Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Competències i funcions:

 

D’acord amb els articles 1, 5 i 6 dels Estatuts pels quals es regeix aquest Consorci, estatuts entrats en vigor el 15 de gener de 2016 i publicats en el  BOPB de la mateixa data:

 

El Consorci es una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local o comú, en l'àmbit de les seves finalitats estatutàries i té per objecte:

 

  1. La conservació i la rehabilitació del conjunt patrimonial immoble on s'allotgen les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona.
  2. La prestació dels serveis vinculats al Museu Marítim de Barcelona i la seva gestió.

 

El Consorci té les finalitats següents:

 

a) La rehabilitació, i la conservació i la gestió del conjunt d'edificacions que formen les Drassanes Reials de Barcelona.

b) La gestió del Museu Marítim de Barcelona i els seus fons patrimonials.

c) La col·laboració en la conservació, la protecció, la recuperació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural marítim català.

d) El foment i la promoció d'exposicions, estudis i investigacions, que contribueixin al coneixement de la història i la situació actual dels diferents sectors marítims.

e) La més àmplia difusió de la cultura marítima del nostre país amb especial atenció als programes dirigits a escolars i estudiants.

f) La gestió d'espais de l'edifici destinats a la realització d'activitats d'interès ciutadà.

g) Garantir la difusió universal del patrimoni del Museu Marítim.

h) Totes les que estiguin directament o indirecta relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment.

 

El Consorci té les potestats següents:

 

• 1. La reglamentària, en relació amb els serveis prestats.

• 2. La d'autoorganització, en el marc dels presents Estatuts.

• 3. La tributària, referida a l'establiment de taxes.

• 4. La financera, en relació amb l'establiment de preus públics en qualsevol cas i amb l'aprovació dels pressupostos i l'apel·lació al crèdit en els termes fixats a les Lleis.

• 5. La de programació o de planificació.

• 6. La d'execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci.

• 7. La de revisió d'ofici dels seus actes i acords.

• 8. Les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades.

 

El Consorci té les prerrogatives següents:

 

• 1. La de presumpció de legitimitat i d'executivitat dels seus actes i acords.

• 2. La d'inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les Lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda publica en relació amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l'Estat i de la Generalitat.

• 3. La d'exempció dels impostos estatals, autonòmica i locals, en els termes establerts per les Lleis.

En cas d'insuficiència de les previsions anteriors, correspondran al Consorci totes les potestats i prerrogatives atorgades per la legislació bàsica de règim local als municipis, províncies i illes, sempre que siguin necessàries per al compliment de la seva finalitat i la prestació dels seus serveis.

4. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal de recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de que sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l'integren.