Quina entitat o òrgan és la responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

Servei de Contractació i Compres
Plaça de Francesc Layret, s/n, 4a Planta (edifici Ajuntament)
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 935808888 ext. 4990
Perfil del contractant    
  Alcalde Tinent d'Alcaldia delegat de l'Àmbit de Finances i Serveis Econòmics i del Servei de Contractació i Compres i de transport Junta de Govern Local
Adquisicions de béns i drets i Alienació de Patrimoni   Inferiors 18.000 € Superiors a 18.000 € que no superi el 10 % de recursos ordinaris ni 3.000.000 €
Obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats Superiors a 18.000 € dins dels límits el procediment del contracte menor Inferiors a 18.000 € Que no puguin adjudicar-se per procediment del contracte menor, i no superin el 10 % del recursos ordinaris del pressupost ni 6.000.000 € inclosos els de caràcter plurianual, que la seva durada no sigui superior a 4 anys i no superin els límits establerts.
Operacions de crèdit a llarg termini Amb l'excepció de les previstes a l'article 52.2 de la TRKLLHL fins que el seu import acumulat a l'exercici no superi el 10% dels recursos ordinaris    
Operacions de tresoreria Fins que l'import acumulat de les operacions vives en el moment de la contractació no superi el 15% dels ingressos liquidats de l'exercici anterior    
Correspondrà la contractació al Ple Municipal en el resta de casos.