Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Els projectes es poden consultar al:
Àrea Urbanisme Espai Públic i Ecologia Urbana
C. de Lluís Companys, núm. 1
Tel.: 93.591.41.22 – 93.580.88.88- Ext.: 3560

(Exposició Pública) Sotmès a exposició pública durant el termini d'un mes des de la publicació al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP ), per a la presentació de suggeriments i/o al·legacions.

(Recurs) Es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Titular d’aquest Departament, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva notificació o publicació al DOGC ; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva notificació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s’entén desestimat si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos següents, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.