicació de 10 hores setmanals 12.328,88 € bruts anuals

Dedicació de 15 hores setmanals 18.493,32 € bruts anuals

Dedicació de 20 hores setmanals 24.657,76 € bruts anuals

Dedicació de 30 hores setmanals 36.986,21 € bruts anuals  

►Import de les assistències que percebran els càrrecs electes locals per l'assistència efectiva a les sessions d'òrgans col·legiats que a continuació es relacionen:

  • Per assistència a les sessions del Ple de l'Ajuntament: 402,72 € per cada sessió
  • Per assistència a les reunions a la Junta de Portaveus: 334,32 € per cada sessió
  • Per assistència a les Comissions Informatives permanents: 334,32 € per cada sessió
  • Per assistència a la Junta de Govern Local: 334,32 € per cada sessió
  • Per assistència a les Comissions Informatives permanents a partir de la sessió 25, computades totes les sessions de les comissions informatives permanents celebrades durant l’any natural: 200 € per cada sessió. 

 

 ►ACORD DE PLE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES ALS GRUPS MUNICIPALS I ALS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ