Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

Conjunt de dades on trobareu informació, per trimestres vençuts, del Termini mitjà de pagament a proveïdors, amb caràcter trimestral del conjunt de les factures emeses des de la seva entrada al registre fins el seu pagament efectiu.

Les dades del Termini mitjà de pagament a proveïdors parteixen de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda basades en el Període Mitjà de Pagament (en endavant PMP), tot i que són sensiblement diferents.

En aquest sentit si el PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte el període legal de pagament establert en la normativa en matèria de contractació que és de 30 dies en termes general. El concepte de Termini mitjà de Pagament a proveïdors, incorpora en origen els 30 dies legals per aproximar-se al termini real de pagament trimestral mig de les factures.

0 Registres carregats

En aquest enllaços trobreu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, tal i com estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015