Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

Aquí trobareu els enllaços a les dades oficials que ofereix el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre tota l'activitat econòmica-financera de cadascuna de les Administracions Públiques, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibililtat financera.

També podreu consultar les últimes dades oficials disponibles per part del Ministeri sobre pressupostos i liquidacions de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través de l'enllaç a la pàgina que ofereix dades de totes les entitats locals d'Espanya, agrupades per comunitats autònomes.