Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

D’acord amb l’article 7 dels vigents Estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (Consorci), els òrgans de govern i de gestió són, amb caràcter necessari, els següents:

  • Consell General: És l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.

Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o Diputada en qui hagi delegat. Actualment, el President és el Sr. Marc Castells i Berzosa.

Vicepresidències: En nombre de dues, la primera correspon a la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, o persona en qui delegui, i la segona a la persona titular de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, o persona en qui delegui.

La Vicepresidenta del Consorci és la Sra. Gala Pin Ferrando i la Vicepresidenta segona, la Sra. Mercè Conesa Pagès.

Vocalies: En nombre de dotze, amb la distribució següent: 

- Sis seran designades per la Diputació de Barcelona

- Tres seran designades per l'Ajuntament de Barcelona

- Dues seran designades per l'Autoritat Portuària de Barcelona

- Una correspondrà a la persona titular de la Direcció General

Els vocals del Consell General són: Sr. Joan Carles García Cañizares; Sr. Jaume Ciurana i Llevadot; Sr. Martí Pujol i Casals; Sr. Òscar Pascual Sorribes; Sr. Miquel González Monforte; Sr. Josep Altayó Morral; Sr. Ricard Vinyes Ribas; Sr. Carles Vicente Guitart; Sra. Mònica Mateos Guerrero; Sr. Joan Colldecarrera Ortiz; la Sra. Núria Burguera i Blay i la Sra. Elvira Mata i Enrich.

Les competències que corresponen al Consell General són:

1. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les finalitats del Consorci.

2. Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i del seu Museu, i aprovar la memòria anual.

3. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci.

4. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general.

5. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d'acord amb les bases d'execució, disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el compte general; tot això d'acord amb el que disposa la legislació reguladora de les Hisendes Locals.

6. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats.

7. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fets per altres Administracions publiques diferents de les consorciades.

8. Aprovar la plantilla i la relació de Llocs de treball.

9. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.

10. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.

11. Aprovar operacions financeres o de crèdit, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com les operacions de crèdit previstes a la legislació reguladora de les hisendes locals i que requereixi quòrum especial.

12. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes dels serveis que es prestin.

13. Alienar béns i drets, quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.

14. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials.

15. Aprovar la cessió gratuïta de bens immobles, a títol de propietat, a altres Administracions o institucions publiques.

16. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:

a) La integració de noves entitats.

b) La modificació dels Estatuts.

c) La dissolució del propi Consorci.

17. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.

  • Comissió Executiva:

És l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci. Es troba integrada per:

Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.

El Sr. Marc Castells i Berzosa és el president de la Comissió executiva del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barceona. 

Vocalies: En nombre de sis, amb la distribució següent:

- Tres seran designades per la Diputació de Barcelona.

- Una serà designada per l'Ajuntament de Barcelona.

- Una serà designada per l'Autoritat Portuària de Barcelona.

- Una correspondrà a la persona titular de la Direcció General.

Les persones designades per les entitats consorciades ho seran d'entre les que formin part del Consell General: Sr. Joan Carles García Cañizares; Sr. Jaume Ciurana i Llevadot; Sr. Martí Pujol i Casals; Sra. Gala Pin FerrandoSr. Joan Colldecarrera Ortiz i la Sra. Elvira Mata i Enrich.

Les seves competències són:

1. Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci.

2. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.

3. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci i no en superi el 20%, i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys.

4. Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos al Pressupost.

5. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els casos següents:

- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles, que estiguin declarats de valor històric o artístic i no estiguin previstes en el Pressupost.

- Quan siguin previstes al Pressupost i excedeixin el percentatge que s'indica per a les adquisicions de béns.

6. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del servei.

7. Aprovar convenis amb altres entitats l'import dels quals superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.

8. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l'àmbit de les seves competències, sempre que s'observin les prescripcions següents:

a) Que no s'ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en l'arrendament d'immobles.

b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en que va comprometre's l'operació.

9. Exercir les funcions assignades a la Comissió especial de comptes.

10. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter de delegables.

  • Presidència:

Té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració i correspon a la persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.

El president del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona és el Sr. Marc Castells i Berzosa.

Li corresponen les següents competències:

1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci.

2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General i les de la Comissió Executiva, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.

3. Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell General i a la Comissió Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió de l'òrgan col·legiat corresponent.

4. Nomenar la persona que hagi d'ocupar el càrrec de la Direcció General.

5. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament del personal laboral i la proposta a la respectiva Administració matriu de la imposició de sancions al personal funcionari adscrit per la comissió de faltes molt greus, donant-ne compte al Consell General en la primera sessió que tingui lloc.

6. En matèria de personal:

  1. Aprovar l'oferta publica d'ocupació i les seves bases.
  2. Nomenar i disposar el cessament dels càrrecs de comandament del Consorci.
  3. Resoldre els expedients d'incompatibilitats.

7. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci.

8. Aprovar les operacions de crèdit en els supòsits no reservats al Consell General i concertar les operacions de tresoreria.

9. Aprovar la liquidació del pressupost.

10. Nomenar la persona que exerceixi la Tresoreria del Consorci.

11. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local, atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.

  • Les Vicepresidències:

Corresponen a les Vicepresidències les funcions de substitució de la Presidència en els casos d'absència, vacant, malaltia o deure legal d'abstenció. La Vicepresidència Primera del Consorci correspon a la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona o en qui delegui, i la Vicepresidència Segona correspon a la persona titular de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona o en qui delegui. Les Vicepresidències podran exercir, a mes, totes aquelles altres funcions i comeses especifiques que la Presidència els delegui.

La Vicepresidenta primera del Consorci és la Sra. Gala Pin Ferrando i la Vicepresidenta segona, la Sra. Mercè Conesa Pagès.

  • La Direcció general:

És l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci i és nomenat/da per la Presidència del Consorci, pel sistema de lliure designació. 

La Directora general en funcions del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona és la Sra. Elvira Mata i Enrich.

Li corresponen les següents competències:

1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que exigeixi el seu millor compliment.

2. Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de regim interior necessàries per al funcionament del Consorci.

3. Elaborar els programes culturals i gerencials que permetin el correcte desenvolupament dels serveis del Consorci.

4. Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència.

5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de plantilla i la relació i la classificació dels llocs de treball.

6. En matèria de personal:

a) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs de comandament.

b) Sancionar els empleats, llevat de l'acomiadament del personal laboral i la proposta a l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal funcionari adscrit per la comissió de faltes molt greus.

c) Aprovar les convocatòries i bases de personal del Consorci.

d) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de personal.

7. Aprovar la cessió temporal dels béns culturals mobles i fons museístics i l'ús dels espais de les Drassanes en el marc de les finalitats estatutàries.

8. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys.

9. Adquirir i alienar béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i sol·licitar i acceptar subvencions.

10. Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de comptes corrents.

11. Aprovar les bases, la convocatòria i l'atorgament de beques i premis.

12. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics quan cobreixin el cost del servei.

13. Aprovar convenis amb altres entitats l'import dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.

14. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l'àmbit de les seves competències, sempre que s'observin les prescripcions següents:

a) Que no s'ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regira en l'arrendament d'immobles.

b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats publiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en que va comprometre's l'operació.

15. Qualsevulla altra comesa que li encomanin el Consell General o la resta d'òrgans de govern.

16. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local, atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables.