Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

La informació del Perfil del contractant de l'Ajuntament de Celrà i les dades de les contractacions es troben en aquest enllaç:

- Dades del perfil i licitacions obertes o en curs

Empresaris: inscriviu-vos en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

Les empreses i autònoms que vulguin establir contractes amb l’Administració pública han de constar en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

- Informació sobre el RELI a celrà.cat

Instruccions sobre l'ús de mitjans electrònics en els procediments oberts de contractació

- Consulteu les instruccions en aquest document PDF